Philippians 4

Bainetewar Dura

On mes yau taitaiu tutuau, yau on agogoi omi on Bada faiwarinai wat wonbokikin ato On an etaiai wat wonigibubunuai. Yau on ainuaboim kwakwan ato agogoi bag anan omi aurim anitem men. Omi on Keriso Iesu mat woikaita, on mes omi aurim on nana abiyasisir, on yawasai wobiyoboeu on au bobo aifan nan aurim afofour on men motobai ifeu mes, engon wobo isawar.

Dura Kanfoun

Ato ari on omi jever ruam Euodia a Syntyche omi aurim on ato agagayam. Yau dura kafakakai atatam omi rum on ami not ta ta wobiyamen aurin on wogagam. Ato omi on Bada nanatun. On mes abifefeyanim omi rum gam on wonikirir ato ami not on woniyamai wonikaita men. Ato om mat turau baitutumotim, om abifefeyanim au bobo tani uniyamai weineu. Om awurem ato jever ruam unibaisis unboes sinikaita ya obin sinboai men. Rorob yau nan God an wasagobin sabu auris akurereb on, orot wabin Clement a sabu bobo’otis fani on yau sibaisiu, a osi jever ruam mat sibaisiu bobo gagamin waboen. Osi on God an buk yayawasinai nan wabis igayamen sen.

Omi on Bada mat woikaita, ato agogoi nana wonbiyasisir. Yau atonio dura aurin on au men, “Omi on nana wonbiyasisir!” Omi on dura nuataiai wat wonikakafun a eta obisi wat wonafour sabu fani auris yabin ra on men weromin arimon Bada inmatabir men. Yau men agogoi aifan bobo aurin on woniyababan mes. Ambin, baise aifan yawas wawanis wogaturen on omi God aurin wonbayoi. Omi wonbifefeyan on ra fufur God wonbikakaiwai. God arimon tuf initem, ato omi toum on men arimon wonsagob tuf an yabin on mamaba, baise On an tuf Iesu Kerisoai ebiyamai on nunuam a ami not erufafaren.

Yau taitaiu tutuau, ari on atonio au dura kanfoun on kafakakai wat anikakafun: Omi on woninonotim tiwag mamaba ato bobo obis wat wonfouren aurin on. Bobo on atonio nanaba wonfouren: Yawas on dura bagai wat auris on woninonotim, omi ami yawas on woniyamen tiwag sabu sinifaim, omi ami yawas on woniyamen tiwag engon totoris wat, omi ami yawas on woniyamen engon matafis wat, omi ami yawas on woniyamen engon totoris wat, omi ami yawas on woniyamen sabu sinitem siniduduranim, omi atonio osi yawas wat on woninonotim. Yau nan bisimui amama au dura aurim abikakafun on wo’tatam tiwag, ato ari on wosagob au dura aurin on wobosuruf wobigibubunuai. Mat omi au eta woit, mamaba omi mat nan tamama on, atonio on baiyoboen omi aurim. Ari on agogoi omi on nana au dura aurin on wonbifonabo a yau au eta on wonigibubunuai. On bobo nanaba wonfofour on, God On tuf ebitet on arimon bisimui inama inibaisim.

Siwar an Baikakaiu

10 Basit omi aurim on Bada abikakaiwai ato au siwar wobiyafaren aurin on. Omi atonio bobo on auriu nanaba wofour on ebiyoboeu omi on yau auriu wobiamari kwakwan. Baise kafakakai weromin maiau tama weie auriu nanaba wofour. Yau omi aurim anonosim yabin omi rorob min on etaiai nanaba ra ta ta wobibaisiu. Baise dura bag omi on tafanam nanenei bag womama on mes men fofonin nanaba arimon auriu ra engon wotibaisiu on. 11 Ato yau men agogoi omi wonnos on yau atonio dura awurem on, yau sawar auris abiyababan. Ambin, yau men on nanaba abikakafun on, yau on ari asagob atonio yawas agaturai on, basit on nanaba on iyobin yau auriu, ari anonosin atonio yawas on iyobin yau auriu ato abiyasisir. 12 Dura bag, yau yawas wawanis ta ta on engon agaturen: Ra fani on sawar auris agogoien ato baise osi sawar auriu on ambin. Ato ra fani on sawar auriu fofonin. Tafanam menan anan amama ato aifan yawas wawanin nan agaturai on asasagob yau auriu on arimon fofoniu ato nunuau ibiyasisir. Ra fani on auriu bayu fofonin on am. Ato ra fani auriu bayu ambin on fom asir aien. Osi yawas ruam auriu on fofonin, ato nunuau ebiyasisir. 13 Keriso on faiwar ebiteu ato mamaba yawas wawanis agaturen on yau nana afafaiwar amama.

14 Baise omi bobo obin maiau yau auriu wofour, au yababan nin aboai on woibaisiu. 15 Omi Philippi sabu, wosagob nono ato yau atonio fef agagayam on. Rorob yau bobou anat Wasagobin aurim akurereb, on nan kafakakai bisimui ama. Gibui weie, ami tafanam Macedonia on turinai wat on aikirir ato mafam faniai nan anai. Ato omi on au baibais sabu mes womatar au gogoi aifan sawar on auriu wobiyafaren. Atonio yawas wawanin agaturai on omi sabu baitutumotim ekesim mom on wonat au baibaisotim womatar. 16 Yau nan Macedonia tafanamai amama ato anat au Thessalonica mafam gagaminai nan on omi yau woibaisiu. Omi men ra kaitamom wat woibaisiu on, ab omi on wera ta ta nanaba on au siwar wobiyafaren. 17 Au dura aifan awurem on, men omi ami siwar anabo aurin on. Ambin, men on nanaba wat. Baise yau agogoi on nana ami baibais on yau auriu wonbiyamai ato on bobo nanaba on sabu fani mat auris on eb nanaba woniyamai, ato ra gibui on arimon baiyan gagamin God initem. 18 Basit yau on atonio fefai nan agagayam. Ami siwar aifan auriu wobiyafaren on aboen nono. Dura bag au sawar on sison kwakwan. Omi Epaphroditus woiyafarai au siwar iboen i’nat on aboen nono. Baise omi on men asir siwar wat auriu woiyafaren on, omi siwar ato wobiyafaren on, siwar yanden ninibin ba God aurin wokutetai. Ato on bobo nanaba wofofour on God ami sirifu siwar on ibo, ato On men sunub ebiyasisir. 19 Baise yau au God abiagirai On gagamin bag, On emon arimon ami gogoi obis sigaraba maiau Iesu Keriso an faiwarai on engon initem ato wonama on woniagirai. 20 On mes ot Tamat God Wabin on ra fufur tanifain taniduduranai wantoan au wantoan. Dura bag.

Baikakaiu Kanfoun

21 Omi sabu engon tutufin iyabon God an sabu womatar Keriso Iesu mat wobikaita on, engon wabikakaiwim. Mat yau taitaiu tutuau osi yau nin sebibaisiu sebobo, osi mat sebikakaiwim. 22 Mat baitutumotis fani osi iyabon Caesar an goa gagamin amonai sebobo yangan a mat baitutumotis fani nin semama on, osi engon sebikakaiwim.

23 Yau ati Bada Iesu Keriso aurin ababayoi On an kaber on nana wantoan ami ayuai inama.

Copyright information for `UBR