Matthew 4

Afaguban on Iesu Irutobonai

(Mark 1.12-13; Luke 4.1-13)

Namon Ayu on Iesu ibonanawai igat efan koiteterinai nan Afaguban itrutobonai mes. Iesu on nan an bayu ambin ima ra orot ruam a fom orot ruam nanaba, ato On bitanan igi. Namon Afaguban inat On aurin ato iyau, “Om God Natun mes on, atonio agim yawures sinikitabires rafi sarar sinmatar.”

Baise Iesu iyafotai iyau, “God an dura buk amonai sigayam siyau, ‘Orot jever on men fofonin bayu wat inam yawasin inama on, baise dura engon tutufin God ebikakafun on mat inigibubunuai yawasin inama’”

Namon Afaguban Iesu ibo inai au Jerusalem, Mafam Gagamin Kakafaiinai nan, tafaror goa aiyetunai bag itawarai, ato On aurin iyau, “Om God Natun mes on, nin emon ne esobit, yabin God an dura buk amonai sigayam siyau,

‘Om aurim on God arimon an anea auris dura wawaninai inawures; osi arimon imasi nan sinbogaiim ato Om men arimon amm agimai unkuwotob on.’”
Iesu iyafotai iyau, “God an dura buk amonai mat sigayam siyau, ‘Om Bada am God on men unrutobonai mes.’” Namon Afaguban on Iesu ibonanawai igat oyau aiyetunai bag nan ato tafanam engon tutufin asi baiaiwab a asi faiwar on iyoboai. Afaguban iyau, “Om yau auriu sindam unrou unkwafireu on, atonio osi sawar engon tutufin on anitem.”

10 Namon Iesu iyafotai iyau, “Afaguban egat enai! God an dura buk amonai sigayam siyau, ‘Am Bada God on unkwafirai a On ekesin wat uniagirai!’” 11 Namon Afaguban inai; ato anea sinat Iesu sibaisin.

Iesu An Bobo Galilee amonai Ibosuruf

(Mark 1.14-15; Luke 4.14-15)

12 On an rai Iesu dura itatam John on sibo fafatum goai sireberuai, On inai Galilee tafanamai nan. 13 On men Nazareth mafam gagaminai nan ima mes baise On inai Capernaum mafam gagaminai nan ima, on mafam gagamin on Galilee kamit bisinai, Zebulun a Naphtali tafanam amonai. 14 Atonio bobo imatar onai itnat itidura bag mamaba aubairuruotin Isaiah i’yau on,

15 “Tafanam Zebulun a tafanam Naphtali, eta inai kamitai igat, mat inai tafanam Jordan Sareu rebanai igat, a Galilee tafanam on sabu men Jew yangan on nan semama!
16 Sabu iyabon woumanai semama on arimon ratafin gagamin sinitai. Osi sabu iyabon tafanam rabob an wouman amonai semama on ratafin arimon intagawai.”

17 On an werai Iesu ibosuruf an dura ibino: On iyau, “Omi ya baikitabir wonboai, yabin safam an Baiaiwab on inat iufin!”

Iesu Sabu Bosagotis Bat Iyores

(Mark 1.16-20; Luke 5.1-11)

18 Iesu on Galilee kamit rewanai ibib i’nan, ato On iyeit sabu bosagotis ainau giya ruam on ites, Simon (on seyoyorai Peter) a on tain Andrew, osi kamitai nan uwatai sibobosag. Osi asi bobo on iyan sibobo ato sibitotobon. 19 Iesu osi auris iyau, “Omi wonat Yau woigibubunueu ato anibebeyim mamaba sabu wonboes.” 20 Osi ra kaita asi uwat sikiriren ato On sigibubunuai sinai. 21 On inai ato iyeit sabu ainau giya ruam ba ites, James a John, osi on Zebedee nanatun. Osi tamas Zebedee mat asi wa tefanai simair uwat sibotitiwagen. Iesu osi iyores, 22 ato osi ra kaita asi wa a tamas mat nan sikirires ato sinai On sigibubunuai.

Iesu Sabu Ibebeyis, Dura Ibino, a Sabu Iyawasis

(Luke 6.17-19)

23 Iesu inai Galilee tafanam au engonai bayoi goai nan sabu ‘%-3’ibibebeyes, Wasagobin God an Baiaiwab aurin an dura on ibibino a sabu iyabon sawau magis magis siboen on engon ibiyawasis. 24 On duran on irat bag Syria tafanam au engon ibonu ato sabu osi iyabon sisasawau, sawau magis magis emon sibikokosaris a usibaban siboai: dau sabu tefasi simama auman, a dau sibiyames sifefeu wakafufus si’gat, a sabu raguraguis, osi siboes sinat on Iesu engon iyawasis. 25 Sabu kuayo gagamin on Galilee a mafam gagamis auyotoat emon, Jerusalem emon, Judea a Jordan tafanam reban emon on engon nan sigibubunuai sinat.

Copyright information for `UBR