Revelation of John 15

Anea on Sawar Komasis Nimtereban Ruam au Kanfoun on Sibotanen

Namon yau ait sawar buburin magin tani safam amonai on ait, totor gagamin bag a baiduduranin anbabaton. Anea nimtereban ruam imasi on sawar komasis nimtereban ruam on si’botanen, osi sawar komasis on kanfoun bag yabin atonio osi on God an yatatab kanfoun on insawar mes.

Namon yau ait on sawar tani an itin on kamit ba giyo a wairaf mat sikaita siyamai. Mat yau ait on osi sabu iyabon kamit an ragit tutuenin a on an baiyuyur a on an baiyab an fofon emon sigagam sisosowar on aites. Osi on kamit ato giyoai sibiyamai on bisinai nan sitatawar, tataf wabin harp ato God ibites on si’botanen. Osi on Moses aurin sikwakwarer, on min God an agirotin, a Orot Foro Sheep boboun mat aurin sikwakwarer: Osi on ato nanaba sikwakwarer,

“Bada God Faiwarim Maiau, Om on bobo gagamis bag a baiduduranis bag on efofour! Sabu engon tutufin asi Aiwab, Om am bobo am yawas on engon totoris wat a dura maiauin wat!
Bada Om on sabu engon tutufin arimon sinberuem. Osi arimon Om Wabim gagamin bag aurin on dura sinkurereb. Om ekesim mom on Kakafotim. Sabu engon tutufin on arimon sinnat namui sinkwafirem yabin Om am bobo am yawas totoris wat on irerebai sabu engon tutufin sit sisagob.”
On gibunai yau tafaror goa ait safamai iruseren, on amonai on Guwi Kakafaiin God on nan emama. Namon anea nimtereban ruam osi iyabon sawar komasis nimtereban ruam si’botanen on tafaror goa emon sigat; osi on beber kakakaiis kudidiris on simonag ato asi kaid on agim goldai nan sibiyamen on dogarasi nan siyouten. Namon sawar yayawasis bat osi amosi tani on agim goldai ramo nimtereban ruam sibiyamen on iboen anea nimtereban ruam ites, osi ramo on God an yatatab on siwanen awas sibonuen, On emama au wantoan au wantoan. God an kudidirin a an faiwar emon on bakur tafaror goa amonai on awan ibonu ato men iyafan tani fofonin on tafaror goa amonai itar on, ab osi sinmousin anea nimtereban ruam on sawar komasis nimtereban ruam siboen si’nat on, au tafanam sindeburen insawar weie.

Copyright information for `UBR