Matthew 3

John Bapataito’otin Dura Ibino

(Mark 1.1-8; Luke 3.1-18; John 1.19-28)

On an werai John Bapataito’otin on inat Judea efan koiteterinai nan ato ibosuruf sabu auris dura ibibino. On iyau, “Omi ya baikitabir wonboai yabin safam an Baiaiwab on inat iufin!” John aurin on aubairuruotin Isaiah ibikakafun, on ato nanaba iyau,

“Orot tani efan koiteterinai eyoyor, ‘Omi eta wonbotitiwag Bada aurin; On an eta on totorin wat woniyamai on nan inabib!’”
John usin an baitakwakwaren on foro camel bubunin on siyamai nan ibitakwakwarai; on nenen an kaid on foro korofin on igigin ato on an bayu on bouk on i’yam a manigeu kerin on isusuben. Sabu Jerusalem emon sinat; Judea tafanam au engon emon sinat, a sabu engon tutufin tafanam au engon Jordan Sareu bisinai sen on sinat John aurin. Osi asi bokomas siyatet ato John on Jordan Sareuai nan ibapataitois.

John iyeit Pharisee a Sadducee sigaraba ites on aurin si’nat sitibapataito mes ato on osi auris iyau, “Omi on mota nanatun—omi on iyafan ikasonem ato God an baimaki iniyafarai mes on wan emon wonayai kirir? Omi osi bobo ami yawasai wonafour iniyoboet tansagob on omi ya baikitabir wobo. Ato omi men wonnos toum aurim nunuam amonai wonikakafun wonau, Abraham on wei wawai agiri. Yau awurem God atonio agim inabo ato Abraham an dam warar mes infouren! 10 God on kariwak ibotitiwag wengar awerorosi bag nan inasutuenen sinsur; wengar engon uwas men obis si’nou on arimon inasutuenen sinsur ato wairafai inrebegagaien sinaraten. 11 Yau sareuai abibapataitoim on iniyoboet omi on ya baikitabir wobo, baise Orot Iyafan yau gibuwui innat on arimon Ayu Kakafotin a wairafai nan inibapataitoim. On on gagamin bag men yau ba; yau on men orot obiu on fofonin ann kikiman wat atabar. 12 On imanai sif ibo ebotan, on nan sawareg engon tutufin inarou sinafeu. On arimon an sawareg wat on inruayoen bayu an goai nan intubabaren baise On arimon sawareg fefemis on inabo wairafai interen sinaraten ato on wairaf min arimon men inarab on.”

John on Iesu Ibapataitoai

(Mark 1.9-11; Luke 3.21-22)

13 On an werai Iesu on Galilee emon inat ato inai John aurin Jordan Sareuai nan John On itibapataitoai mes. 14 Baise John ifourtobon itiyamai Iesu nunuan itikitabirai mes. John iyau, “Om on yau utibapataitoiu ato baise Om unat yau auriu!” 15 Baise Iesu iyafotai iyau, “Ari wera awurem on asir nanaba unafour mom. Yabin on etaiai ot God an gogoi nanaba on engon obinai wat tanafour.” On mes John ibasitai on Iesu itibapataitoai mes.

16 Iesu ibapataito mom, On sareu emon igai. Namon safam On aurin on iruseren, ato On iyeit God an Ayu it safam emon kiwiu kumag ba isusur ato On tefanai itog. 17 Namon fonan safam emon inat iyau, “Atonio on Yau Tou Natu au nuabo bag, Yau On aurin on abiyasisir.”

Copyright information for `UBR