John 3

Iesu a Nicodemus

Orot tani wabin Nicodemus on Jew yangan asi bainetewarotin tani, ato on Pharisee yangan asi kuayo emon. Fom tani on inai Iesu aurin ato aurin iyau, “Rabbi, wei wasagob Om on baibebeotim God iyafarem. Iyai iyafan God bisinai inmama on ato bobo buburis Om efofour ba on nanaba on fofonin arimon inafour.” Iesu iyafotai iyau, “Yau awurem dura bag: Iyai iyafan inarat birei men on arimon God an Baiaiwab initai.” Nicodemus itetemai iyau, “Orot irat nono on mamaba arimon inarat birei men? On men fofonin ayon yan amonai inar ato wera bairuin ba inarat men!”

Iesu iyafotai iyau, “Yau awurem dura bag, iyai iyafan sareuai a Ayuai inarat birei men on God an Baiaiwab amonai inar. Orot jever ayon taman emon on usin maiauin erarat baise Ayuai on God ayubin ebitai erarat. Om men uniror mes yabin Yau awurem on omi engon tutufin arimon wonarat birei men.’ Yabat angogoi nanaba esisin; ato om yabat rarabin etatam, baise om men usagob yabat men emon ne enat a on menan nan enan. On eta kaitamom nanaba on omi engon tutufin aurim ato iyafan Ayuai inrarat birei men on.” Nicodemus itetemai iyau, “Atonio bobo on arimon mamaba i?”

10 Iesu iyafotai iyau, “Om on baibebeotim gagamim bag Israel amonai ato atonio bobo on men usagob i? 11 Yau awurem dura bag: Wei aifan wasagob on wabikakafun a aifan mataii waitai on wakakasonem baise omi men iyafan tani egogoi ai dura inboai on. 12 Atonio bobo tafanamai semamatar auris akakasonem on men ebitutumeu; ato om arimon mamaba unitutumeu ato bobo safamai sen auris ankakasonem on? 13 On mes men iyafan tani igai au safam on, ab Orot Natun ekesin mom, On safam emon isur.”

14 Moses efan koiteterinai nan agim bronze on nan mota iyamai ato siwayai ibogai igai, on eta kaitamomai Orot Natun on arimon sinbogaiai inag, 15 onai sabu engon tutufin On sinbitutumai on yawas mama wantoanin sinboai. 16 Yabin God on sabu engon tutufin inuabois kwakwan, on fasinai On Natun kaikas ikutetai onai sabu engon tutufin On sinbitutumai on men sinarab ab yawas mama wantoanin sinboai. 17 Yabin God on men Natun iyafarai inat au tafanam sabu inigurubabanis mes, baise On inat sabu baiyawasis mes.

18 Iyai iyafan Natun ebitutumai on men sinigurubabanai on; baise iyai iyafan men On ebitutumai on sigurubabanai nono, yabin on men God Natun kaikas itutumai on. 19 Baigurubaban min atonio nanaba ebobo; Iesu on ratafin, On inat tafanamai baise sabu on kous On aurin siyein yabin osi wouman sinuaboai, men ratafin ba, osi asi bobo on komasis wat sefofour. 20 Iyai iyafan bobo komasis efofour on ratafin ebisisiweiai ato on men arimon innat au ratafin on yabin on men egogoi an bobo komasis efofour on sinboai ingat au rereb. 21 Baise iyai iyafan bobo dura maiauinai wat efofour on toun ibo igat au ratafin onai ratafin on iniyoboai on ato bobo aifan efofour on God aurin ebifonabo.

Iesu a John

22 On gibunai, Iesu an baigibubunuotis mat sinai au Judea tafanamai nan, On nan mat ra fani sima ato sabu ibapataitois. 23 John mat on efan Aenon on nan sabu ibibapataitois, on efan on men weromin Salim efan bisinai nan, yabin on efanai on sareu gagamin nan i’yen. Sabu on aurin si’nan ato ibibapataitois. 24 (Atonio bobo on ainau imatar weie John fafatum goai sireberuai.)

25 John an baigibubunuotis fani on Jew yangan mat sibosuruf osi Jew yangan asi kik mamaba usis sebigumidar aurin on sigagamois. 26 On mes osi sinai John aurin ato sikasonai siyau, “Baibebeotim, om enonosin orot tani rum Jordan sareuai au wera matan emon nan wotatawar, ato Orot aurin ubikakafun? On orot ari ibosuruf sabu ebibapataitois ato sabu engon tutufin On aurin senan!”

27 John iyafotes iyau, “God safamai on atonio bobo orot initai ato on min inboai. 28 Omi toum on yau wotatamiu, yau dura aikakafun au, ‘Yau on men Keriso, baise yau on ainau On nanai siyafareu anat.’ 29 Orot tabin boboun on jeverei tabin boboun ebiawan on on orot ebinoanai; baise orot tabin boboun turan orot ibibaisin, nan itawar etatam ato orot tabin boboun dura ebikakafun on ebiyasisir. On bobo nanaba on yau tou au yasisir on irat bag itutufin. 30 On on inarat gagamin bag inmatar, ato yau on ansur anikafakakaiu bag.”

On Iyafan Safam emon I’nat on

31 Orot ato safam emon i’nat on gagamin bag sabu engon tefasi; on iyafan tafanam emon i’nat on tafanam ebinoanai a on tafanam an yawas aurin wat on dura ebikakafun, baise On Iyafan safam emon i’nat on sabu engon tefasi ato yawas aifan safamai sen on auris dura ebikakafun. 32 On safamai nan yawas aifan Toun matanai i’tai a dura i’tatam on ikasones, baise men iyafan tani On an dura itutumai on. 33 Baise iyai iyafan On an dura eboai on, ebiyoboet God dura aifan ebikakafun on dura maiauin. 34 On Iyafan God Ibiyafarai on God an dura ebikakafun yabin God an Ayu on tutufin ebitai. 35 Taman on Natun inuaboai ato bobo engon tutufin on On an faiwar babanai iyein. 36 Iyai iyafan Natun ebitutumai on yawas mama wantoanin inboai; iyai iyafan Natun aurin ebifonaseir on men yawas inboai, baise God an yatatab on arimon bisinai inen au wantoan.

Copyright information for `UBR