Revelation of John 14

Orot Foro Sheep Boboun a On An Sabu

Namon yau ait on, Orot Foro Sheep boboun on Zion Oyauai nan itatawar ato sabu on 144,000 nanaba on mat nan sitatawar, osi sabu On a Taman rus Wabis on nakwekwetasi nan sigayamen si’yen. Ato yau fonan safam emon atatam, On fonan an tatamin on sareu gagamin oyau emon eribirirai esusur an rarabin ba, on sareu an rarabin on wanferer gagamin an rarabin ba. On an rarabin on tataf wabin harp an kwarerotis sekwakwarer fonan etotou ba. Sabu 144,000 on mamage nanai, sawar yayawasis bat nasi, a sabu kawian nasi nan sitawar kwarer boboun on sikwakwarer, osi sabu wat on atonio kwarer sisagob. Sabu engon tutufin tafanam amonai on osi sabu ekesis wat on God iyawasis. Osi sabu on tous sirutotoris men jever mat siyen sisesebar mes; osi on matafis wat. Orot Foro Sheep boboun menan i’nan on nanaba sigibubunuai sinai. Sabu engon tutufin sanasi on atonio osi sabu on God iyawasis ato osi sabu ainauis on asi yawas sikutetai God a On an Orot Foro Sheep boboun auris. Osi on men baisigo dura tani sikakafun on; osi asi komasin tani ambin bag.

Anea Ton

Namon yau ait anea tani aiyetunai irob igai i’nan, on anea on yawas mama wantoanin an Wasagobin on ibo sabu tafanamai semama auris, sabu dam warar auris, sabu asi dura ta ta auris, a sabu auris on dura itkurereb mes. On fonan gagaminai iyau, “God wonberuai a On Wabin gagamin aurin on wonifain woniduranai! Yabin On an wera inat sabu engon tutufin inigurubabanis mes. Omi On wonkwafirai, On safam, tafanam, kamit, a sareu dogu emon segeg on engon ifouren!”

Anea bairuin on anea ainauin igibubunuai irob igai ato iyau, “Jever ifeu nono! Babylon mafam gagamin on ifeu! Babylon mafam gagamin an yawas ato kuke foro asi yawas ba sebiyayar on iyamai sabu engon tutufin tafanamai asi yawas on ikomasen; on an tatamin on sareu wine wawanin ba on sabu engon tutufin ites sitoman!”

Anea baitonin on anea ruam igibubunues irob igai ato fonan gagaminai iyau, “Iyai iyafan kamit an ragit tutuenin ainauin a on an baiyuyur inkwakwafires a nakwekwetanai o iman asumaiauai nan on an kufofot inkufofotai on 10 arimon God an sareu wine on intoman, on sareu wine min God an yatatab, on sareu wine wawanin on an faiwar wawaninai bag nan yatatab an vigai idebur isur! Sabu ato osi iyabon on bobo sifofour on an anea kakafotis a Orot Foro Sheep boboun matasi nan wairaf a agim an forabinai nan inraranis usibaban sinboai. 11 Wairaf on ato osi sabu usibaban ebites on arimon nana wantoan au wantoan inraran an bakur ingegeg. Sabu iyabon kamit an ragit tutuenin ainauin a on an baiyuyur sikwakwafirai a iyai iyafan on wabin an baiyab an fofon i’boai on, osi auris on arimon fom o ra asi baiyarir tani ambin.”

12 On an yabin min God an sabu kakafotis on yaterabobai sinfaskikin, osi iyabon God an baifafaro dura aurin sebifonabo a Iesu sebitutumai yangan on.

13 Namon yau fonan atatam safam emon ibikakafun i’yau, “Atonio dura egayam: Ato osi sabu iyabon ari ra Bada an bobo sebobo serarabob on yasisir gagamin osi osi auris!” Ayu iyafot iyau,

“Dura bag!” Osi asi bobo wawanin sibobo emon on baiyarir obin sinboai yabin osi asi bobo mamaba sibobo an dudur min gibusi enan God aurin.”

Tafanamai Bayu Sinkuwain

14 Namon yau matau ait ato nawui on kasakasau kakakaiin i’yen ait ato Orot Natun an itin ba kasakasau tefanai imair imama, On uninai on aiwab asi nigir agim goldai sibiyamai on tefanai iyein i’yen ato imanai on bayu kuwain an nikok wan mamatan on i’botan. 15 Namon anea tani on tafaror goa emon igat ato On Iyafan kasakasau tefanai imair imama on aurin fonan gagaminai iyor iyau, “Om am nikok wan mamatanai nan bayu unkuwain yabin wera on inat nono; tafanam on imari nono kuwainin mes!” 16 Namon On Iyafan kasakasau tefanai imair imama an nikok wan mamatan on irou au tafanam ato tafanamai bayu on sikuwain.

17 Namon yau ait anea tani ba tafaror goa safamai yen on, on emon ne igat, on mat on nikok wan mamatan on i’botan.

18 Namon anea tani, on sirifu kema an wairaf an baibad sitai ikakaifarai, on sirifu kema emon igat. On fonan gagaminai iyor ato anea an nikok wan mamatan ibo i’botan on aurin iyau, “Om am nikok ebo tafanamai wine masauai nan wine yasutuenen yabin wine on simari nono!” 19 On mes anea an nikok ibo au tafanam irou, wine masauai nan wine iyasutuenen ato sareu wine sebibiro kerin esusur on tefanai irebegagaien ato atonio wine bibiro on ebiyoboet on God an yatatab gagamin. 20 Wine on mafam gagamin kounai nan on wine sebibiro kerin esusur on nan sibiro ato tara on sareu wine an bibiro emon igat idodog i’nan an weromin an fofon on 300 kilomita nanaba ato tara an babadoan itubabarai igeg an fofon on mita bairuin an fofon nanaba.

Copyright information for `UBR