John 2

Tabin an Forag Cana nan Siyamai

Ra ruam isawar gibunai ato tabin an forag on nan Cana mafam gagamin, Galilee amonai siyamai. Iesu ayon min nan, ato Iesu an baigibubunuotis mat on eb sibebegis sinat nan tabin an forag aurin. Sabu sareu wine on sitoman isawar mom ato Iesu ayon on On aurin iyau, “Osi auris sareu wine isawar.” Iesu iyafotai iyau, “Jever, om men unawureu Yau bobo nanaba aniyamai mes, Yau au wera on men inat on.” Namon Iesu ayon on agirotis iyawures iyau, “On dura mamaba yawurem, on asir wonafour mom.”

Jew yangan on asi eta mamaba God sekwakwafirai on sigaraba maiau, osi asi baifafaro sigaraba siyamen mamaba tous sinbigumidaris aurin on, ato on yabinai simom engon nimtereban kaita agimai sibiyamen sareu sunin aurin on nan si’yen, osi simom kakaita kakaita on gagamis fofonin sareu lita orot kaitamom o orot kaitamom auyotoat nanaba on sareu sinibonuen. Iesu agirotis auris iyau, “Atonio osi simom on sareu wonibonuen.” Osi sareu sibonuen sigai awas sibonuis, namon On iyawures iyau, “Sareu wotafurub ato wobo wonai orot tabin an forag ekakaifarai on wonitai.” Osi sareu sibo sinai on aurin, On sareu iyabatabir wine imatar on igitobon. On men isagob atonio sareu wine on men emon ne inat, (baise agirotis osi iyabon sareu sitatafurub on sisagob); on mes on orot tabin boboun aurin iyor, 10 ato iyau, “Sabu engon on ainau sareu wine obin on sebites setotoman ato gibui sabu setotoman kwakwan ebifofonis on, osi sareu wine riribin on sebites setotoman. Baise om sareu wine obin on ubotan inat ato ari bag weie ubotet igat!”

11 Iesu atonio bobo buburin ainauin on Cana mafam gagamin, Galilee tafanamai nan ifour; on nan on faiwar iyoboes on God emon inat, ato On an baigibubunuotis on situtumai. 12 Atonio bobo isawar gibunai, Iesu a ayon, taitain a an baigibubunuotis on sinai au Capernaum mafam gagaminai ato nan ra fani sima.

Iesu Inai au Tafaror Goa

(Matthew 21.12-13; Mark 11.15-17; Luke 19.45-46)

13 Jew yangan asi Forag wabin Baisobon on an wera inat ibiufin, on mes Iesu inai au Jerusalem. 14 On sabu tafaror goa amonai igatures foro cow, foro sheep, a kiwiu kumag on sibitotobon a mat sabu tafanam touman an agim sibigagaram bonen yangan on nan asi kemai simair simama. 15 On uram an fafumai nan bobaitu foro cow a foro sheep engon ifaitanis tafaror goai emon sigat, On sabu tafanam touman an agim sebigagaram bonen yangan on asi kema ikitabiren ato asi agim on fetag fetag sitagege; 16 ato On dura wawaninai nan sabu ato kiwiu kumag sibitotobon on iyawures iyau, “Osi sawar woboen wogat! Omi men Tamau an goa woniyamai baitotobon goa inmatar mes!” 17 On an baigibubunuotis on atonio God an dura buk amonai sigagayam on sinos, dura sigayam siyau, “God Om am goa aurin on Yau nunuau tutufinai agogoi kwakwan on wairaf ba yarasiu.”

18 Jew babadis simatabir men sinat aurin ato sitetemai siyau, “Om abi bobo buburin unafour iniyoboei wanitai on Om am baibad auman atonio osi bobo unafour i?” 19 Iesu iyafotes iyau, “Omi atonio God an goa wongoros insur ato ra ton nanaba on Yau arimon an yon men inag.” 20 Osi sitetemai siyau, “Om ra ton nan goa unyon men i? Sabu atonio tafaror goa siyoyonin on kwanda orot ruam sasagis nimtereban kaita isawar!”

21 Baise Iesu ato tafaror goa aurin ibikakafun on Toun usin aurin on iyau. 22 On mes God On rabob emon ibobaimisirai men on an baigibubunuotis on atonio dura ibikakafun on sinos; mamaba God an dura buk amonai sigagayam aurin on a Iesu dura mamaba ibikakafun aurin on situtum.

Iesu Sabu Engon Isagobis

23 Baisobon an Forag amonai on Iesu nan nana Jerusalem ima, ato sabu sit On bobo buburis ifofour aurin on situtumai. 24 Baise Iesu Toun on sabu men itutumes yabin On sabu engon tutufin isagobis tiwag. 25 Iesu on sabu nunuasi asi bainonot on isagob nono, on mes men iyafan tani on sabu auris itkasonai on.

Copyright information for `UBR