Matthew 15

Wawat Agirit asi Baibebe

(Mark 7.1-13)

Namon Pharisee yangan a Baifafaro an baibebeotis fani on Jerusalem emon sinat Iesu aurin ato sitetemai siyau, “Aibo mes Om am baigibubunuotis on wawat agirit asi baibebe siyaya on auris sebifonaseir? Osi men imas an etai bag sesosouen weie bayu sam on!” Iesu iyafotes iyau, “Ato omi aibo mes God an baifafaro dura auris on wobifonaseir ato omi toum ami baibebe on wobigibubunuen? Yabin God iyau, ‘Ayom tamam unkakafes ato iyai iyafan ayon o taman aurin inaudabai on totor sinirabobai.’ Baise omi wobibebe wau, iyai iyafan aurin sawar yen on ayon taman inibaisis mes, baise on orot jever yau, ‘Atonio on God noan,’ omi wobibebe wau on, iyobin bag tamam on men wonkakafes mes. On etaiai omi God an baifafaro dura on aurin wobifonaseir, onai omi toum ami baibebe on wobigibubunuai. Omi baisigogo’otim! Isaiah on dura bag atonio dura on omi aurim ikakafun!

God iyau, ‘Atonio osi sabu on asi duraiai wat on Yau sekakafeu, baise osi nunuas Yau auriu on totor nanenei bag sen.
Osi Yau sekwakwafireu on yabin wagan wat, yabin osi on sabu asi baibebe tous sibiyamai, on sabu sebibebeyes, on sitau Yau au baifafaro dura bait!’”

Sawar Ato Ebiyamai Orot Jever Edudum

(Mark 7.14-23)

10 Namon Iesu sabu kuayo iyores sinat aurin ato osi iyawures iyau, “Yau au dura wontatam ato wonsagob! 11 On men bayu aifan tani orot jever awanai yanin etotonan on nan ebiyamai edudum on; baise dura aifan orot jever awan emon egat on ebiyamai edudum.” 12 Namon baigibubunuotis sinat Iesu aurin ato siyau, “Om min usagob, ato dura ubikakafun on Pharisee yangan uyatatabis?” 13 Iesu iyafotes iyau, “Fesi engon ato Tamau safamai men On ibofefes on arimon ingamarir.” 14 “Omi men osi sabu auris woninonot mes! Osi bainetewarotis on matas fotis ato sabu matas fotis tuturas sebinetewaris; ato orot matan fotin on turan matan fotin tani ebinetewarai on rus doguai sinafeu.” 15 Peter ikakafun iyau, “Atonio dura kawen on auri yaububunag wansagob.”

16 Iesu osi auris iyau, “Omi nana men wosagob ato sabu fani ba. 17 Omi men wosagob i? Bayu aifan orot jever awanai yanin etotonan on esusur yan amonai namon bayu on enan usin turinai emamaseir egat. 18 Baise dura ato orot jever awan emon egat on, on min nunuan emon egat ato atonio osi bobo on orot jever ebiyamai ayuai edudum. 19 Yabin on nunuan emon on bobo komasis ta ta on ebonanawai orot jever ebirabobai, ebireg nan, a kuke foro osi yawas ba ebiyayar, ebabainau, ebisigo, a dura kokomasis on sabu fani auris ebikakafun. 20 Atonio osi bobo on ebiyamai orot jever edudum. Baise omi imam men wososouen weie bayu wam on-men on ebiyamai orot jever edudum on.”

Jever an Baitutum

(Mark 7.24-30)

21 Iesu on efan ikirir ato inai tafanam nan Tyre a Sidon mafam gagamis bisisi sen on nan. 22 Canaan jever on tafanamai imama on inat Iesu aurin. On iyor iyau, “David Natun! Bada ekabereu! Yau natu jeverei on dau tefanai emama ato an sawau on irat bag.” 23 Baise Iesu on men abi dura tani jever aurin iyau. On an baigibubunuotis sinat aurin ato sifefeyanai siyau, “Om jever eiyafarai inan! On ot ebigibubunuet ato ebisiger kwakwan!” 24 Namon Iesu iyafotes iyau, “Yau au bobo on God iyafareu anat Israel sabu foro sheep ba sisiwan auris.” 25 Iesu dura ibikakafun on jever itatam ato inat nanai ifeu sindan irou. Jever iyau, “Bada, eibaisiu!”

26 Iesu iyafotai iyau, “Men iyobin fifirig gugudis asi bayu on tanboai tanreben kuke auris.” 27 Jever iyafotai iyau, “Bada, on dura bag, baise kuke mat osi asi babad bayu sam ato moso tuturis kema babanai sefefeu on sam.” 28 On mes Iesu on jever iyafotai iyau, “Om jever on am baitutum gagamin! Om am gogoi aifan on arimon sinafour weinem.” Ra kaita jever natun jeverei on iyawas.

Iesu Sabu Sigaraba Iyawasis

29 Iesu on efan ikirir ato Galilee kamit tore rerewan ibi inai. On oyauai igai nan tefanai imair. 30 Sabu kuayo gagamin on sinat aurin, sabu ass raguraguis, matas fotis, ass imas sikomasis, awas kokis, a sabu sawauis sigaraba fani on siboes sinat Iesu nanai siyeiris; ato On sabu iyawasis. 31 Sabu ato sit sabu awas kokis on dura sibikakafun, sabu ass imas kokomasis on siyawasis, a sabu matas fotis on matas siyeit on, siduduran kwakwan; ato osi Israel an God sifain siduduranai.

Iesu Sabu 4,000 Ibayues

(Mark 8.1-10)

32 Iesu an baigibubunuotis iyores sinat aurin ato iyau, “Yau atonio osi sabu auris abiyababan, yabin osi on Yau mat nin wamama ra ton isawar ato ari osi auris on men bayu aifan tani yen arimon si’nan on. Yau men agogoi osi bitanan gigi auman aniyafares sinan, ari fetag asi au go sinnanan eta nenenai matas inbubu sinafeu.”

33 Baigibubunuotis on Iesu sitetemai siyau, “Atonio on efan koiteterin wat ato menan nan arimon bayu fofonin tangaturai ato sabu kuayo on tanibayues?” 34 Iesu itetemis iyau, “Omi aurim rafi sarar biyam sen i?” Osi siyafotai siyau, “Rafi sarar nimtereban ruam a iyan gugudis on ruamom mom.” 35 On mes Iesu on sabu iyawures motobai simairirin. 36 Namon Iesu on rafi sarar nimtereban ruam a iyan iboen God aurin ikakaiu, iyabaseseben ato an baigibubunuotis ites; ato an baigibubunuotis on sabu siraramis. 37 Osi engon bayu siyam siyakokor. Namon sabu ato bayu si’yam tuturis on baigibubunuotis siboen kaifet engon nimtereban ruam awas sibonuen. 38 Sabu kuayo ato bayu si’yam on 4,000 ato jever fifirig on men siyabis on. 39 Namon Iesu on sabu iyafares sinai, ato On wa tefanai ikaruge, inai Magadan tafanamai nan.

Copyright information for `UBR