Matthew 18

Iyafan on Gagamin Bag?

(Mark 9.33-37; Luke 9.46-48)

On an werai baigibubunuotis sinat Iesu aurin ato sitetemai siyau, “Iyafan on gagamin bag safam an Baiaiwab amonai? On mes Iesu fifi kafakakai iyor inat aurin, ato ibo baigibubunuotis nasi itawarai, ato iyau, “Yau awurem dura bag, omi men ami yawas wonikitabirai ato wonnat fifirig gugudis ba wonmatar on, omi men arimon safam an Baiaiwab amonai wonar on. Orot iyafan etatafoum ato innat atonio fifi kafakakai ba inmatar, on orot on arimon gagamin bag safam an Baiaiwab amonai. Ato iyai iyafan Yau Wabiui atonio fifi kafakakai nanaba inbikakaiwai on, on min Yau mat ebikakaiwiu.”

Rutobon Unboai Unbokomas

(Mark 9.42-48; Luke 17.1-2)

Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Iyai iyafan atonio fifi kafakakai tani iniyamai an baitutum Yau auriu infefeu on, iyobin on orot jever on anjonai agim gagamin sinous ato borit badamai sinribirirai insur inamtotom inarab. Komasin bag sabu tafanamai auris, sawar ebiyames on asi baitutum efefeu! Atonio osi bobo on ra fufur sinmatar—baise komasin bag on ato iyafan on bobo infouren sinmamatar on!

“Om imam o amm iniyamem am baitutum infefeu on, unasutin intutu ato unreben! Iyobin om usim turin wat on yawas mama wantoanin amonai unar, men amm imam sinen ato arimon wairaf mama wantoanin on nan sinrebenim. Ato om matam iniyamem am baitutum infefeu on, matam eboseir ereben! Iyobin om matam kaitamom wat on yawas mama wantoanin amonai unar, men matam ruam sinen on wairaf eyoyour an efan komasinai sinrebenim.”

Foro Sheep Isiwan an Dura Kawen

(Luke 15.3-7)

10 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi wonkaifarem tiwag, men wonnos atonio fifirig gugudis on yabis ambin. Yau awurem osi asi anea on ra fufur Tamau safamai magin seitai. 11 (Yabin Orot Natun on inat sabu sisiwanis on iniyawasis mes.) 12 “Omi mamaba wononosin orot an foro sheep on orot nim nanaba ato tani on insiwan? On an foro sheep on orot bat auyotoat sasagis nimtereban baibatin on nan inikirires oyau sesebinai wayo si’nam ato on inan foro sheep isisiwan on innuen. 13 On foro sheep ingaturai on, Yau awurem dura bag, on foro kaitamom aurin on men sunub iniyasisir on, men ato foro orot baibatin auyotoat sasagis nimtereban baibatin men sisiwan ba. 14 On eta kaitamomai omi Tamam safamai on men egogoi atonio fifi kafakakai tani insiwan.”

Taim Tuam Iyafan Inbobokomas On

15 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Om taim tuam aurim inbobokomas on, unan aurin ato an komasin on uniyoboai. Baise on bobo on bubuniai nan uniyamai, omi rum mom. Ato on om fonam inboboai on, om usowar taim tuam ubo men. 16 Baise on om am dura men intatam on, om orot jever baitutumotis kaitamom o ruam ba unboes mat unan, onai ato ‘baiubar dura engon inbikakafun on sabu ruam o ton sinidura bag,’ ato God an dura buk amonai sigayam ebikakafun ba, 17 Ato on men osi fonas intatam on, basit dura engon tutufin on baitutumotis wonkasones. Kanfounai, on men baitutumotis engon auris inbifonabo on, woniyamai on orot bokomasotin o agim takes bo’otin ba inmatar.”

Unsofafar a Unibasit

18 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “On mes omi sabu engon awurem dura bag, omi mamaba tafanamai wonsofafar on safamai mat God insofafar, ato omi aifan tafanamai wonbibasitai on safamai mat God inibasitai. 19 Ato dura fani ba anawurem: wera tani nanaba omi sabu ruam tafanamai nan bobo tani aurin wonbibasitai wonbabayoi on, Tamau safamai on arimon omi aurim inafour. 20 Yabin orot ruam o ton Yau Wabiui sinnat sinruruayo on Yau arimon osi mat nan.”

Agirotin Men Ebinotbur an Dura Kawen

21 Namon Peter inat Iesu aurin ato itetemai iyau, “Bada, yau taiu tuau nana auriu bokomas inbiyamai on, ra biyam nanaba aninotburai i? Ra nimtereban ruam?” 22 Iesu on Peter iyafotai iyau, “Ambin, men ra nimtereban ruam mes, baise wera orot nimtereban kaita auyotoat sasagis nimtereban bairuin nanaba taim tuam uninotburai, 23 yabin safam an Baiaiwab on atonio nanaba. Ra tani aiwab orot inonotai an agirotis bisisi an agim itboai men ititotorai, osi agirotis on ainau aiwab orot bisin emon agim siboai on. 24 Aiwab orot an bobo ibosuruf mom an agim itboai mes on, ato orot agirotin tani ba sibo sirui, on agirotin on aiwab orot an agim 10 million kina nanaba on ibo ato men igaraminai men on. 25 Agirotin on aurin agim men fofonin on aiwab orot an agim itigaramin men, on mes aiwab orot on dura wawaninai iyau on agirotin awan nanatun a an sawar engon mat on sabu toumanis auris sittobonis, onai on agim sitboai aiwab orot an agim sitigaraminai men. 26 Agirotin on aiwab orot nanai sindan irou. On ifefeyan iyau, ‘Om nana yaterabobai unmousiu ato yau arimon am agim anigaraminai men!’ 27 Aiwab orot on agirotin aurin iyababan, on mes on agirotin iyawur men an agim inigaraminai men mes, asir inotburai ato ikirir inai.

28 “Namon on agirotin goa ikirir igat kounai ato agirotin turan tani inefotai, on agirotin tani on turan agirotin ainauin on an agim ruamom mom ibo ato men igaramin men on. Agirotin ainauin on imisir agirotin turan anjonai ibo ato iyau, ‘Om au agim ainau uboai on unigaramineu men!’ 29 Agirotin turan on imisir agirotin ainauin nanai sindan irou ato ifefeyanai iyau, ‘Om nana yaterabobai unmousiu ato yau arimon am agim anigaraminai men!’ 30 Baise agirotin ainauin on men igogoi nana yaterabobai itmousin, ab on turan ibo fafatum goai ireberuai nan nana inama an agim engon inigaraminai insawar. 31 Agirotis fani on bobo nanaba sit on men sunub siyatatab ato sinai aiwab orot aurin, nan dura engon tutufin sikasonai. 32 On mes aiwab orot on agirotin ainauin iyor irui. On iyau, ‘Om agirotim komasim. Om agim gagamin maiau yau bisiwui ubo, ato om ufefeyaniu on mes ainotburem! 33 Om on agirotim turam utkaberai, ato yau akakaberem ba.’ 34 Aiwab orot on yan itatab kwakwan, ato an agirotin iyafarai inai fafatum goai irui nan baimaki inboboai inmama ato aiwab orot an agim engon tutufin inigaraminai men.”

35 Ato Iesu an dura kanfounai iyau, “Om men taim tuam nunuam tutufinai unbinotburai on, Tamau safamai on arimon eta nanaba aurim inafour.”

Copyright information for `UBR