Matthew 7

Sabu Fani Men Wonigurubabanis Mes

(Luke 6.37-38, 41-42)

Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi sabu fani men wonigurubabanis mes onai God arimon men inigurubabanim on, yabin omi sabu fani wobigurubabanis, on eta kaitamom nanaba God arimon omi inigurubabanim, a omi baifafaro mamaba sabu fani auris woyaya, on eta kaitamomai nanaba omi aurim baifafaro inaya. Om aibo mes uyeit taim tuam matanai sasir yen on eitai ato toum matamui aiduf yen on men esasagob i? Om arimon mamaba dura taim tuam aurin unau, ‘Arie, yau agogoi om matamui sasir yen on anboseir,’ ato om toum matamui on aiduf yen. Om baisigogo’otim! Om ainau toum matamui aiduf yen on eboseir weie om matam inrubunag tiwag uneit taim tuam matanai sasir yen on unboseir.

“Omi men sawar ato God aurin wokutetai on wonboai kuke wonites mes- osi arimon sinrutabir men ato singiem. Omi men wakek wonboai ato foro nasi wonrebenen mes—osi arimon assi nan sinfasfifinimen.”

Wonifefeyan, Wonnuen, Wonrugegedan

(Luke 11.9-13)

Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi wonifefeyan ato arimon wonboai; wonnuen ato arimon wongaturai; metewan wonrugegedan ato arimon omi aurim inruseren. Yabin sabu engon tutufin on iyafan ebifefeyan on arimon inboai, a iyai iyafan enunuen on ingaturai, a iyafan metewan erugegedan on aurin sinruseren. Omi fifirig tatamas, omi men iyafan tani natun rafi sarar mes ifefeyan ato on agim ibo itai on. Ambin. 10 O on iyan mes ifefeyan on om men mota ubo utai on. Ambin. 11 Omi on basit sabu komasim min on, baise omi wosagob mamaba sawar obis nanatum wonites. Osi sabu iyabon Tamas safamai aurin sinbifefeyan on dura bag arimon sawar obis inites!

12 “Omi mamaba wogogoi sabu sinibaisim, on eta kaitamomai on omi sabu wonibaisis. Moses an Baifafaro a aubairuruotis asi baibebe asi yabis min on nanaba.”

Metewan Awan Viririn

(Luke 13.24)

13 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi metewan awan viririnai wonar yabin metewan inai wairaf an efan komasinai i’gat on awan tasasabin a on eta min rumomoyin, ato sabu sigaraba min on etaiai nan sebibib. 14 Baise metewan inai efan yawas mama wantoaninai i’gat on viririn a wawanin, ato sabu ruamom wat on segaturai.”

Wengar a On Uwan

(Luke 6.43-44)

15 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi wonkaifarem tiwag osi baisigogo aubairuruotis auris; osi omi aurim senat asi yawas usis koun emon sefofour on foro sheep rutanobis ba, baise osi usis amonai asi yawas on totor kuke wolf tutuenis ba. 16 Osi asi yawasai bobo sefofour an itinai nan wonites wonsagobis. Gabarur uwas on men wine uwas seyaya on a wayo aisikis uwas on men bubudau uwas seyaya on. 17 Wengar obin egeg on, uwan obis eyaya, baise wengar komasin egeg on uwan komasis eyaya. 18 Wengar obin egeg on uwan men komasin eyeyeinin on a wengar komasin egeg on uwan men obin eyeyeinin on. 19 Wengar menan uwan men obin eyeyeinin on sintarai inafeu ato wairafai nan sinrebegai inaras. 20 On mes baisigogo aubairuruotis asi bobo mamaba sebobo on nan wonites wonsagobis.”

Yau Men Meyan Asagobim

(Luke 13.25-27)

21 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi men wonnos sabu engon tutufin seyoyoreu ‘Bada, Bada’ on arimon safam an Baiaiwab amonai sinar on, baise osi sabu iyabon Tamau safamai an gogoi nanaba sefofour on safam an Baiaiwab amonai sinar. 22 Baigurubaban an Ra innat on, sabu sigaraba arimon auriu sinau, ‘Bada, Bada! Wei Om Wabimui God an dura wakurereb, wei Om Wabimui dau sigaraba wafaitanis sigat a wei Om Wabimui bobo buburis sigaraba wafouren!’ 23 Namon Yau arimon osi auris anau, ‘Yau men meyan asagobim on. Omi woikirireu wonai, omi sabu on ami bobo komasis!’

Goa Baigoyon’otis Ruam

(Luke 6.47-49)

24 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “On mes iyai iyafan Yau au dura etatam a auris ebifonabo on ato orot gigiboanotin ba an goa agim tefanai iyon. 25 Usan bibitan isur, sareu gagamin igat, a yabat wawanin ato goai isisin. Baise on goa on men ifeu mes, yabin on goa on agim tefanai iyon on mes.

26 “Baise iyai iyafan au dura atonio osi etatam ato men auris ebifonabo on, on min ato orot kokok ba an goa gasa tefanai iyon. 27 Usan bibitan isur, sareu gagamin igat, yabat wawanin an goai isisin on ifeu. On goa on ifeu aunan aunan itagogoros isawar!”

Iesu An Baibad

28 Iesu atonio osi dura ibikakafunen on isawar ato sabu kuayo on On an baibebe aurin on siduduran kwakwan. 29 Yabin On sabu ibibebeyis on men Baifafaro an baibebeotis sebibebe ba; baise On sabu ibibebeyis on er an baibad mat.

Copyright information for `UBR