John 8

Jever Ibireg Nan Sigaturai

[Namon sabu engon sinai au go baise Iesu on inai au Olive Oyauai nan. Ra itom fomenei On imatabir men inai au tafaror goa. Sabu kuayo gagamin engon siruayo On sikufifinai ato On imair ibosuruf sabu ibibebeyes. Baifafaro an baibebeotis a Pharisee yangan on jever ibireg nan on sibo sirui sabu engon tutufin nasi nan sitawarai. Osi Iesu aurin siyau, “Baibebeotim, atonio jever ibireg nan on ra kaita sigaturai. Ot ati baifafaro dura Moses itet on jever atonio bobo nanaba infofour on agimai tanasubun. Ato Om arimon mamaba unau i?” Osi atonio dura siyau on nan Iesu sitrutobonai onai On dura mamaba i’tau on sitiubarai mes. Baise Iesu on ikwafir motobai nan imanai ibigagayam.

Osi sabu on nan nana sitawar sibitetemai, ato On koun itotorai imair ato auris iyau, “Omi iyafan tani nan men ibokomas on, agim ainau inboai jever aurin inreben.” Namon On ikwafir men motobai ibigagayam. Osi atonio dura sitatam mom on kakaita kakaita si’nan, sabu kawian on ainau sinai. Iesu on nan ekesin sikirir imair imama ato jever mat nan nana itatawar. 10 On koun itotorai ato jever aurin iyau, “Jever, sabu menan sinai i? Osi men iyafan tani emama arimon inimakiem?”

11 Jever iyafotai iyau, “Bada, ambin, men iyafan tani.” Iesu iyafotai iyau, “Basit, Yau mat men animakiem on. Om unan baise men unbokomas men.”]

Iesu on Tafanam an Tafa

12 Iesu on sabu auris ikakafun men iyau, “Yau on tafanam an tafa. Iyai iyafan Yau inigibubunueu on arimon yawas an tafa inboai ato on arimon men womanai inabib on.” 13 Pharisee yangan on On aurin siyau, “Om Toum aurim on ebikakafun; ato Om dura aifan ubikakafun on men an yabin tani auman on.”

14 Iesu iyafotes iyau, “Ambin, basit Yau Tou auriu on dura abikakafun, ato dura aifan abikakafun on dura maiauin yabin Yau asagob on men emon anat a Yau asagob on menan a’nan. Omi men wosagob Yau men emon ne anat o Yau menan anan. 15 Omi on usit maiauin an etaiai nan wobigurubaban; ato Yau men iyafan tani abigurubabanai on. 16 Baise Yau atbigurubaban on, arimon au baigurubaban on dura maiauin, yabin Yau men ekesiu atonio bobo atafour on. Tamau ato On Yau ibiyafareu on bisiwui. 17 Omi ami baifafaro dura sigayam siyau, on sabu ruam sinibasit on dura aifan sebikakafun on dura bag. 18 Yau Tou auriu dura abikakafun ato Tamau On Yau ibiyafareu on mat Yau auriu on dura ebikakafun.”

19 Osi sitetemai siyau, “Om Tamam min menan nan i?” Iesu iyafotes iyau, “Omi on Yau men wosagobiu a Tamau mat men wosagobai. Omi Yau wotsagobiu mes on arimon Tamau mat wotsagobai.” 20 Iesu tafaror goa amonai siwar an didiwag an efan menan i’yen on nan sabu ibibebeyes on atonio osi dura engon auris on ikakafunen. Sabu men iyafan tani On itfatumai yabin On an rabob wera on men inat.

Yau A’nan Nan On Omi Men Fofonim Wonan

21 Iesu osi auris iyau men, “Yau arimon anan; ato omi arimon Yau wonnueniu; baise omi arimon ami bokomas auman wonarab. Yau a’nan nan on omi men fofonim nan wonan on.” 22 On mes Jew babadis siyau, “On iyau, On enan nan on ot men fofonin nan tanan on. On dura ebikakafun yau on arimon Toun inasubun bait?” 23 Iesu iyafotes iyau, “Omi on atonio tafanam tamama on emon wonat, baise Yau on aiyetun emon anat. Omi on atonio tafanam emon wonat baise Yau on men atonio tafanam emon anat on. 24 On fasinai Yau awurem au, omi arimon ami bokomas auman wonarab. Ato omi men wonbitutum, ‘Yau Orot Tou, omi arimon ami bokomas auman wonarab wonan.’”

25 Osi sitetemai siyau, “Om on iyafan i?” Iesu iyafotes iyau, “Yau on Orot Tou on nanaba on anai bag min awurem nono. 26 Yau on bobo sigaraba auris on omi aurim anikakafun a bobo sigaraba auris on anigurubabanim. Baise, ato Iyafan Yau ibiyafareu on dura maiauin, ato dura aifan On emon atatam on wat on sabu tafanamai auris dura abikakafun.”

27 Osi men sisagob Iesu on Taman aurin on osi auris dura ibikakafun. 28 On mes Iesu on osi auris iyau, “Omi Orot Natun wonbogai nabai wondudun on arimon wonsagob on, ‘Yau Orot Tou’; namon omi wonsagob Yau men Tou au baibadai nan bobo afofour on, baise Tamau dura aifan auriu ebibebeyiu on nanaba wat aurim abikakafun. 29 Ato On Iyafan Yau ibiyafareu on bisiwui; On men ikirireu ekesiu on yabin Yau ra fufur bobo obinai wat afofour on abiyasisirai.” 30 Sabu sigaraba osi Iesu sitatamai bobo sigaraba auris ibikakafun on engon tutufin situtumai.

Sabu Rurufanis a Sabu Agirotis

31 On mes Iesu on Jew sabu On sibitutumai on auris iyau, “Omi Yau au baibebe aurin wonifonabo on omi dura bag wonnat Yau au baigibubunuotim wonmatar; 32 Omi arimon dura maiauin wonsagob ato dura maiauin on arimon inrufanim.” 33 Osi siyafotai siyau, “Wei on Abraham wawan agirin ato wei on men iyafan tani wabiagirai on.” Om atonio dura ukakafun uyau, ‘Omi arimon sinrufanim,’ on an yabin on aifan i?” 34 Iesu osi auris iyau, “Yau awurem dura bag: omi sabu engon tutufin iyafan ebokomas on, on min bokomas aurin ebiagir. 35 Agirotin on men nana wantoan orot awan nanatun mat goai sinama on, baise Natun on osi ininoanis nana inama au wantoan au wantoan. 36 Ato God Natun omi inrufanim on, omi arimon dura bag aunam aunam worufanim. 37 Yau asagob omi on Abraham wawan agirin. Baise omi nana wofofourtobon wonasubuniu mes yabin Yau au baibebe on men fofonin wonboai on. 38 Yau Tamau aifan ibiyoboeu aitai on aurim abikakafun baise omi tamam mamaba ikakasonem on nanaba wofofour.”

39 Osi siyafotai siyau, “Wei tamai on Abraham.” Iesu iyafotes iyau, “Omi on dura bag Abraham nanatun mes on, bobo aifan ifofour on nanaba on wotafour. 40 Bobo aifan afofour on dura maiauin God emon atatam on engon tutufin akasonem. Baise omi on nana wofofourtobon Yau wonasubuniu mes. Abraham on men bobo atonio nanaba ifour on. 41 Omi tamam bobo mamaba ifofour on nanaba wofofour.” Osi siyafotai siyau, “Wei men gabur fifirig ato Om ba on; God ekesin mom on dura bag wei Tamai, ato wei on dura bag On nanatun.”

42 Iesu on osi auris iyau, “Omi dura bag Tamam God mes on, omi Yau wotinuaboiu yabin Yau on God emon anat ato Yau on ari atonio. Yau men Tou au baibadai anat on, baise On Yau iyafareu anat. 43 Omi aibo mes men wosagob dura aifan abikakafun on i? Yabin omi men wogogoi au dura wontatam. 44 Omi tamam on Afaguban ato omi on, on nanatun, a omi tamam an gogoi nanaba on wobigibubunuai. Ainau anai bag on, on sabu iyasububunues ato on men dura maiauin aurin etatawar on yabin on aurin dura maiauin on men yen on. On dura ebisigogo on an yawas mamaba aurin yen, on nanaba on efofour yabin on baisigogo’otin a on on baisigogo engon tamas. 45 Baise Yau dura bag awurem on mes omi men Yau wobitutumeu on. 46 Omi iyafan tani isagob Yau on bokomas afour i? Yau dura bag anawurem mes on, omi aibo mes men woitutumeu? 47 On Iyafan God emon i’nat on God an dura etatam. Baise omi on men God emon on, on mes omi arimon men dura wontatam on.”

Iesu a Abraham

48 Jew yangan on Iesu siyafotai siyau, “Wei on basit wau, Om on Samaria Orot a Om on dau tefamui emama.” 49 Iesu iyafotes iyau, “Yau men dau tefaui emama on, Yau on Tamau abifain abogagaiai baise omi on Yau woyeyeireu. 50 Yau on men afofourtobon Tou anifaiu anbogagaiiu mes on. Baise Orot tani on egogoi Yau inifaiu inbogagaiiu mes a On arimon obinai wat inibasiteu.

51 Yau awurem dura bag: iyai iyafan Yau au dura aurin ebifonabo on arimon men inarab.” 52 Jew yangan On aurin siyau, “Wei ari weie wasagob dura bag Om on dau tefamui emama! Abraham irabob a aubairuruotis sirabob, baise Om ebikakafun yau on, iyai iyafan Om am dura aurin inbifonabo on arimon men meyan inarab. 53 Ot tamat Abraham on irabob; ato Om ebikakafun on Om on gagamim bag men Abraham ba i? Aubairuruotis mat sirabob. Ato Om on Iyafan i?”

54 Iesu iyafotes iyau, “Yau Tou atbifaiu atbogagaiiu on ato on baifaiu bogagaiu amonai on yabin wagan wat. On Iyafan Yau ebifaiu ebogagaiiu, On Yau Tamau—On Orot kaitamom aurin wobikakafun min omi ami God. 55 Omi on men meyan On wosagobai baise Yau On asagobai. Yau ari anau Yau On men asagobai on ato Yau on baisigo’otiu omi ba. Baise Yau On asagobai ato Yau On an dura aurin abifonabo. 56 Omi tamam Abraham on iyasisir kwakwan ato au wera innat ititai aurin on; ato au ra inat it on iyasisir.” 57 Jew yangan On aurin siyau, “Om on men meyan am kwanda orot ruam auyotoat ibo mes—ato Om on Abraham matamui ut?”

58 Iesu iyafotes iyau, “Yau awurem dura bag: ‘Yau Tou on amama weie Abraham irat.’” 59 Namon osi agim sibogagaien On aurin sitrebenen mes; baise Iesu iyob mom tafaror goa ikirir igat inai.

Copyright information for `UBR