Revelation of John 16

God An Yatatab an Ramo

Namon yau fonan gagamin atatam tafaror goa emon ibikakafun anea nimtereban ruam auris; on iyau, “Omi wonai God an yatatab ato ramo nimtereban ruam amosi sen on wondeburen sinsur au tafanam!”

Anea ainauin inai an ramo ibo idebur isur au tafanam. Osi sabu iyabon kamit an ragit tutuenin an baiyab an fofon sibo a on an baiyuyur sikwakwafirai on usisi nan gawud komasis a usibaban komasis on auris imatar. Namon anea bairuin ba on an ramo ibo idebur isur au kamit. Kamit an itin on orot jever erarabob an tara eyeyeir on ba imatar ato sawar yayawasis engon tutufin nan kamitai simama on sirarabo isawar.

Namon anea baitonin ba an ramo idebur isur sawa a sareu dogu emon segeg auris ato osi sareu on sikitabires tara simatar. Yau atatam anea on sareu auris ibibad on God aurin iyau, “Om on God Kakafotim; Om on God ari emama a Om ainau bag umama! Atonio baimaki ubiyafarai au tafanam on totorin wat. Osi sabu komasis on God an sabu a an aubairuruotis siyasububunues asi tara idebur isur, on mes Om tara ubo osi sabu komasis utes sitoman. Osi asi bobo mamaba sifofour on fofonin nanaba seboai!” Namon yau fonan atatam sirifu kema emon ibikakafun i’yau, “Bada God Faiwarim Maiau! Dura bag Om am baimaki on dura maiauin a totorin wat!”

Namon anea baibatin on an ramo ibo wera tefanai idebur isur ato wera on faiwar sitai, on yabinai on wan on forabinai bag nan sabu inraranis inafoforis. Wera wan forabinai nan sabu iraranis iyafoforis on osi God Wabin on siyaudabai, On God min an faiwar yen atonio osi sawar komasis auris. Baise osi men fofonin asi bokomas emon ya baikitabir sitboai ato God Wabin gagamin aurin on sitifain sitiduduranai!

10 Namon anea bainimin an ramo ibo idebur isur kamit an ragit tutuenin an mamage aurin. Wouman on kamit an ragit tutuenin an baiaiwab on ikimanai ato sabu asi usibaban emon on fafes sikaratanen, 11 ato osi asi usibaban a asi gawud emon on God safamai on siyaudabai. Baise osi on men asi yawas komasis emon ya baikitabir sibo on.

12 Namon anea nimtereban kaita ba an ramo ibo idebur isur Euphrate sawa gagaminai nan. Sawa on imamutin ato aiwab osi iyabon wera matan emon si’nat on asi eta irereb weines. 13 Namon yau ait on ayu komasis ton asi itis on ginak ba on aites. Osi on mota, kamit an ragit tutuenin a baisigogo aubairuruotin, osi awasi emon si’gat.

14 Osi on dau ato bobo buburis sefofour on osi asi ayu. Atonio osi ayu ton on segat senan aiwab engon tutufin tafanamai auris, sinboes sinruayois God Faiwarin an Ra gagaminai nan sinigagam mes.

15 Bada iyau, “Omi wontatam! Yau on orot bainauotin ba anat! Yasisir gagamin on orot jever aurin iyafan matan iyeit emama a an beber ibotitiwag bisinai bag yen ekakaifarai onai on men kereremotin inabib wasai nan toun inimamaiai mes!”

16 Namon ayu on aiwab sabu siboes sinat efan Hebrew yangan fonasi seyoyorai Armageddon on nan siruayois.

17 Namon anea nimtereban ruam ba on an ramo ibo idebur igat aiyetunai nan. Fonan gagamin mamage tafaror goa amonai yen on emon inat i’yau, “Bobo kanfoun isawar!” 18 Namon nanamar ibo, ra iyamgugin wanferer gagamin irab a uruyoi gagamin inat. Sabu tafanamai sifofouris an werai on men meyan on uruyoi gagamin nanaba inat tobon; ari uruyoi on komasin bag inat! 19 Mafam gagamin bag on iyaseb mafam ton simatar, ato tafanamai mafam gagamis engon tutufin on ikokomasen. God on Babylon mafam gagamin aurin on men inosfotai on a On an vigai nan sareu wine itomanai—on sareu wine on an yatatab komasin bag. 20 Nua on engon tutufin sidarir, oyau engon tutufin on sitafoforis sisur. 21 Usan bibitan waidurur agim ba on safam emon sisur sabu tefasi, usan waidurur agim ba kakaita kakaita asi bit an fofon on 50 kilogram nanaba, ato sawar komasin aurin on sabu on God siyaudabai yabin atonio sawar komasin on ikomas kwakwan.

Copyright information for `UBR