John 14

Iesu On Eta Taman aurin

Iesu iyawures iyau, “Omi men woniyababan a men nunuam sinkomas mes, omi on God wonitutumai a Yau mat wonitutumeu. Efan sigaraba maiau Tamau an goai sen ato Yau a’nan omi ami efan anbotitiwagen weinem. Atonio on men dura bag mes on, Yau dura men atawurem on. Ato Yau anan efan omi aurim anbotitiwag on, Yau arimon anmatabir men Tou anboem tanan onai on Yau menan amama on nan wonama. Omi wosagob eta ato inai on efanai i’gat on nan a’nan.” Thomas on Iesu aurin iyau, “Bada, wei men wasagob Om menan nan enan; ato wei eta mamaba wansagob ato nan wanan?”

Iesu iyafotai iyau, “Yau on eta, Yau on dura maiauin, a Yau on yawas; men iyafan tani inan Tamau aurin, ab Yau emon weie.” On iyawures iyau, “Omi ari on Yau wosagobiu ato omi on Tamau mat wonsagobai; ato ari on omi On wosagobai a omi On matamui woit.” Philip on Iesu aurin iyau, “Bada, wei Tamam men wait on, eiyoboei wanitai, on wat on wagogoi.”

Iesu iyafotes iyau, “Philip, wera weromin maiau Yau omi engon tutufin mat tama; baise om men usagobiu? Iyai iyafan matanai Yau iteu on, on min Tamau it. Om aibo mes uyau, ‘Tamam eiyoboei wanitai i?’ 10 Philip om men ebitutumeu Yau ba min Tamau ato Tamau ba min Yau?” Iesu an baigibubunuotis auris iyau, “Dura ato aikakafun on men Yau emon inat on. Tamau ato Yau amoui emama, On Toun an bobo ebobo. 11 Omi Yau wonitutumeu ato aikakafun au, Yau on Tamau amonai ato Tamau on Yau amoui. Ambin on, omi wobitutumeu yabin Yau on bobo buburis afofour on mes. 12 Yau awurem dura bag: iyai iyafan Yau ebitutumeu on ato bobo afofour on nanaba inafour—dura bag on arimon bobo gagamis bag inafour yabin Yau a’nan Tamau aurin. 13 Ato om Yau Wabiui unbifefeyan on arimon anafour onai Tamau an Itin on Natun emon iniyoboes sinitai. 14 Om Yau Wabiui aifan mes unbifefeyan on arimon aurim anafour.”

Ayu Kakafotin aurin Iyaumatan

15 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi Yau wonbinuaboiu on omi arimon au dura aurin wonifonabo. 16 Yau arimon Tamau anifefeyanai ato On arimon Baibaisotin tani initem, On arimon wantoan bisimui inama. 17 On min Ayu, On God an dura maiauin ibo egat. Sabu tafanamai on men fofonin sitboai yabin osi On men sit a osi On men sisagobai. Baise omi On wosagobai yabin On omi amomui emama ato On arimon omi amomui inama.

18 “Yau on anan ato arimon men anikirirem ekesim gagan ba wonama; Yau arimon anmatabir men aurim annat. 19 Wera dibon wat on sabu tafanamai on arimon men siniteu baise omi on arimon woniteu, yabin Yau amama on mes omi wonama. 20 Ra innat on, omi arimon wonsagob Yau ba min Tamau ato omi ba min Yau ato Yau ba min omi.

21 “Iyai iyafan Yau au baifafaro dura eboai ato on aurin ebifonabo on, on orot jever on Yau ebinuaboiu. Yau Tamau arimon on ininuaboai; on iyafan Yau ebinuaboiu on; Yau mat arimon on aninuaboai a Yau Tou on rerebai anboeu angat aniyoboai.” 22 Judas (men Judas iscariot on) on iyau, “Bada, mamaba mes wei auri wat on Toum rerebai unboem ungat uniyoboei wanitem ato sabu tafanamai on men sinitem i?” 23 Iesu iyafotai iyau, “Iyai iyafan Yau ebinuaboiu on arimon au baibebe aurin inifonabo. Yau Tamau on arimon ininuaboai, ato Yau a Tamau rui on arimon wannat ato on mat wanama. 24 Iyai iyafan Yau men ebinuaboiu on men au baibebe aurin ebifonabo on. Omi baibebe ato wotatam on men Yau noau on, baise Tamau emon enat, On Yau ibiyafareu on. 25 “Yau nin mat tamama nan on atonio dura on awurem. 26 Baibaisotin, Ayu Kakafotin, On Tamau arimon Yau Wabiui on iniyafarai on bobo engon tutufin auris on inibebeyim a bobo engon tutufin auris abikakafun on iniyamem wonnoskikin.

27 “Tuf on omi aurim abikirir; Yau Tou au tuf on abitem. Yau men abitem ato tafanamai sabu sefofour ba. Omi men woniyababan a nunuam men sinkomas mes; omi men wonaber mes. 28 Omi Yau au dura abikakafun on wotatam nono, ‘Yau on anan baise arimon anmatabir men annat omi aurim.’ Omi Yau woninuaboiu on, omi wotiyasisir Yau on anan Tamau aurin; On on gagamin bag men Yau ba. 29 Yau ari atonio dura engon tutufin awurem weie bobo inmatar onai on bobo inmamatar on, omi arimon wonitutum au dura on dura maiauin. 30 Yau men dura weromin mat tanikakafun mes, yabin atonio tafanam an bainetewarotin on enat. On an faiwar Yau auriu on ambin bag, 31 baise sabu tafanamai sinsagob on Yau Tamau ainuaboai; on fasinai On an dura aifan engon iyawureu on afofour. “Omi womisir atonio efan on tanikirir tanan.”

Copyright information for `UBR