John 10

Foro Sheep Kaifarotin an Dura Kawen

Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Yau awurem dura bag: Orot iyafan men foro sheep asi goa metewanai erur, baise on goa kounai fafaiai nan ekakayam erur on, on min bainauotin a yakeotin. Orot iyafan metewan awanai erur on foro sheep asi kaifarotin. Orot metewan an kaifarotin on aurin metewan eruruseren; ato On an foro sheep wabisi bag eyoyores on, fonan setatam ato ebinetewaris segat. On iboes segat mom, On ainau nasi enan ato foro sheep on sebigibubunuai yabin osi On fonan sitatam sisagob. Osi men fetag orot tani sinigibubunuai on; baise osi arimon ato orot nanaba on sinayai kirir yabin osi on orot fonan men sitatam sisagob on.” Iesu atonio dura kawen on auris idudur, baise On dura ibikakafun on osi dura an yabin on men sisagob on.

Iesu on Foro Sheep Kaifarotin Obin

On mes Iesu dura ikakafun men iyau, “Yau awurem dura bag: Yau on foro sheep an metewan. Sabu engon tutufin osi ainau Yau nawui si’nat on bainauotis a yakeotis, baise foro sheep men osi fonas sitatam on. Yau on metewan. Iyai iyafan Yau amoui inar on arimon God iniyawasai; on arimon inar a ingat wayo ingaturen. 10 Orot bainauotin enat on foro sheep inbainauis, inasububunues a inikomasis mes. Yau anat onai osi yawas sinboai mes, osi auris on yawas awan inbonu inkadedebur mes.

11 “Yau on foro sheep Kaifarotiu obiu, foro sheep Kaifarotin on egogoi fofonin foro sheep auris on inarab. 12 Orot agimai sebibaiyanai ebobo mom on men foro sheep kaifarotin a foro sheep on men on ebinoanai on, on kuke tutuenin innanat initai on foro sheep nan inikirires ato inayai inan; ato kuke tutuenin on foro sheep inrasis ato osi fetag fetag sintagege. 13 Orot agimai sebibaiyanai ebobo mom on inayai inan yabin on asir agimai sebibaiyanai ebobo mom ato on men foro sheep auris iniamari on. 14 Yau Tou on foro sheep kaifarotiu obiu. Yau Tamau isagobiu a Yau Tamau asagobai, on eta kaitamomai Yau au foro sheep on asagobis a osi foro sheep on Yau sisagobiu. Ato Yau agogoi fofoniu osi auris anarab. 16 Foro sheep fani mat Yau ebinoaniu ato osi on men nin foro sheep asi goai on. Yau osi mat anboes annat; osi arimon Yau fonau sintatam, ato osi arimon sinnat kuayo kaitamom sinmatar ato asi kaifarotin min kaitamom wat.

17 “Tamau on Yau inuaboiu yabin Yau agogoi au yawas ankutetai mes, onai Yau au yawas anboai men. 18 Men orot iyafan tani fofonin au yawas inboseir. Yau Tou au gogoi fofoniu on asir ankutetiu mom. Yau au baibad yen au yawas ankutetai, a Yau au baibad yen au yawas anboai men. Atonio dura nanaba on Tamau iyafareu anafour mes.”

19 Atonio duraiai on sabu tous sanasi on kuseseb imatar men. 20 Sabu sigaraba on si’yau, “On dau tefanai emama! On ikokok! Omi aibo mes On an dura on wotatamai i?” 21 Baise sabu fani on si’yau, “Orot tefanai dau semama on men atonio dura nanaba inikakafun on! Mamaba mes dau on sabu matas fotis infouris matas sineit i?”

Jew Yangan on Iesu Sisisiweiai

22 Kwanda an ra ato Jerusalem amonai nan tafaror goa Sikutetai an Ra aurin on sifoforag. 23 Iesu on tafaror goa an metewan awan seyoyorai, Solomon an Tebo on nan ibibib, 24 Jew yangan siruayo Iesu sikufifinai mom ato sitetemai siyau, “Om wera weromin maiau nana men dura ekakasonei on? Om dura bagai wat unkasonei: Om min Keriso i?”

25 Iesu iyafotes iyau, “Yau ainau awurem nono, baise omi men wogogoi wotitutumeu on. Bobo ato Tamau an baibadai abobo on, ebiyoboem Yau on Iyafan on omi aurim abikakafun, 26 baise omi arimon men wonitutum yabin omi on men Yau au foro sheep on. 27 Yau au foro sheep on fonau setatam; Yau osi asagobis a osi Yau sebigibubunueu. 28 Yau yawas mama wantoanin abites ato osi arimon men meyan sinarab a men iyafan tani osi Yau imaui sinabarueu on. 29 Yau Tamau on Gagamin bag a Faiwarin men sabu fani ba, On foro sheep ibiteu on men iyafan tani Tamau iman emon inabaruai on. 30 Yau Tamau rui on kaitamom wat.”

31 Namon Jew yangan agim sibogagaien men On aurin sitreben mes. 32 Iesu osi auris iyau, “Yau Tamau bobo ibiteu on omi namui bobo obis sigaraba maiau afouren; atonio bobo tani obin aurin on wogogoi agimai wonrabiu i?” 33 Jew yangan siyafotai men siyau, “Wei on men Om bobo obis efofour aurin on agimai wanrabim on, baise Om on God ebigigimai on mes! Om on asir Orot maiauim wat baise Om efofourtobon Toum uniyamem unnat God unmatar!”

34 Iesu iyafotes iyau, “Omi ami Baifafaro an buk amonai sigayam, God iyau, ‘Omi on god.’ 35 Wei wasagob dura aifan buk amonai sigagayam on dura bag, nana wantoan yen; ato God osi sabu auris iyores god, sabu ato osi On an dura ibites on. 36 Ato Yau auriu on, Tamau on Yau irubineu ato iyafareu anat atonio tafanamai. Ato omi mamaba mes wau on Yau abigigim, yabin Yau aikakafun au, Yau on God Natun? 37 Yau men Tamau angogoi atafour on omi men wotitutumeu on. 38 Baise Yau osi bobo afofour on, basit omi men wobitutumeu baise Yau au bobo aurin wat on wotitutumai, onai omi wotsagob Tamau on Yau amomui a Yau on Tamau amonai.” 39 Osi sifourtobon Iesu sitfatumai men mes baise On osi imasi emon isiwan inai.

40 Iesu imatabir men inai Jordan Sareu irabon efan menan ainau John sabu ibibapataitois on nan, ato On nan ima. 41 Sabu sigaraba maiau sinat aurin. Osi siyau, “John on men bobo buburis ifouren on, baise on bobo engon tutufin atonio Orot aurin ibikakafun on dura maiauin.” 42 Ato sabu engon tutufin nan on situtumai.

Copyright information for `UBR