John 15

Iesu on Wengar Wine Maiauin Bag

Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Yau Tou on wengar wine maiauin bag, ato Tamau on masau bo’otin. Yau fafameu fani uwas men sou on yaburutoben, a fafameu fani uwas men sou tiwag on yasutuenen a ebubunagen onai osi arimon rererebis wat sinen a uwas sigaraba sinoubibiro. Yau au baibebe dura abitem nan on omi wobubunagim nono. Omi nana Yau usiui wonikaita wonama ato Yau arimon omi usimui anikaita anama. Famen toun wat on men fofonin uwan inou; famen on wengarai inen on arimon uwam inou. On eta kaitamomai omi nana usiui wonmama on arimon uwam sinou.

“Yau on wengar wine, ato omi on fafamen. Iyai iyafan Yau usiui inama a Yau on usinai anama on arimon uwan sigaraba inoubibiro; baise on Yau inikirireu on, on men bobo aifan tani inafour on. Iyai iyafan men Yau usiui inama on ato wengar famen ba on sinreben ingat nan inkimeu; osi wengar fafames nanaba on sinruayois ato wairafai sinrebenen nan sinaraten. Omi on Yau usiui wonama a Yau au dura on ari usimui inama on, omi ami gogoi aifan auriu wonbifefeyan on arimon wonboai. Omi uwam si’nou nan on Tamau Wabin duran gagamin on wonboai wongat; ato on etaiai on omi wonnat Yau au baigibubunuotim wonmatar. Yau on omi ainuaboim ato Tamau omi ibinuaboiu ba; omi on Yau au nuabo amonai wonama. 10 Omi Yau au dura aurin wonifonabo on omi arimon au nuabo amonai wonama, ato Yau Tamau an dura aurin abifonabo ba, a On an nuabo amonai amama ba.

11 “Yau on atonio osi bobo auris awurem onai Yau au yasisir kaitamom on wonboai ato omi ami yasisir on arimon inarat awan inbonu inkadedebur. 12 Yau au baifafaro dura on atonio: omi tuturam mat woninuabo bonen ato Yau abinuaboim ba. 13 Orot iyafan tuturan auris inarab on ebiyoboet on an nuabo tuturan auris on gagamin bag yen. 14 Ato omi on Yau tuturau, omi bobo ato awurem on nanaba wonfofour on. 15 Yau men arimon gibui anyorem agirotim men yabin agirotin on men isagob an bada on abi bobo ebobo. Baise Yau ayoyorem tuturau yabin Yau dura Tamau emon a’tatam on engon tutufin akasonem. 16 Omi on men Yau worubineu on; Yau on omi arubinem a bobo aitem wongat uwam sigaraba sinoubibiro mes, on uwam on arimon nana inen au wantoan. Ato omi mamaba Yau Wabiui nan Tamau aurin wonbifefeyan yabin omi Yau au baigibubunuotim on mes, on arimon initem. 17 Atonio on Yau au baifafaro dura on awurem: omi tuturam mat woninuabo bonen.”

Sabu Tafanamai arimon Sinisisiweiim

18 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Sabu tafanamai omi sinbisisiweiim on, omi asir wonnos mom ainau on Yau sisisiweiiu. 19 Omi atonio tafanam itbinoanim on, ato sabu tafanamai on omi sitinuaboim sitboem osi itinoanis. Baise Yau atonio tafanam emon on arubinem ato omi on men tafanam ebinoanai on; on fasinai sabu tafanamai on omi sebiragitem. 20 Yau dura aifan awurem on wonnonosin: ‘Agirotin on men gagamin bag on an bada aurin.’ Osi Yau baikokosar sinbibiteu on, osi arimon omi mat baikokosar sinitem; ato osi Yau au baibebe aurin sinbifonabo on, osi arimon omi mat ami baibebe aurin sinifonabo. 21 Baise osi arimon atonio osi bobo engon tutufin on omi aurim sinafour yabin omi on Yau ebinoaniu on mes; yabin osi on men sisagobai On Iyafan on Yau iyafareu. 22 Yau men atnat osi auris dura maiauin atikakafun on, osi men asi bokomas aurin sitnos on nana yen on; baise ari on osi asi bokomas aurin on men siniyoi on. 23 Iyai iyafan Yau ebisisiweiiu on, Tamau mat ebisisiweiai. 24 Yau on bobo buburis osi sanasi afofour on men iyafan tani nin ifofour ba, ato Yau osi bobo men atfofour on, osi men asi bokomas aurin sitnos on nana yen, baise osi matasi siteu bobo afouren, ab osi nana Yau Tamau rui sebiragitei. 25 Baise atonio bobo imatar onai ato Baifafaro dura sigagayam on itnat itidura bag: Atonio nanaba sigayam siyau, ‘Osi on men er yabinai Yau sebiragiteu on.’

26 “Baibaisotin on arimon innat—On min Ayu maiauin, On God an dura maiauin on rerebai inboai ingat ato On min Tamau emon innat. Yau arimon Tamau emon on aurim aniyafarai ato omi aurim inikakafun. 27 Ato omi mat on Yau auriu wonikakafun yabin anai bag omi on Yau mat.

Copyright information for `UBR