Philippians 3

Yawas Totorin Maiauin

Basit yau taitaiu tutuau, yau au dura ato aurim abikakafun on an kanfoun nin anisawarai: Omi nana wonbiyasisir yabin omi on Bada mat woikaita on mes! Yau on men arimon anisuweigan ato osi dura magis kaita auris on, omi aurim agagayam men, ato osi dura on nan inbofafarem omi totor wat wonfaskikin. Omi matam woneit ato osi sabu komasis auris, osi asi bobo sefofour on kuke tutuenis ba sabu sebogigies. Osi on sebiyamem siniaskibubuem mes. Ambin bag, ot God an sabu mes tamatar ato Ayu Kakafotin ebibaisit on nan God takwakwafirai. Atonio bobo nanaba tafofour on ot ato askibubu tabo ba onai ebiyoboet on ot God ebinoanai. Mat Keriso ot itotobonit men aurin on taniyasisir. Ato ari on ot men Jew yangan asi baifafaro tanigibubunuai on. Ato yau atgogoi on bobo nanaba atfofour askibubu aurin sabu atkakasones on dura bag. Sabu iyabon senonosin osi on Baifafaro engon sibigibubunuen sisawaris on mes osi sinat obis simatar, ato on not kaitamom on yau nanaba ainonot, baise yau on eta aigibubunuen tiwag men osi sabu sifofour ba. Yau ayou itueu arat ra nimtereban ton nanaba isawar weie yau siaskibubueu. Yau ayou tamau on Israel yangan. Yau on Benjamin an dam warar emon bag. Yau wawau agiriu engon on Hebrew emon. Yau arat gagamiu ato anat Pharisee amatar, totor wat wei Jew yangan ai kik a ai baifafaro on abigibubunuai. Yau nana afofourtobon ekalesia yangan osi Keriso an yawas sibigibubunuai on, yau asi eta engon abikomasen a usibaban komasis abites. Jew yangan asi baifafaro aurin sibikakafun on atatam tiwag ato totor wat abigibubunuai. On etaiai, sabu siteu sinonosin on yau au yawas totorin wat God matanai. Ainau abinonot on, atonio osi bobo afofour on arimon au obin on emon anboai. Baise ari ato osi bobo on arebenen ato ari on agogoi Keriso anboai ininoaniu. Ato dura bag ari on ato osi bobo engon auris abinonot on men agogoien tobon ato yau tou asi bobo afofour on men arimon au obin on emon atboai on. Yau ato nanaba anonosin, bobo kaitamom wat on iyobin bag bobo engon tefasi. On min ato: Yau on Keriso Iesu asagobai, On yau au Bada. Keriso fasinai on yau rorob rarab Jew asi baifafaro abigibubunuen on arebenen sisawar. On bobo nanaba afour engon arebenen ato Keriso aurin wat on au yawas faiwarinai abokikin, onai yau anitutufineu Kerisoai rui wanikaita. Yau men anonosin tou au faiwarai nan Jew ai baifafaro aurin abifonabo on mes anat God matanai au yawas totorin wat amatar on. Ambin bag. Baise ari on yau Keriso wat abitutumai nan on anat au yawas totorin wat God matanai amatar, ato on yawas totorin min God emon enat ato on min baitutumai wat nan tanama. 10 Yau agogoi au yawas tutufinai on Keriso wat ansagobai. Keriso on rabob emon imisir men ato an faiwar gagamin bag ibo ato yau agogoi On an faiwar gagamin on ansagobai, On an baikokosar iboai on yau mat nanaba anboai rui wanfasararam, ato On mamaba irarabob on nanaba yau mat on anboai anarab. 11 Yau atonio osi bobo afofour yabin, yau aubainonot faiwarinai abinonot on, God arimon rabob emon inbobaimisireu men anyawas.

Ot Tanayai Tanan Nati Wengar Sirou Etatawar Nan Tangat

12 Yau men awurem on ato osi eta au engonai on yau au yawas tutufinai Keriso asagobai nono on. Mat yau men awurem on, Keriso an bobo on yau usiui isawarai ato yau on obiu bag amatar on. Yau ainau on Keriso irubineu ato iboeu rui waikaita, on mes yau afofourtobon Iesu Keriso an eta wat anigibubunuai annanan mom On an gogoiai nan weie infouriu annat obiu bag anmatar. 13 Yau taitaiu tutuau, yau men anonosin on anat obiu bag amatar on, baise bobo kaitamom wat afofour on: Yau men augib anrutabir men au yawas ainau bag afofour on aniten men, yau au not ayeyeinin on totor wat anayai anan nawui baisawarin an efanai nan angat. 14 Yau nana a’nai mom baisawarin an efanai angat weie au baiyan anboai. Ato baiyan on gagamin bag arimon gibui weie God safamai nan initeu. God iyoreu anat Keriso Iesu an eta abigibubunuai aurin on arimon au baiyan initeu, on min yau arimon God rui safamai wantoan wanama.

15 On mes ot sabu iyabon Keriso an yawasai tarat gagamit tamama on, iyobin Iesu an eta baigibubunin aurin wat on taninonotit. Baise omi sabu fani iyabon ami not ta ta wobinonotim ato yawas aurin on, God Toun arimon inibaisim On wonsagobai. 16 Baise ari on tasagob Iesu Keriso an eta baigibubunuai aurin on, ato iyobin ot aurit on ato yawas on nana tanfofour tannanan mom asir ati yawas sinnat sinitotoren.

17 Yau taitaiu tutuau, yau afourtobon au yawas aiyamai on baiyoboen ba omi aurim. On mes agogoi yau au yawas aurin on woninonotim ato nanaba wonigibubunuen. Mat sabu fani obis nan semama on yau au eta on sebigibubunuai nono. Osi mat on baiyuyur ba omi aurim a osi on eta obis sebiyoboem on mes ato omi wei ai yawas on wonigibubunuai. 18 Rorob min osi sabu auris on ra sigaraba maiau awurem ato awurem men, ato ari osi sabu auris on agagayam men aurim ato nunuau ebiyababan kwakwan atotou auman. Osi sabu asi yawas komasinai nan semama on ebiyoboet osi sabu on Keriso nabai irarabob aurin on sebiragitai. 19 Osi asi yawasai semama on iboes senan efan komasinai sinar mes. Osi sabu asi god min ato usis an gogoi sefofour on mamai itboboes, baise aifan bobo sefofour on taseseirai nan dura sebikakafun. Osi sabu asi not on atonio tafanam an yawas wat aurin on sebinonot semama. 20 Baise ot sabu on dura bag ati ma on safamai nan tanama. Ot ati Bada Iesu Keriso Baiyawasotin on tamomousin innat men ot inboet men au safam tanan, yasisirai On aurin wat on tannos tanama. 21 On an faiwar gagaminai on tafanam engon ebinetewar ato On infourit usit iniyamen bobous a magis ta sinmatar. Ari usit on asi faiwar ambin, baise on an werai ot usit on arimon On usin wantoanin ba tanboai.

Copyright information for `UBR