John 4

Iesu a Samaria Jever

Pharisee yangan dura sitatam Iesu on sabu ifouris On sibigibubunuai a baigibubunuotis on sigaraba bag ibibapataitois men John ba. (Baise Iesu Toun on sabu men iyafan tani ibapataitoai on; ab On an baigibubunuotis wat on sabu sibapataitois.) Iesu atonio dura sibikakafun on itatam, ato On Judea tafanam ikirir imatabir men inai au Galilee tafanamai nan; On etai ibib i’nan on itan samaria itgat weie itrabon itan au Galilee. On inat mafam gagamin Samaria amonai wabin seyoyorai Sychar on nan igat, on mafam gagamin on motob ato Jacob ainau ainau bag natun Joseph ibitai on bisinai nan. Jacob motob dogu isar an sareu iboai min nan ato Iesu etai ibi i’nan isuweigan on nan sareu ato dogu emon igeg on nan imair imama. Ato wera min aiyet nanaba.

Samaria jever inat sareu itsun mes, ato Iesu on aurin iyau, “Sareu eiteu antoman.” (Iesu on ekesin sareu doguai nan imama ato On an baigibubunuotis on sinai mafam gagaminai nan bayu sittobonen mes.) Jever iyafotai iyau, “Om on Jew Orot ato yau on Samaria emon—mamaba mes Om yau auriu sareu mes ufefeyan i?” (Jew yangan on men ato ramo kaitamomai nan Samaria yangan bayu sam setotom on nan sinam on.) 10 Iesu iyafotai iyau, “Om utsagob God mamaba siwar sabu ebites on, ato Yau on Iyafan on aurim sareu mes abifefeyanim, om Yau utifefeyaniu ato arimon sareu yayawasin on atitem.”

11 Jever iyau, “Bada, Om aurim sareu tatar ambin abifanai unsun, sareu on babanai bag. Ato Om sareu er awan auman erereben on menan nan unboai i? 12 Ot agirit Jacob atonio sareu dogu emon egeg on itei; on nanatun mat a an foro bobaitu engon on atonio sareu sitoman. Ato Om dura ebikakafun on Om gagamim bag men Jacob ba i?” 13 Iesu iyafotai iyau, “Iyai iyafan atonio sareu intoman on arimon anjon intein men, 14 baise iyai iyafan Yau sareu anbibitai intotoman on, arimon men anjon intein men. Yau sareu ato anbibitai on arimon on aurin on sareu ayayin dogu emon egeg ba on usin amonai sareu yayawasin iniyai ato on yawas mama wantoanin inboai.”

15 Jever iyau, “Bada, atonio sareu on eiteu! Namon yau arimon men anjou intein men, a yau arimon men annat nin sareu ansun men.” 16 Iesu iyawur iyau, “Om unan awam unyorai ato rum wonmatabir men nin wonnat.” 17 Jever iyafotai iyau, “Yau men er awau auman on.” Iesu iyafotai iyau, “Om dura bag uyau, om men er awam auman on. 18 Om orot engon nim uyawanis, ato om ari orot tani rum womama, on men dura bag om awam on. Dura aifan ato uyawureu on dura bag.” 19 Jever iyafotai iyau, “Bada, Om on aubairuruotim. 20 Yau wawau agiriu Samaria yangan on God atonio oyauai nan sikwakwafirai, baise omi Jew yangan wau on, Jerusalem on efan on nan God tatkwafirai.”

21 Iesu on aurin iyau, “Jever Yau eitutumeu, wera arimon innat sabu on men nin oyauai o Jerusalem nan Tamau sinkwafirai on. 22 Omi Samaria yangan on men wosagob iyafan wokwakwafirai; baise wei Jew yangan on wasagob Iyafan on wakwakwafirai yabin God an baiyawas on Jew yangan emon inat. 23 Baise wera on enat ato on inat nono, sabu dura bag sekwakwafirai yangan on arimon Tamau aurin on ayuai a dura maiauinai nan sinkwafirai. Atonio osi sabu kwafirotis on Tamau egogoi osi On sinkwafirai. 24 God on Ayu, ato osi iyabon On sekwakwafirai on Ayu an faiwarai a dura maiauinai nan sinkwafirai.”

25 Jever On aurin iyau, “Yau asagob Orot Rurubinin (on seyoyorai Keriso) on arimon innat, ato On innanat on bobo engon tutufin auris on inkasonet.” 26 Iesu iyafotai iyau, “Yau Tou on om rut tabikakafun.” 27 Wera men weromin ato Iesu an baigibubunuotis simatabir men sinat; ato osi sigaturai On jever rus sibikakafun on men sunub siduduran. Baise osi men iyafan tani jever aurin iyau, “Om aifan egogoi?” o Iesu sitetemai siyau, “Om aibo mes jever rum wobikakafun?”

28 Namon jever an sareu simom ikirir ato imatabir men inai au mafam gagamin, ato sabu auris iyau, 29 “Omi wonat Orot wonitai, On yau ainau au bobo aifan engon tutufin afofour on ikasoneu. Tait On min Keriso bait?” 30 On mes osi mafam gagamin sikirir ato sinai Iesu aurin. 31 On an werai baigibubunuotis on Iesu sibifefeyanai si’yau, “Baibebeotim, wei wagogoi Om bayu unam!” 32 Baise On iyafotes iyau, “Yau auriu bayu yen on anam, ato on bayu on omi men wosagob.” 33 On mes baigibubunuotis on sibosuruf tous sanasi on sibitetem bonen si’yau, “Sabu fani aurin bayu sibo sinat bait?”

34 Iesu osi auris iyau, “Yau au bayu on On Iyafan an gogoiai Ibiyafareu on aurin anifonabo a On an bobo ibiteu on anisawarai mes. 35 Sabu ra fufur sau sebikakafun ba, ‘Roke bat sen on arimon bayu tankuwain.’ Baise Yau awurem, matam woneit masau woninateteai tiwag; bayu on ari simari ato ibotitiwag nono kuwainin mes! 36 Orot iyafan bayu ekukuwain on sebibaiyanai ato bayu eboai eruruayoen yawas mama wantoanin aurin on; on mes orot fesi ebofefes a orot iyafan bayu ekukuwain on arimon rus engon kaita siniyasisir. 37 Sabu dura ra fufur sebikakafun on dura bag, ‘Orot tani fesi ebofefes ato orot tani on bayu ekukuwain.’ 38 Yau aiyafarem ato masauai nan bayu wotkukuwain mes ato omi on masauai on men bobo woboen on; sabu fani on nan siboen, ato osi bobo wawanin sibobo emon on omi asir nouasin bayu wat wokuwain.”

39 Sabu engon tutufin on Samaria mafam gagamin emon on Iesu situtumai yabin jever iyau, “Bobo aifan afofour on engon tutufin ikasoneu.” 40 On mes Samaria yangan sinat Iesu aurin sigat ato sifefeyanai nan mat sitama mes, ato Iesu on nan mat ra ruam sima. 41 On an dura emon on sabu sigaraba maiau situtum, 42 ato osi jever siyawur siyau, “Wei ari wabitutum, men ato on dura aifan u’yau aurin on baise wei toui tainaii on watatamai, ato wei wasagob On on dura bag tafanam an Baiyawasotin.”

Iesu Orot Gagamin Natun Iyawasai

43 Iesu nan ra ruam mat sima ato On ikirires inai au Galilee tafanamai nan. 44 Yabin Iesu On Toun iyau nono, “Aubairuruotin Toun an tafanamai on men sekakafai on.” 45 Baise On inai Galilee tafanamai igat mom, sabu nan on tefan nafur sirab sikakaiwai yabin osi sinai Jerusalem nan Baisobon an Forag aurin ato On forag amonai bobo engon tutufin ifofouren on sit.

46 Namon Iesu imatabir men inai au Cana mafam gagamin Galilee tafanam amonai nan, on efanai nan on Iesu sareu ifourai wine imatar. Gawan orot gagamin on nan ato natun on Capernaum mafam gagaminai nan isawau imama. 47 On dura itatam Iesu on Judea tafanam emon inat au Galilee, ato On aurin inai ato ifefeyanai isosoan kwakwan On itan au Capernaum mafam gagaminai nan natun itiyawasai mes, on fifi on kafakakai mom itarab. 48 Iesu on aurin iyau, “Omi sabu on men wotiteu bobo buburis a bobo baiduduranis atfofour on omi arimon men wotitutumeu on.”

49 Orot gagamin iyafotai iyau, “Bada, enat rut tanai weie natu inarab.” 50 Iesu orot aurin iyau, “Enai, om natum arimon yawasin inmama!” Orot on Iesu an dura itutumai ato inai. 51 Ra itom ato orot ibib i’nan au go ato an agirotis on dura sibo sinat sinefotai ato siyawur siyau, “Om natum on arimon inyawas men!” 52 On itetemis iyau, wera aifanai nan on natu iyawas men, ato osi siyafotai siyau, “Rarab wera aiyet nanaba on nan sawau isawar.” 53 Namon fifi taman on inos, on wera fofonin on nan Iesu iyawur iyau, “Natum on arimon inyawas.” On mes on awan nanatun mat on engon situtum.

54 Iesu on Judea tafanam emon inat au Galilee ato nan bobo buburin bairuin ba ifour.

Copyright information for `UBR