Matthew 5

Iesu Oyau Tefanai nan Dura Ibibino

Iesu sabu kuayo gagamin ites si’nat ato On igai oyau tefanai nan imair. On an baigibubunuotis on sinat sikufifinai ato On ibosuruf ibibebeyes: On iyau,

Yasisir on Dura Maiauin Bag

(Luke 6.20-23)

“Osi sabu iyabon tous sisagobis nono ayubit an yawasai on men faiwaris, osi auris on yasisir gagamin bag; safam an Baiaiwab on osi ebinoanis!
“Osi sabu iyabon setotou sebiyababan, osi auris on yasisir gagamin bag, God arimon osi inkubainunubes!
“Osi sabu iyabon setatafoum on, osi auris on yasisir gagamin bag, God aifan i’yaumatan on arimon sinboai!
“Osi sabu iyabon asi gogoi gagamin bag on God an gogoi mamaba on sinafour, osi auris on yasisir gagamin bag: God arimon iniyamai asi gogoi on eta au engonai obin singaturai.
“Osi sabu iyabon sabu fani sekakaberes, osi auris on yasisir gagamin bag, God arimon osi inkaberes!
“Osi sabu iyabon nunuas matafis wat on, osi auris on yasisir gagamin, osi arimon God sinitai!
“Osi sabu iyabon tuf aurin sebobo on, osi auris on yasisir gagamin bag; God arimon osi inyores On nanatun!
10 “Osi sabu iyabon baikokosar seboai yabin osi God an gogoi nanaba sefofour on mes, osi auris on yasisir gagamin bag; safam an Baiaiwab on osi ebinoanis!
11 “Omi sabu iyabon Yau wobigibubunueu fasinai on sabu dura komasis sawurem a baikokosar sebitem a dura komasisi nan aurim sebisigogo, omi aurim on yasisir gagamin bag. 12 Omi on woniyasisir yabin baiyan gagamin omi aurim on safamai nan sebotan. Sabu min on nanaba eta kaitamomai aubairuruotis ainau simama on baikokosar sites.”

Kamit a Tafa

(Mark 9.50; Luke 14.34-35)

13 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi on kamit ba sabu engon tutufin auris. Baise kamit an nanian insasawar on, men eta tani yen arimon taniyamai an nanian inboai men. On yabin ambin imatar, on mes sinreben ato sabu on tefanai sinfasfifinim sinan sinnat.

14 “Omi on tafa ba tafanam engon tutufin aurin. Mafam gagamin oyau tefanai siyon on men inob on. 15 Men iyafan tani tafa itutu ato ramo amonai iwan on; baise on inboai tafa an tatawarai nan inyein, nan sabu engon goa amonai on auris intagawai. 16 On eta kaitamomai omi ami tafa on sabu nasi intagawai, onai osi on omi ami bobo obis wofofour on sinitai ato omi Tamam safamai on sinifain.”

God An Baifafaro Dura an Baibebe

17 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi men wonnos Yau anat Moses an Baifafaro a aubairuruotis asi baibebe on an boseseiren mes. Yau men anat osi an boseseiren on baise osi asi baibebe on aniyamai inidura bag. 18 Omi wonnos safam tafanam nana yen on, men dura kafakakai bag o Baifafaro an dura kafakakai tani on insiwan mes- Baifafaro dura on arimon nana si’nen inan tafanam au kanfoun ingat. 19 On mes iyai iyafan baifafaro dura kafakakai wat aurin ebifonaseir ato on sabu fani ebibebeyes on eta kaitamom nanaba sefofour on, osi arimon safam an Baiaiwab amonai on sinyores sabu gugudis bag. Baise iyai iyafan baifafaro dura aurin ebifonabo ato sabu fani ebibebeyes on eta kaitamom nanaba sefofour on, osi arimon safam an Baiaiwab amonai on sinyores sabu gagamis bag. 20 Yau awurem, omi God an gogoi nanaba wonfofour, ami yawas totorin on inarat kwakwan men baifafaro an baibebeotis a Pharisee ba on, omi arimon fofonin safam an Baiaiwab amonai wonar.”

Yatatab an Baibebe

21 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi dura wotatam ainau bag sabu sibidudur on siyau, ‘Omi men orot jever tani wonasubun mes; iyai iyafan orot jever tani inasubun on sinboai sinan baigurubabanotin nanai intawar.’ 22 Baise ari awurem: iyai iyafan tain tuan aurin inbiyatatab on sinboai sinan baigurubabanotin nanai intawar, iyai iyafan tain tuan inawur, ‘Om yabim wagan wat!’ on arimon sinboai sinan Jew babadis nasi intawar, a iyai iyafan tain tuan inawur, ‘Om ojim bag,’ on arimon inan wairaf an efan komasinai nan inar. 23 On mes om am siwar unboai unnat sirifu kemai nan God aurin kutetin mes ato on nan unnos taim tuam on om aurim ebiyatatab on, 24 am siwar nan sirifu kema nanai unikirir ato ra kaita unan taim tuam rum wonituf, namon om unmatabir men unnat am siwar unboai God aurin unkutetai.

25 Iyai iyafan inboem unag baigurubabanotin nanai untawar aurin on, wera yen nan on rum nan basumui komasin yen on wonitotorai weie inboem unan baigurubabanotin aurin. Om nan inboem unan on, totor baigurubabanotin imanai inyagaiim, ato baigurubabanotin on inboem tafanam an baifafaro kaifarotis imasi inyagai, ato osi sinboem fafatum goai sinreberuem. 26 Yau awurem, om arimon nan unama ato om fafatum goa emon rufanim gat mes unfofour on, am agim baiyan tutufin unyein weie ungat.”

Baireg Nan an Baibebe

27 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi dura wotatam sabu ato nanaba siyau, ‘Omi men wonireg nan mes.’ 28 Baise ari awurem: orot iyafan jever matanai wat eitai ato ebabasiai, on nunuanai wat on rus sireg nan. 29 On mes om matam asumaiauai iyamem ubokomas on, matam eboseir ereben! Iyobin bag om usim turin wat on unisiwanai men usim engon sinreben inan wairaf an efan komasinai inar mes. 30 Om imam ausumaiuai iniyamem unbobokomas on, imam yasutin ereben! Iyobin bag om imam tani on unisiwanai men usim engon inan wairaf an efan komasinai inar mes.”

Orot Jever Baikiririn an Baibebe

(Matthew 19.9; Mark 10.11-12; Luke 16.18)

31 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Mat sabu dura ato nanaba siyau, ‘Orot iyafan awan jever ebikirir on fef inboai awan baikiririn aurin on ingayam ato jever iniyafarai inan. 32 Baise ari on awurem: Orot awan ebikirir asir bobo komasis fani auris, men ato jever inai ireg nan aurin ebikirir on, on orot min an bokomas on nana inen a on iyamai jever inai orot tani ebiawan ato on jever min ebireg nan; ato orot iyafan on jever ebiawan mat on eb ebireg nan.”

Baifaro an Baibebe

33 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Mat omi dura wotatam sabu ainau bag dura sibidudur on siyau, ‘Omi men ami aumatan wonastob mes, baise omi Bada aurin ami baifafaro wobiyamai on wonafour.’ 34 Baise ari awurem: omi ami aumatan wonbiyamai on men wonifaro mes. Omi men safam wabinai wonifaro mes yabin safam on God an mamage; 35 o omi men tafanam aurin wonifaro mes yabin tafanam on Bada ann an tatawar efan; o omi men Jerusalem wabinai wonifaro mes yabin on mafam gagamin on Aiwab Gagamin an mafam on mes. 36 Mat omi men unim aurin wonifaro mes yabin omi men tefat kaitamom wat on woniyamai inkakai o ingugur on. 37 Omi dura asir wonau mom, ‘Dura bag’ o ‘Ambin’—dura fani ba wonbikakafun on Afaguban emon enat.”

Wan Yoin an Baibebe

(Luke 6.29-30)

38 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi dura wotatam sabu ainau bag siyau, ‘Om orot iyafan matan eboseir on, om matam mat sinboseir, ato om orot iyafan wan uboseir on, om wam mat sinboseir.’ 39 Baise ari on awurem: Orot iyafan om aurim bobo komasis efofour on men wan unyoai men mes. Orot iyafan om rerebam asumaiauai nan ebiyasfarem on, rerebam asugagaf ba unitai iniyasfarem. 40 Ato orot iyafan usim an baitakwakwaren aurin on inboem unan baigurubabanotin nanai nan inawurem unbibitai on, usim an baitakwakwaren tefanai ebiwanim on mat unitai. 41 Wou an orot tani dura wawaninai inawurem an sawar kekes unabar rum eta kilomita kaitamom wonan on om an sawar kekes unabar kilomita bairuin ba rum wonan. 42 Orot iyafan inifefeyanim sawar baitin aurin on unitai; orot iyafan egogoi aurim sawar inboai wera dibon wat bisinai inen onai bobo inabo on, unitai nan bobo inabo.”

Am Ragit Uninuabois

(Luke 6.27-28,32-36)

43 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi dura wotatam sabu ainau bag siyau, ‘Omi tuturam on woninuabois, ato ami ragit on wonisisiweiis.’ 44 Baise ari awurem: Omi ami ragit woninuabois ato osi sabu iyabon baikokosar sebitem on auris wonbayoi, 45 onai omi wonnat Tamam safamai On nanatun mes wonmatar. Yabin On an wera ifourai on sabu komasis a sabu obis usisi intagawai a usan ebites osi sabu iyabon bobo komasis sefofour a bobo obis sefofour auris. 46 Omi on osi sabu iyabon sebinuaboim wat auris wonbinuabois on God arimon men inibaiyanim on, sabu agim takes bo’otis mat osi bobo nanaba sefofour! 47 Ato omi tuturam auris wat wonbikakaiwis on, omi men woniyobim bag sabu fani ba. Sabu bokomasotis mat on bobo nanaba sefofour! 48 Omi on matafim wonama—ato Tamam safamai matafin ba.”

Copyright information for `UBR