Philippians 2

Keriso An Tafoum a On An Gagamin

Omi wosagob o ambin, omi on Keriso an baibais ebitem on nan faiwar woboai, yabin Keriso on inuaboim on mes On enonosin eboem ekubainunubem. Ayu kaitamom on Keriso faiwar itai, an bobo obis ifouren, on Ayu kaitamom on omi nunuamui emama. Omi nunuam on sinasam ato tuturam mat wonbosisir bonen a wonkaber bonen. On mes yau awurem, atonio osi bobo on dura bag wonfofour on, yau arimon men sunub aniyasisir omi aurim. Omi atonio yawas on an etai nanaba wonabib. Ato nanaba, aifan bobo auris wonbinonotim on agogoi omi ami not on kaitamom wat nan bobo wonabo. Yau agogoi on tuturam mat baibais bonen, an yawasai on tuturam mat nunuam wonikaita tiwag God an bobo wonabo. Omi men bobo aurin on toum wonnosim ato tuturam on woninosfotes a men toum wabim baifain aurin on bobo woniyamen ato sabu omi sinifaim. Yau men agogoi omi iyafan tani sanamui on toun aurin wat innos ato tuturan on ininosfotes. Baise omi tuturam mat toum wonyeirem men, omi men wonnos omi on obim bag men tuturam fani ba. Omi men toum ami obin aurin on wonnos kwakwan mes, baise sabu fani asi gogoi asi yababan on mat wonibaisis. Iyobin omi ami yawas woniyamai on Keriso Iesu an yawas ba. Iesu an yawas on ato nanaba:

On, on yawasin God rus simama ato On Taman rus on kaitamom wat. Basit God Wabin on gagamin On Natun rus kaita, ato On men Toun Wabin baiduduranin aurin on ibotan tatitai on God Natun Wabin gagamin,
baise On Toun angogoiai inat ot aurit agirotin imatar.
On orot ba irat, On inat ot ati itin ba ibo, asir orot maiauin imatar.
On Toun Wabin iyeirai ato God fonan itatam ato On Taman an gogoi on bobo nanaba ifour irabob‘@151’On nabai nan sidudun.
On yabinai God ibogaiai igai inai efan aiyetunai bag. Ato On Wabin ibitai on gagamin bag wab engon tefasi.
10 Iesu Wabin aurin on sabu engon tutufin safamai semama o tafanamai semama o motob babanai semama on Iesu Wabin aurin sindas sinrou.
11 Osi engon On Wabin sintatam on, sinmisir sabu engon auris rerebai dura sinkurereb sinau, “Iesu Keriso on Bada.” Osi on dura sinbikakafun on God Tamat Wabin sinifain siniduduranai.

Siribod Ba Wontagawai

12 On mes yau tuturau au nuabo, yau ainau bag nan omi bisimui amama on nan ait omi ra fufur God an dura wotatam on ra kaita aurin wobifonabo. On mes agogoi ari on omi bobo kaitamom nanaba wonafour. Ato bobo wonfofour on men ato yau nan bisimui anmama weie on bobo wonafour on, baise ra fufur dura bagai wat wonafour basit yau on nin mabiui amama. Omi God an faiwar aurin on wonnos wonaber yabin on faiwar on omi nunuamui ebobo, on mes omi on bobo nana wonfofour mom inan ami yawas au kanfoun, 13 yabin God Toun on nunuamui ebobo ebibaisim On an gogoi on nanaba wonafour. On aifan bobo aurin egogoi on asir wonabo mom.

14 Omi bobo au engonai wonbobo on men gam baitu auman wonabo mes. 15 Ato osi bobo obis nanaba wonfofour on, omi arimon sabu obim wonmatar, ato sabu fani on arimon men ami komasin singaturai on. Sabu men baitutumotis nan sanamui on men eta obinai sebibib a osi nana bobo komasis sefofour. Omi on God nanatun ba, osi sabu sanasi ami bobo obis wofofour. Ato omi on osi sabu sanasi siribod ba wontagawai auris. 16 Omi God an dura maiauin on wonkasones sinsagob sinitutum, ato osi arimon nanaba yawasis God mat sinama au wantoan. On bobo nanaba ari wonfofour on, yau men sunub anifaim on, on an rai Keriso an Ra inboai inmatabir an sabu inbigurubabanis a asi baiyan inbites on, yabin omi sabu ato nanaba yawas obis wonfofour on ebiyoboeu yau au bobo aifan nan omi sanamui abobo on men yabin ambin, baise irat yabin iyein.

17 Omi God wobitutumai on siwar ba God aurin wokutetai. Ato ari omi aurim on sabu sinasubunueu mes on au tara arimon inayeir sirifu ba ankutetai. Ato on bobo nanaba dura bag auriu siniyamai inmamatar mes on yau abiyasisir ato yau au yasisir on omi sabu engon tutufin mat tanraram. 18 On eta kaitamomai omi mat on woniyasisir, ato omi wonbiyasisir on yau mat tanraram.

Timothy a Epaphroditus Rus

19 Yau anonosin Bada Iesu Keriso auriu inibasit on, wera men weromin amonai on Timothy aniyafarai inan omi aurim. On gibunai nan emon inmatabir innat weie omi ami bobo mamaba wobobo on auriu inidudur antatam on, yau nunuau iniyasisir. 20 On orot on yau bisiwui emama, ato on an bainonot on yau au bainonot ba a on ekesin mom on yau ba. On orot on dura bag men sunub omi aurim enonosim ato egogoi omi inibaisim. 21 Yau asagob sabu engon on tous auris wat senonosis ato Iesu Keriso an bobo on serurutan. 22 Baise omi toum on Timothy an yawas mamaba on woit wosagob, on orot an bib on totorin wat. On orot on yau rui wasagobin sabu auris wakurereb, ato on bobo efofour on fifi taman ebibaisin ebobo ba. 23 Ainau on, ansagob tiwag atonio nin Rome an bainetewarotin on bobo mamaba fan auriu inafour. Namon on gibunai weie yau arimon Timothy baiyagiginai aniyafarai inan omi aurim. 24 Dura bag, yau men sunub abitutum arimon Bada yau auriu inibasit on, yau tou on wera men weromin amonai on nan annat anfasiuem.

25 Yau anonosin ari on iyobin bag ot tait tuat Epaphroditus on aniyafarai men inmatabir omi aurim. Atonio orot on yau rui Keriso an bobo wabobo. Sabu fani dura maiauin aurin sibiragitai, baise on wou orot ba nana ifafaiwar sesebiui itatawar. Omi yau auriu wotananat ba on angaramin on orot woiyafarai inat yau bisiwui emama ebibaisiu. 26 On orot on egogoi bag omi engon tutufin initem mes. Mat, on nunuan ebiyababan kwakwan yabin on dura kafakakai itatam on omi wobikakafun wau, “Epaphroditus on isawau.” 27 Dura bag on orot on sawau gagamin ibo kafakakai mom itarab baise God aurin iyababan on mes iyawasai men. God on men on orot ekesin aurin wat iyababan on, ab On yau auriu mat iyababan. God men igogoi yau au bit on itarat kwakwan, on mes On Epaphroditus iyawasai men. 28 On mes yau anafourtobon on orot aniyafarai inmatabir men omi aurim. On magin wonitai on arimon woniyasisir men, ato yau au bit on inisas. 29 Omi engon tutufin on orot on Bada Wabinai nan yasisirai wonboai wonikakaiwai. Sabu atonio orot ba on wonkakafes tiwag, 30 yabin on ato bobo aurin ifofour on men toun an yawas aurin inos mes, baise on asir Keriso an bobo wat iboen mom, ato isawau kwakwan kafakakai mom itarab. On atonio bobo ifofour yau ibibaisiu, yabin omi toum on men fofonin yau wotibaisiu.

Copyright information for `UBR