Matthew 16

Bobo Buburin Fourin aurin Sifefeyan

(Mark 8.11-13; Luke 12.54-56)

Pharisee yangan a Sadducee fani osi sinat Iesu aurin sigogoi sitrutobonai mes, on mes osi sifefeyanai osi auris bobo buburin itafour weines, on itiyoboes God On aurin on ibasitai. Baise Iesu iyafotes iyau, “Wera esofafir on omi wau, ‘Ot arimon ra obin inen, yabin kasakasau emumurur on mes.’ Ato fomenei fomenei on omi wau, ‘Arimon usan inayar, yabin kasakasau on mururin a gugugurin.’ Omi arimon kasakasau wonitai wonsagob wonau on ra inkomas o iniyobin, baise ari wera ato bobo semamatar woniten on men wonsagob on! Ari ra on omi sabu komasim a omi ami baitutum God aurin on ambin! Omi bobo buburin anafour aurin on woifefeyaniu i? Ambin! Jonah aurin bobo buburin imamatar wat on anitem.” Ato On osi ikirires inai.

Pharisee a Sadducee Yangan asi Fio Yist

(Mark 8.14-21)

Iesu an Baigibubunuotis mat on Galilee kamit sirabon sinai rebanai nan, ato osi nousis sifot men rafi sarar tani sibo on. Iesu osi auris iyau, “Omi wonkaifarem tiwag; Pharisee a Sadducee yangan asi fio yist aurin on matam woneit.” Osi sibosuruf tous wat amosi sibikakafun bonen si’yau, “Ot men rafi sarar tani tabo on mes On atonio dura ikakafun.”

Iesu isagob osi on abi dura sibikakafun, on mes On itetemis iyau, “Omi aibo mes rafi sarar men wobo aurin on toum amomui wobikakafun bonen i? Omi ami baitutum on kafakakai bag! Omi on nana men wosagob i? Omi men wononosin ato rafi sarar nim abaseseben sabu 5,000 auris? Omi on kaifet biyam awas woibonuen i? 10 Ato omi woinosfotai, rafi sarar nimtereban ruam abaseseben sabu 4,000 abibayues on? Omi on kaifet biyam awas woibonuen i? 11 Yau men rafi sarar aurin awurem on. Omi aibo mes men wosagob? Yau awurem on omi matam woneit Pharisee a Sadducee yangan asi fio yist aurin on!” 12 Namon baigibubunuotis sisagob Iesu on men iyawures ato fio yist seboai rafi mat segagamatabir aurin matas sineit on, baise osi on Pharisee a Sadducee yangan asi baibebe aurin on matas sineit.

Peter Dura Ikurereb Iesu on Keriso

(Mark 8.27-30; Luke 9.18-21)

13 Iesu on inai tafanam, Caesarea Philippi mafam gagamin bisinai nan, ato on nan On an baigibubunuotis itetemis iyau, “Sabu on Yau Orot Natun auriu on mamaba sau?” 14 Osi siyafotai siyau, “Sabu fani sau, Om John Bapataito’otin, sabu fani sau, Om Elijah, ato sabu fani sau, Om Jeremaiah o aubairuruotin tani.” 15 Iesu an baigibubunuotis itetemis iyau, “Ato omi Yau auriu on mamaba wonau?” 16 Simon Peter iyafotai iyau, “Om on Keriso, God Yayawasin Natun.”

17 Iesu iyafotai iyau, “Simon, John natun, om aurim on abiyasisir!” Yabin atonio not dura maiauin on men orot jever tani emon ikasonem on, baise atonio not dura maiauin on Tamau safamai on totor wat ibo igat om aurim. 18 On mes awurem Peter: om on agim, ato atonio agimai on au ekalesia nan anyon; ato rabob on arimon men meyan insowarai on. 19 Yau safam an Baiaiwab anruruseren on anitem; om aifan tafanamai unsofafar on arimon safamai mat sinsofafar, ato om bobo aifan tafanamai unbibasitai on safamai mat arimon sinibasitai.” 20 Namon Iesu dura wawaninai an baigibubunuotis iyawures, on men iyafan tani sinkasonai sinau, Yau on Keriso.

Iesu Inbikokosarai a Inrarabob aurin Ikakafun

(Mark 8.31-9.1; Luke 9.22-27)

21 On an werai on Iesu ibosuruf dura rerebai nan an baigibubunuotis iyawures, “Yau on anan au Jerusalem ato sabu kawian, priest aiwabis, a Baifafaro an baibebeotis on arimon baikokosar siniteu. Yau on arimon sinirabobiu, baise ra baitoninai on God arimon rabob emon inbobaimisireu an yawas men.” 22 Peter on Iesu ibo inai mabis nan ato ibosuruf igam iyawur. On iyau, “Bada, yau ababayoi God aurin on bobo on men iniyamai inmatar mes! On bobo on men unikirir aurim inmatar mes!” 23 Iesu irutabir ato Peter aurin iyau, “Om Afaguban, eikirireu enai! Om on Yau au eta eyafofotai, yabin atonio om am bainonot on men God emon inat on, baise orot jever emon inat.”

24 Namon Iesu an baigibubunuotis auris iyau, “Iyai iyafan egogoi Yau inigibubunueu on, on toun an yawas on ininosfotai ato on an nab inabar Yau inigibubunueu. 25 Yabin iyai iyafan egogoi toun an yawas iniyawasai on arimon inisiwanai; baise iyai iyafan Yau auriu an yawas inbisiwanai on arimon ingaturai. 26 Orot iyafan on tafanam engon inisowarai baise an yawas on inisiwanai, on min arimon aifan obin inboai? Ambin bag! Men eta yen arimon sawar aifan inyein ato angaramin on an yawas inboai men. 27 Yabin Orot Natun on kafakakai mom an anea mat Taman an faiwarai sinnat, ato On arimon sabu tous asi bobo mamaba sifofour, on nanaba asi baiyan inraramis. 28 Yau awurem dura bag sabu fani nin semama on arimon men sinarab, baise osi nana sinmama Orot Natun on an Baiaiwab auman innat sinitai.”

Copyright information for `UBR