Revelation of John 11

Sabu Dura Kurerebotis Ruam

Namon yau siwa ato sawar nan sebifofonen on siteu, on an itin on sabu siwa sebitutuk sebibib on ba ato siyawureu siyau, “Om enai God an tafaror goa a sirifu kema on efofonen ato osi sabu iyabon nan tafaror goai sekwakwafir on uniyab. Baise tafaror goa koun an ruayo efan on men unfofon mes yabin on efan on God ibo eteni sabu ites, osi arimon roke orot ruam sasagis ruam nanaba on Mafam gagamin Kakafaiinai nan sinfasfifinim sinan sinnat. Yau arimon au orot dura kurerebotis ruam faiwar anites aniyafares singat, osi yababan an beber gadur sinot auman ato ra 1,260 amonai on God an dura sinkurereb.”

Ato osi orot dura kurerebotis ruam min olive wengar ruam a ramef an tatawar ruam ba, osi on Bada nanai tafanam au engonai nan setatawar. Iyai iyafan osi baikomasis aurin infofourtobon on, osi awasi emon on wairaf ingat ato asi ragit on inikomasis; ato on etaiai on, iyai iyafan efofourtobon osi inikomasis mes on arimon sinasubun. Osi asi baibad sibo safam sinrufot onai God an dura sinkurereb an werai on usan arimon men inayar. Mat osi on baibad sibo kamit, sawa, sareu dogu emon segeg on sinikitabiren tara sinmatar; mat osi on baibad sibo asi gogoi nanaba sawar komasis ta ta on ra fufur siniyafaren tafanam sinikomasen.

Osi sabu dura kurerebotis ruam dura sinkurereb insasawar gibunai, ato mota dogu weromin isur inai an kanfoun ambin on awan emon egat eurur on osi iniragites inigagam. Mota arimon auris inigagam insowaris ato inasububunues, ato osi usis on arimon Mafam gagaminai bag an eta gagaminai nan si’nen menan sabu ato asi Bada sikukubarai nan. On mafam gagamin siwabseir on Sodom o Egypt. Sabu tafanam au engon emon, dam warar engon emon, asi dura ta ta engon emon, a sabu usis ta ta engon emon on arimon osi orot ruam usis sinnruruaien inan ra ton a on tefanai nanaba insawar ato osi men sinibasites usis singarobis on. 10 Sabu engon tutufin tafanamai on arimon siniyasisir yabin ato osi sabu ruam sirarabob auris on. Sabu arimon bayu sinabo sinitab sinam siniyasisir a siwar ta ta on tuturas auris siniyafaren bonen yabin atonio osi orot dura kurerebotis ruam on baikokosar gagamin sibo sinat sabu engon tafanamai simama auris. 11 Ra ton on tefanai nanaba isawar gibunai God on yawas an yabat on osi orot dura kurerebotis ruam ites ato osi simisir sitawar ato sabu iyabon osi sites on siber kwakwan. 12 Namon osi orot dura kurerebotis ruam sitatam fonan gagamin safam emon inat auris ikakafun iyau, “Omi nin auriu wogai!” Osi asi ragit siruruai matasi osi kasakasauai sirui ato sigai au safam. 13 On wera kaita on uruyoi gagamin inat mafam gagamin turinai on ikomasai ato sabu 7,000 on iyasububunues. Sabu fani iyabon yawasis on siber kwakwan ato God safamai an faiwar gagamin aurin on sifain.

14 Beruber bairuin on isawar; baise woit! Beruber baitonin on arimon kafakakai mom innat.

Anea Nimtereban Bairuin an Dour Ibabain

15 Namon anea nimtereban bairuin on an dour ibabain ato fonas gagamis safam emon on sibikakafun si’yau, “Faiwar ato tafanam engon bainetewar aurin on ari ot ati Bada a On an Keriso rus ebinoanis ato On arimon ra au wantoan au wantoan ininetewar!” 16 Namon sabu kawian orot kaitamom sasagis baibatin nanaba osi God nanai asi mamageai simair simama on magis ainau sifeu sindas sirou God sikwakwafirai, 17 si’yau:

“Bada God Faiwarim maiau, On ari emama a On ainau bag imama! Wei wabikakaiwim kwakwan bag Om am faiwar gagamin ubo unbosuruf uninetewar!
18 Eteni sabu on siyatatab yabin Om am yatatab an wera on inat, sabu rabobis asi baigurubaban an wera on inat. Wera inat Om am agirotis, osi min aubairuruotis, a am sabu engon tutufin wabis gugudis o wabis gagamis osi Om sibeberuem on engon unsiwaris. Wera inat sabu iyabon simisir tafanamai sabu fani baikokosar sibites a siyasububunues on unimakies!”
19 God an tafaror goa safamai yen on iruseren ato Dura bobaibasit an Didiwag on engon rerebai nan an tafaror goa amonai sit. Namon nanamar ibo, wanferer irab, uruyoi inat a usan bibitan waidurur agim ba on sisur.

Copyright information for `UBR