Revelation of John 12

Jever a Mota Gagamin

Namon yau ait sawar magin tani baiduduranin a buburin on safamai irobotet. On min jever, on wera on ibo usinai an beber mes itakwakwarai ato roke on jever ann babanai i’yen ato on uninai on aiwab asi nigir i’yen ato on nigir on siribod auyotoat sasagis ruam on nan siyamai. On jever on inafot ato kafakakai mom itatoub, ato on koun igigiai fifi rat aurin an usibaban a baikokosar i’boai on iyamai itou.

Yau on sawar buburin magin tani bairuin ba ait safam emon irobotet. On min mota mururin gagamin bag, unin on engon nimtereban ruam a an geg on engon auyotoat ato on unin kakaita kakaita tefasi on engon aiwab asi nigir wat siya si’yen. On mota ginai on safamai siribod turin on engon tutufin irereb iteinen sigat ato au tafanam ireberir sisur. On mota on jever nanai itawar onai on jever ittotoub on natun fifi orot boboun on i’tan mes. Namon on jever on fifi ituai, On fifi on arimon an baibad tutufin faiwarinai nan tafanam engon tutufin ininetewar. Baise anea on fifi ibo igai God a On an Mamage aurin. Jever on iyayai inai efan koiteterinai nan, efan menan God on aurin i’botitiwag on nan, on arimon nan ra 1,260 nanaba sinkaifarai.

Namon safamai nan on baigagam imatar. Michael an anea mat on mota siragitai mat sigagam, mota an anea mat on eb angaramin siragites mat sigagam; baise mota an faiwar on men fofonin arimon itigagam itsowaris on a on an anea mat on men fofonin arimon safamai sitama on. Mota gagamin on safam emon sirebetet igat! On mota min ainau ainau bag an mota, on wabin min Dau o Afaguban, on tafanam engon tutufin isigoai. On an anea engon tutufin mat sireberires sisur au tafanam.

10 Namon yau fonan gagamin atatam safam emon ibikakafun, “God on ari an sabu iniyawasis! God on ari an faiwar iyoboet tafanam engon an Aiwab mes inmatar! Ari On an Keriso on tafanam au engonai an baibad iyoboet! Yabin on orot iyafan God nanai itawar fom ra taitait tutuat ibiubares on safam emon sirebetet igat. 11 Ot taitait tutuat on Orot Foro Sheep boboun an taraiai a dura maiauin sikurereb onai nan on afaguban aurin sigagam sisowarai a osi on men sifourtobon tous asi yawas sitiyawasen aurin on baise osi on sibotitiwagis sitarab mes. 12 On mes omi safam a sabu engon tutufin nan womama on woniyasisir! Baise yababan gagamin on ato osi sabu iyabon tafanamai a kamitai semama auris! Yabin Dau on omi aurim isur ato on yan men sunub etatab yabin on isagob an wera on kafakakai wat yen.”

13 Ato mota isagob on sireberirai isur au tafanam, on mes on ibosuruf jever iyafan fifi orot ibituai on ibib inunuen. 14 Baise jever on kiwiu kikim gagamin fafes ruam on sitai onai on inarob inan an efan koiteterinai ingat nan sinkaifarai kwanda ton a on tefanai nanaba insawar, on nan mabinai inama ato mota on men fofonin on iniragitai on. 15 Namon mota awan emon on sareu gagamin ikaseir igat sawa ba jever gibunai iyayai onai jever itamtotom itarab mes. 16 Baise motob on jever ibaisin; motob on itaseb ato mota awan emon sareu gagamin ikaseir i’nat on engon itonan isur. 17 Mota on jever aurin iyatatab kwakwan ato on inai jever an dam warar fani auris, osi engon iyabon God an baifafaro dura aurin sebifonabo a Iesu an dura maiauin ibo i’gat aurin sebitutum on iniragites mes. 18 Ato mota on kamit toreai nan itawar.

Copyright information for `UBR