Revelation of John 10

Anea a Buk Weromin Kafakakai

Namon yau ait anea faiwarin tani safam emon isusur. On usin on kasakasauai nan ikikimanai ato tarub on uninai nan ikibubuai i’yen; on magin an kudidirin on wera ba, ato ann on arir wairaf auman erubaikakat ba. On imanai on buk weromin kafakakai ibo iruseren i’botan. On ann asumaiau on kamit tefanai itawar a on an asugagaf on motobai itawar, ato On fonan on aumiet bag iyor ato fonan an tatamin on kuke lion segaganar ba. On iyor gibunai wanferer nimtereban ruam nanaba on siganar auman siyafotai. Wanferer sibosuruf sibikakafun on yau kafakakai mom atgayam mes. Baise yau fonan atatam safam emon ibikakafun i’yau, “Wanferer nimtereban ruam dura si’yau on buburin, om nana unbokikin; men ungayam mes!”

Namon anea ato ait ann reban kamitai itatawar a ann reban motobai itatawar on iman asumaiau on au safam iyotogai igai ato God Wabinai ifaro, On wantoan wantoan emama, On safam, tafanam, a kamit a sawar engon tutufin on amonai sen on engon ifouren. Anea iyau, “God on arimon men meyan inmousin on! Baise on an rai anea nimtereban bairuin an dour inbabain on God arimon an bainonot buburin on iniyamai innat inidura bag, On ato an agirotis aubairuruotis auris ikurereb on.”

Namon yau fonan ato ainau atatam safam emon auriu ibikakafun on auriu ikakafun men iyau, “Om enai ato buk weromin ruruserenin yen on ato anea imanai ebotan on ebo, on anea min kamitai a motobai nan etatawar.”

Yau anai anea aurin ato aifefeyanai buk weromin kafakakai on ititeu mes. On yau auriu iyau, “Buk weromin ebo ato yan etonan; buk weromin u’nan insur yamui on arimon inikitabirai riribin inmatar baise awamui on arimon momonin bag manigeu ba.”

10 Yau anea imanai buk weromin kafakakai abo ato an, ato awaui on momonin manigeu ba. Baise atonan isur gibunai on yau amonai on ikitabirai riribin imatar. 11 Namon osi siyawureu siyau, “Om on ari God an dura on unkurereb men sabu engon auris, sabu usis ta ta engon auris, sabu fonas ta ta engon auris, a aiwab ta ta engon auris.”

Copyright information for `UBR