John 13

Iesu An Baigibubunuotis Ass Isouen

Ra itatom on Baisobon an Forag ra. Iesu isagob on an wera inat atonio tafanam inikirir ato inan Taman aurin. On Toun an baigibubunuotis iyabon atonio tafanamai mat simama on ra fufur ibinuabois ato On inuabois inat an yawas kanfounai igat. Iesu an baigibubunuotis mat on rabirabi an bayu si’yam. Afaguban on ainau Judas, Simon Iscariot natun on iyamai inonot on Iesu itkaseirai mes. Iesu isagob Taman on faiwar tutufin itai; On isagob on God emon inat ato On inan God aurin. On mes Iesu on kema emon imisir itawar ato an beber tefanai ibitakwakwarai on iboseir ato beber usi sasafan weromin on ibo nenenai imetan. Namon On agirotin ba sareu ibo sosouen an ramoai irir ato ibosuruf baigibubunuotis ass isosouen a beber usi sasafan nenenai iyous i’yen on ibo nan ass isasafanen. Iesu inat Simon Peter aurin igat ato on iyau, “Bada, Om min yau auu unsouen i?”

Iesu iyafotai iyau, “Ari bobo ato afofour on om men usagob baise om gibui weie unsagob.” Peter on men isagob Iesu on bobo aifan ifofour ato on dura wawaninai nan iyau, “Ambin, Om men meyan auu unsouen mes!” Iesu iyafotai iyau, “Yau men amm ansosouen on om arimon men Yau au baigibubunuotim on.” Simon Peter iyafotai iyau, “Bada, Om men auu wat unsouen mes, ab yau imau a uniu mat unsouen!” 10 Iesu iyau, “Iyai iyafan sareu i’yeib on igumidar, men arimon toun inibin men ab ann wat on insouen. Omi engon tutufin on gumidarim—ab orot kaitamom wat on men gumidarin on.” 11 (Iesu isagob nono iyafan on arimon inkaseirai; on mes On iyau, “Omi men engon tutufin gumidarim on.”)

12 Iesu ass isouen isawar gibunai, On an beber tefanai ibitakwakwarai on ibo iwanai men ato imatabir men inai kemai, an efan menan imama nan. On itetemis iyau, “Omi min wosagob Yau ari bobo mamaba aurim afofour on i? 13 Omi woyoyoreu Baibebeotim a Bada, on min dura bag wat wobikakafun yabin Yau on Baibebeotiu a Bada. 14 Yau on omi ami Bada a ami Baibebeotim, ato Yau ato arimon amm asouen. Omi mat on eb nanaba toum amm wonsouen bonen. 15 Yau on baiyoboen afour omi aurim, onai omi mat on eb Yau afofour ba on nanaba wonafour. 16 Yau awurem dura bag: agirotin on men gagamin bag toun an bada ba, a dura bobibotin on men gagamin bag ato Orot iyafan ibiyafarai ba. 17 Omi ari on atonio bobo wosagob ato iyafan atonio bobo nanaba infofour on, on arimon yasisir gagamin bag inboai!

18 “Yau men omi engon tutufin aurim abikakafun on; Yau ato osi sabu arurubinis on asagobis. Baise God an dura buk amonai sigayam si’yau on inat inidura bag, dura ato nanaba sigayam siyau, ‘Orot iyafan Yau rui bayu wam on inat au ragit orot imatar.’ 19 Yau ari atonio dura on awurem weie bobo inmatar onai bobo inmamatar mes on, omi arimon wonitutum on ‘Yau Orot Tou.’ 20 Yau awurem dura bag: iyai iyafan Yau au dura bobibotin abiyafarai eboai on, on min Yau mat eboeu; ato iyai iyafan Yau eboeu min, God Yau ibiyafareu on mat eboai.”

Iesu Sitkaseirai Aurin An Dura Ainau Ikakafun

(Matthew 26.20-25; Mark 14.17-21; Luke 22.21-23)

21 Iesu atonio dura iyau gibunai On nunuan iyababan kwakwan ato rerebai ikakafun iyau, “Yau awurem dura bag: Omi sanamui tani on arimon Yau inkaseiriu.” 22 Baigibubunuotis on tous wat siruruai bonen ato osi men sisagob On iyafan aurin on dura ebikakafun. 23 Baigibubunuotin tani, menan Iesu an nuabo on, Iesu bisinai bag imair imama. 24 Simon Peter on imanai wat atonio baigibubunuotin aurin ikakafun iyau, “Om eitetemai tait, On iyafan aurin ebikakafun.”

25 On mes on baigibubunuotin on Iesu aurin imadudun irui dogaranai iyenbar ato itetemai iyau, “Bada, on orot on iyafan i?” 26 Iesu iyafotai iyau, “Yau arimon rafi sarar anboai sosof ramoai anitakokous anbibitai on; on orot min on.” On mes On rafi sarar turin ibo ramoai iwan nan sosofai itakokous ato Judas, Simon Iscariot natun itai. 27 Judas rafi sarar ibo mom Afaguban on nunuanai irui. Iesu on aurin iyau, “Om bobo aifan egogoi uniyamai mes on sasasan wat unafour!” 28 Sabu ato nan kemai simair simama on men sisagob Iesu on aibo mes atonio dura on orot aurin ikakafun. 29 Judas on baibad sitai agim an kukufet auman on ikakaifarai ato baigibubunuotis fani sinos on Iesu iyawur itan asi gogoi bayu aifan on ittobon Forag aurin o Judas on rafi sarar aifan tani itboai sabu kokoianis itites mes. 30 Judas rafi sarar turin ibo ato ra kaita igat inai. On min fom amonai nan.

Baifafaro Dura Boboun

31 Judas igat inai gibunai, Iesu iyau, “Ari on Orot Natun Wabin duran gagamin on irerebai, ibo egat sabu sinitai; Orot Natun emon on God Wabin duran gagamin on ari rerebai ibo egat sabu sinitai. 32 Ato Orot Natun emon on God Wabin duran gagamin inboai ingat sabu sinitai on, ato God Toun on arimon Orot Natun Wabin duran gagamin inboai ingat ato On arimon ra kaita inafour. 33 Yau nanatu, Yau arimon wera dibon wat on omi mat tanama. Omi arimon Yau wonnueniu; baise Yau ari dura aifan awurem on nanaba on Jew yangan awures nono, ‘Yau a’nan nan on omi men fofonim wonan.’ 34 Ato ari on baifafaro dura boboun on abitem: omi toum woninuaboim bonen. Ato Yau abinuaboim ba on, on mes omi toum woninuaboim bonen. 35 Omi toum woninuaboim bonen on sabu engon tutufin arimon sinsagob omi on Yau au baigibubunuotim.”

Iesu On Peter Iyawur arimon Inisosoufai

(Matthew 26.31-35; Mark 14.27-31; Luke 22.31-34)

36 Simon Peter on Iesu itetemai iyau, “Bada, Om on menan nan enan i?” Iesu iyafotai iyau, “Yau menan anan on om men fofonim Yau unigibubunueu on; baise om arimon gibui weie Yau unigibubunueu.” 37 Peter itetemai iyau, “Bada, mamaba mes yau ari bag on men anigibubunuem on i? Yau abotitiwagiu nono Om aurim anarab!” 38 Iesu iyafotai iyau, “Om min dura bag ubotitiwagim Yau auriu unarab i? Yau awurem dura bag: om arimon ra ton unisosoufiu unau, yau On Orot on men asagobai weie kokorerek inatou.”

Copyright information for `UBR