Matthew 12

Sabat Ra aurin Sitetem

(Mark 2.23-28; Luke 6.1-5)

Wera fani sisawar gibunai, Sabat an ra on nan Iesu on sawareg masau uwarai nan ibib i’nan. On an baigibubunuotis on bitanan igigies, on mes osi sibosuruf sawareg sibimarir ato si’yam. Pharisee yangan on bobo sit, ato osi Iesu aurin siyau, “Eitei, ot ati Baifafaro iyau on sofafar gagamin, ato Om am baigibubunuotis on men on bobo nanaba Sabat an ra sitafour mes!”

Iesu iyafotes iyau, “Omi dura buk amonai sigagayam on woiyab wosagob mamaba David an sabu mat sifour ato bitanan igigies an ra. On God an goa amonai irui ato rafi sarar nan God aurin sikutetai i’yen on an sabu mat siboen siyam, basit on Baifafaro men iyau nanaba osi on rafi sarar si’tan on—priest ekesis mom on fofonin rafi sarar si’nan. O Omi Moses an Baifafaro on woiyab wosagob, Sabat ra engon on priest tafaror goa amonai bobo sebobo on sabat an baifafaro sastob, baise osi on men sebokomas on. Yau awurem Orot tani atonio nin on gagamin bag men tafaror goa ba. God an dura buk amonai sigayam siyau, ‘Manau kaber on agogoi kwakwan men bobaitu asi sirifu on.’ Omi dura bag wotsagob atonio dura an yabin aifan on, ato sabu men bobo komasin tani sifour on men wotikomasis mes; yabin Orot Natun on Sabat ra an Bada.”

Orot Iman Raguraguin auman

(Mark 3.1-6; Luke 6.6-11)

Iesu on efan ikirir ato inai au bayoi goa, 10 On nan on orot iman raguraguin auman imama. Sabu fani nan simama on sigogoi Iesu sitiubarai mes, On mamaba bobo komasin itfofour mes on, on mes osi Iesu sitetemai siyau, “Ot min ati Baifafaro iyau fofonin arimon Sabat ra nan orot taniyawasai i?”

11 Iesu iyafotes iyau, “Ato omi sanamui orot tani an foro sheep auman ato Sabat ra nan an foro on dogu amonai itafeu itsur. Om arimon utan ato dogu emon utbogai itag men. 12 Ato orot on gagamin bag men foro sheep ba! On mes ati Baifafaro ebibasit fofonin Sabat ra nan orot jever tani tanibaisin.” 13 Namon On orot iman raguraguin auman on aurin iyau, “Om imam yotet egat.” Orot iman iyotet igat ato iman iyobin men, ato iman reban obin i’yen ba nanaba imatar. 14 Namon Pharisee yangan on goa sikirir sinai ato siruayo siyanu Iesu sitasubun mes.

God An Agirotin Rurubinin

15 Iesu dura itatam on sabu On aurin siruayo siyanu, on mes On efan ikirir inai; ato sabu kuayo gagamin on sigibubunuai. On sabu sawauis iyawasis 16 a On dura wawaninai sabu iyawures men On aurin on sabu fani sitkasones mes. 17 On atonio bobo ifour itiyamai itnat itidura bag mamaba God an dura aubairuruotin Isaiah awani i’yau on: On ato nanaba iyau,

18 “Atonio on Yau au agirotin, On Yau arubinai, On ainuaboai, a Yau On aurin abiyasisir.
Yau arimon au Ayu aniyafarai On tefanai inatog, ato On arimon sabu asi yawas totorin aurin anbigurubabanis an dura on inkurereb.
19 On arimon men inagam o iniyoku, o On arimon men etai nan fonan aumiet bag dura inikakafun on.
20 Sabu asi yawas samisamis auris on arimon dura nuataiai wat auris inikakafun, a sabu asi yawasai sefofourtobon wat on arimon men inagam inawures on.
On atonio bobo on arimon nana infofour weie iniyamai sabu on God an baifafaro dura aurin sinifonabo,
21 ato sabu engon tutufin asi baitutum on arimon On aurin sinyein dura bagai sinmomousin.”

Iesu a Beelzebul

(Mark 3.20-30; Luke 11.14-23)

22 Namon sabu fani on orot matan fotin a awan kokin on sibo sinat Iesu aurin, yabin dau on orot tefanai imama on mes orot on dura men ibikakafun on. Iesu on orot iyawasai, ato orot dura ikakafun a matan iyeit. 23 Sabu kuayo engon tutufin on siduduran ato bobo mamaba Iesu ifofour aurin on. Osi sitetem siyau, “Tait, On Orot on David Natun bait?” 24 Pharisee yangan atonio dura sitatam ato osi siyafotes siyau, “On dau efafaitanis segat yabin dau asi aiwab wabin Beelzebul on faiwar ebitai on bobo nanaba efofour.”

25 Iesu isagob osi on mamaba sibinonotis, on mes On osi auris iyau, “Tafanam tani toun wat itkuseseb kuayo ta ta sitmatar weie tous wat sitigagam bonen on, tafanam on arimon men weromin iten on. A mafam gagamin tani o orot awan nanatun mat on tous wat sitkusesebis kuayo ta ta sitmatar weie tous wat sitigagam bonen, on min arimon ittumai itsawar! 26 On mes kuayo tani on kuayo tani rus Afaguban an baiaiwab amonai sebigagam, on min sikuseseb nono kuayo ta ta simatar ato men weromin kuayo inafeu intagege! 27 Omi wau, Yau dau afafaitanis segat yabin Beelzebul on faiwar ebiteu on bobo afofour. Basit, ato omi ami baigibubunuotis on iyafan faiwar ebites on nan dau sefafaitanis segat i? Omi toum ami baigibubunuotis bobo mamaba sefofour on, ebidura bag omi on eta woisarar! 28 Ambin bag, on men Beelzebul, baise God an Ayu on faiwar ebiteu dau afafaitanis segat, on ebi dura bag God an Baiaiwab on omi aurim inat nono.

29 “Men iyafan tani orot wawanin an goa inaseb inar an sawar inbainauen, ab on ainau orot wawanin on uramai inoustatan; weie on an goa amonai inar sawar engon inboen inan. 30 “Iyai iyafan men Yau auriu etatawar, on min Yau ebiragiteu; iyai iyafan men Yau ebibaisiu sabu eruruayois on dura bag sabu efafaitanis segat. 31 On yabinai awurem: sabu asi bokomas ta ta sefofour a dura kokomasis ta ta sebikakafunen on God arimon innotbures; baise iyai iyafan dura komasis Ayu kakafotin aurin inbikakafun on men innotburai on. 32 Iyai iyafan dura komasis Orot Natun aurin inbikakafun on God arimon innotburai; baise iyai iyafan dura komasis Ayu Kakafotin aurin inbikakafun on God arimon men innotburai—ari ra o ra gibui enat on.”

Wengar a On Uwan

(Luke 6.43-45)

33 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Om ungogoi wengar uwan obin unboai on, uniyamai wengar obin wat inag; om am wengar komasin uniyamai inag on, uwan min arimon komasin inyein. wengar uwan eyeyeinin nan on unitai unsagob wengar an itin on mamaba. 34 Omi on mota nanatun—Omi sabu komasim on mes mamaba arimon dura obis wonikakafunen. Yabin omi dura awamui wobikakafun on, mamaba nunuam amosi sibonu sen on segat. 35 Orot jever obin on bobo obis nunuan amonai itubabaren sen, on wat on iboen egat; a orot jever komasin on bobo komasis nunuan amonai itubabaren sen, on wat iboen egat.

36 “Yau awurem dura bag Baigurubaban an Ra sabu engon arimon dura fetag fetag sibikakafunen aurin on tous awasi nan sinikakafun. 37 Omi toum ami dura on arimon God inboai nan inigurubabanim—aurim inkurereb inau om orot jever obim o orot jever komasim.”

Bobo Buburin aurin Sifefeyan

(Mark 8.11-12; Luke 11.29-32)

38 Namon Baifafaro an baibebeotis fani a Pharisee yangan fani on sikakafun. Osi siyau, “Baibebeotim, wei wagogoi Om bobo buburin unafour wanitai.” 39 Iesu iyawures iyau, “Ari ra omi sabu on komasim a omi ami baitutum God aurin on ambin! Omi bobo buburin anafour aurin on woifefeyaniu, baise Yau arimon men on bobo anafour on! Bobo buburin kaitamom wat on ainau bag aubairuruotin Jonah aurin imamatar on wogogoi wonsagob. 40 Jonah on iyan gagamin yan amonai ima ra ton a fom ton isawar, on eta kaitamomai Orot Natun on arimon ra ton a fom ton motob amonai inama. 41 Baigurubaban an Ra Nineveh sabu arimon rabob emon sinmisir ato siniubarem, yabin osi Jonah an dura ibibino sitatam on ya baikitabir sibo; ato awurem Orot tani atonio nin on gagamin bag men Jonah ba! 42 Baigurubaban an Ra, Sheba tafanam an Aiwab jever on arimon rabob emon inmisir ato iniubarem, yabin on an tafanam emon on eta weromin maiau ibib inat Aiwab Solomon an gigiboan dura ibibebe on ittatam mes; ato awurem dura bag Orot tani atonio nin on gagamin bag men Aiwab Solomon ba!”

Ayu Komasin Imatabir Men

(Luke 11.24-26)

43 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Ayu komasin orot jever ebikirir egat on, ibib enan tafanam koiteterinai nan efan enunuen iniyarir mes. On efan tani men egaturai on, 44 ayu komasin on toun aurin ebikakafun yau, ‘Yau anmatabir men anan au goa aurin.’ On mes on imatabir men enan goa egaturai on wagan wat, sirereb sibotitiwag yen. 45 Namon on imatabir men enan ayu nimtereban ruam fani ba on iboes enat, osi on komasis bag men on ayu toun ba, ato osi senat nan semama. On bobo nanaba esasawar gibunai, on orot jever on ekokomas bag men ainau imama ba. Atonio bobo on arimon nanaba inmatar omi sabu komasim ari ra womama aurim.”

Iesu Ayon a Taitain

(Mark 3.31-35; Luke 8.19-21)

46 Iesu on dura nana sabu auris ibikakafun ato ayon a taitain sinat. Osi goa kounai sitatawar ato sifefeyan sigogoi Iesu mat sitikakafun. 47 On mes orot tani nan on Iesu aurin iyau, “Eite, Om ayom a taitaim on goa kounai setatawar ato osi segogoi Om mat wonikakafun.” 48 Iesu iyafotai iyau, “Iyafan on Yau ayou? Iyabon on Yau taitaiu?” 49 Namon On iman iyoto an baigibubunuotis auris ato iyau, “Woit! Atonio on Yau ayou a Yau taitaiu! 50 Iyai iyafan Tamau safamai aurin ebifonabo on Yau taitaiu, Yau robu, a Yau ayou.”

Copyright information for `UBR