Matthew 9

Iesu Orot Raguraguin Iyawasai

(Mark 2.1-12; Luke 5.17-26)

Iesu on wayai ikaruge ato imatabir men kamit irabon inai Toun an mafam gagaminai nan, sabu fani on orot raguraguin ireai i’yen auman sibo sinat Iesu aurin. Iesu iyeit sabu ites on asi baitutum irat bag, on mes On orot raguraguin aurin iyau, “Natu eiyasisir! Om am bokomas on ainotbur.”

Namon Baifafaro an baibebeotis fani on tous wat auris siyau bonen, “Atonio orot on baigigim dura God aurin ebikakafun!” Iesu isagob osi on mamaba sibinonot, on mes iyau, “Omi aibo mes bobo komasis auris on wobinonotim i? Menan on sasasan, Yau anau, ‘Om am bokomas ainotbur,’ o anau, ‘Om emisir ebib’? Yau aurim anidura bag on, Orot Natun an baibad tafanamai yen bokomas innotbur,” On mes Iesu on orot raguraguin aurin iyau, “Om emisir, am ire ebo, ato enai au go!”

Orot imisir ato inai au go. Sabu on bobo sit on siber, ato osi God sifain ato baibad nanaba sabu ebites aurin on.

Iesu on Matthew Iyor

(Mark 2.13-17; Luke 5.27-32)

Iesu on efan ikirir, ato ibib i’nan on iyeit agim takes bo’otin wabin Matthew on an bobo efanai imair imama it, Iesu on aurin iyau, “Eigibubunueu.” Matthew imisir ato igibubunuai.

10 Iesu on Matthew an goai nan bayu i’yam, ato sabu agim takes bo’otis a sabu bokomasotis sigaraba on sinat Iesu an baigibubunuotis mat sikaita simair bayu si’yam. 11 Pharisee fani on bobo sit ato Iesu an baigibubunuotis auris siyau, “Aibo mes omi ami baibebeotin on ato osi sabu agim takes bo’otis a sabu bokomasotis mat bayu sam i?”

12 Iesu on osi asi dura itatam ato iyafotes iyau, “Sabu iyabon yawasis on men kwakwair orot segogoiai on, baise osi sabu iyabon sawauis wat on kwakwair orot segogoiai. 13 Omi wonan ato God an dura buk amonai sigagayam on an yabin wonnuen, ato nanaba sigayam siyau; ‘God egogoi on omi tuturam mat wonmanau wonkaber bonen mes, ato On men egogoi omi bobaitu on On aurin wonkutetai.’ Yau men anat sabu obis anyores on, baise Yau anat sabu bokomasotis anyores mes.”

Bayu Sebikirir Sebifofour aurin Sitetem

(Mark 2.18-22; Luke 5.33-39)

14 Namon John Bapataito’otin an baigibubunuotis sinat Iesu aurin ato sitetemai siyau, “Aibo mes wei a Pharisee yangan on ra fufur bayu wabikirir wabifofour, baise Om am baigibubunuotis on men meyan bayu sebikirir sebifofour on?” 15 Iesu iyafotes iyau, “Orot tabin boboun tuturan mat nan bobaitab amonai semama on tuturan men siniyababan on. Ambin bag! Baise wera innat weie orot tabin boboun on arimon osi bisisi emama on sinboai sinan, namon osi bayu sinikirir sinifofour.

16 “Men iyafan tani beber boboun turin inboai usit an baitakwakwaren atamaninai insagirfotai mes, on ato bobo nanaba infofour on, beber sasagir boboun on arimon insuruf inkadodon ato usit an baitakwakwaren min arimon insafef, dogu gagamin bag inmatar. 17 Mat men iyafan tani sareu wine boboun ibo sareu wine an kibub atamaninai idebur, on bobo nanaba infofour on, kibub arimon intaseb ato sareu wine min arimon indebur ato kibub min arimon inkomas. Baise sareu wine boboun on kibub bobounai undebur, ato osi ruam on arimon nana obis wat sinen.”

Orot Gagamin Natun Jeverei a Jever on Iesu An Beber Iruyein

(Mark 5.21-43; Luke 8.40-56)

18 Iesu atonio dura ibikakafun ato Jew yangan asi orot gagamin inat aurin nanai sindan irou ato iyau, “Yau natu jeverei on ato arimon irabob; baise Om enat imam wat usinai unyein ato inyawas,” 19 On mes Iesu imisir ato igibubunuai, ato an baigibubunuotis on mat sinai.

20 Jever tani on usinai abiou wawanin isusur ibikokosarai on kwanda auyotoat sasagis ruam nanaba isawar, on jever on Iesu sesebinai inat ato an beber rewanai iruyein. 21 Jever toun aurin ikakafun iyau, “Yau On an beber wat anruyein on arimon an yawas.” 22 Iesu irutabir jever it ato iyau, “Natu jeverei eiyasisir! Om am baitutum emon on uyawas.” Men weromin jever on iyawas.

23 Namon Iesu inai orot gagamin an goai irui. On iyeit sabu ato serarabob auris tatafai sekwakwarer yangan on ites a sabu kuayo engon on si’tararag sibisiger on ites, 24 On iyau, “Omi engon tutufin wogat au koun! Jeverei kafakakai on men irabob—on asir yenbubur!” Namon sabu on sibosuruf Iesu sibikoboai sisesererai. 25 Baise sabu sigat au koun weie, Iesu irui jeverei i’yen an efanai ato iyof imanai ibo, ato jeverei imisir. 26 Atonio bobo imamatar an dura on irat tafanam turinai ibonu.

Iesu on Orot Matas Fotis Ruam Iyawasis

27 Iesu on efan ikirir, ato ibib i’nan, orot matas fotis ruam on sibosuruf sibigibubunuai. Osi sibiyoku si’yau, “David natun ekaberei!” 28 Iesu inai goa amonai irur mom, orot matas fotis ruam sinat aurin ato Iesu itetemis iyau, “Omi wobitutum Yau arimon aniyawasim i?” Osi siyafotai siyau, “Dura bag Bada wei wabitutum!”

29 Namon Iesu osi orot ruam matas iruyeinen ato iyau, “Omi wobitutum nanaba on inmatar!”— 30 ato osi matas siyeit. Iesu dura wawanin iyawures iyau, “Omi men iyafan tani wonkasonai mes!” 31 Baise osi sinai Iesu an dura on sikason tafanam turin amonai on dura ibonu.

Iesu on Orot Awan Kokin Iyawasai

32 Orot ruam si’nan ato sabu fani on orot ato dau tefanai imama ibiyamai dura men ibikakafun on sibo sinat Iesu aurin. 33 Baise Iesu ato dau ifaitan igat mom, orot ibosuruf dura ibikakafun, ato sabu engon tutufin on siduduran. Osi siyau, “Israel amonai atonio bobo on men meyan nanaba wait mes!” 34 Baise Pharisee yangan on siyau, “Dau asi aiwab on faiwar ebitai on dau efafaitanis segat.”

Iesu on Sabu auris Iyababan

35 On mes Iesu inai mafam gagamis a mafam gugudis engon ibib ifafasiues. On bayoi goai nan sabu ibibebeyes, Baiaiwab an Wasagobin aurin an dura ibibino a sabu usisi sawau magis magis si’yen on engon ibiyawasis. 36 On iyeit sabu kuayo ites mom on, osi auris iyababan yabin osi on sibitagogoiis a asi baibais on ambin, ato foro sheep ba asi kaifarotin ambin. 37 On mes On an baigibubunuotis iyawures iyau, “Masauai on bayu gagamin bag imari yen, baise sabu on ruamom mom bayu sinkuwain. 38 Omi wonbayoi masau matuanin aurin onai On sabu bobo’otis iniyafares singat On an bayu sinkuwain.”

Copyright information for `UBR