Revelation of John 17

Eta Eta an Jever Wabin Gagamin

Namon anea nimtereban ruam on tani iyafan ramo nimtereban ruam i’botan on inat auriu ato iyau, “Om enat, ato yau arimon eta eta an jever wabin gagamin bag mamaba sinbimakiai on aniyoboem, on mafam gagamin bag ato sawa sigaraba bisisi nan siyon yen on. Aiwab sabu tafanamai on, on jever mat kuke foro asi yawas ba sibiyayar ato sabu tafanamai on on jever an sareu wine wawanin sitoman sikokok ato osi kuke foro asi yawas ba sibiyayar.”

Ayu on yau ibonueu ibonanawaiiu ato anea iboeu anai efan koiteterinai nan. Yau nan jever ait kamit an ragit tutuenin mururin on tefanai igai imair imama, on kamit an ragit tutuenin usin engonai on wab sigaraba ato God ebigigimai an dura on nan sigayamen si’yen; on kamit an ragit tutuenin on unin engon nimtereban ruam a an geg engon auyotoat. Jever on beber mururis ruam ta ta on iyoten, an beberai on agim gold, agim obis obis a wakek on an beberai on sibonanamaris mom. On imanai on agim goldai viga sibiyamai on i’botan, on viga amonai on bobo komasis a mamai an bobo on wat on awas sibonuen si’yen yabin on kuke foro an yawas ba ibiyayar on fasinai. On jever uninai on wab sigayam, on wab an yabin on buburin; “Babylon mafam gagamin bag on eta eta an jever engon tutufin on ayos bag a on bobo komasis tutufin engon tefanai on ann bokwakwarin bag.” Yau on jever ait, on God an sabu a osi sabu iyabon Iesu sibigibubunuai fasinai on siyasububunues, on osi asi tara itoman kwakwan ikokok.

Yau on jever aitai on men sunub aiduduran on.
Anea iyawureu iyau, “Om aibo mes ududuran i?” Yau arimon atonio jever a rega an ragit tutuenin on jever ibo i’nan on a kamit an ragit tutuenin unin nimtereban ruam a an geg auyotoat, osi asi yabis buburis auris on ankasonem. On rega an ragit tutuenin ato u’tai min ainau yawasin imama; baise ari on men emama on; on kafakakai mom dogu weromin isur inai an kanfoun ambin on emon inag wera dibon wat inama ato arimon inan sinikomasai. Sabu tafanamai semama osi iyabon wabis on men buk yayawasin amonai sigayam ato tafanam sifofourai an werai, osi rega an ragit tutuenin sinitai on siniduduran. Rega an ragit tutuenin on ainau imama; ato ari on men emama on, baise on arimon inrobotet men.

“Orot gigiboanotin on atonio an yabin mamaba abikakafun on wawaninai ininonotai tiwag. Unin nimtereban ruam min oyau nimtereban ruam, menan jever emama nan. Mat osi on aiwab engon nimtereban ruam; 10 aiwab nim on sirabob nono, ato aiwab kaitamom on nana ebinetewar, ato aiwab tani on men inat on; on innanat on arimon wera dibon wat ininetewar. 11 Rega an ragit tutuenin ato ainau imama baise ari on men emama, on toun on inat aiwab nimtereban baitonin imatar ato on min aiwab nimtereban ruam on tani ato on toun on enan sinikomasai mes.

12 “Ato an geg auyotoat u’ten on min aiwab auyotoat, osi on men bainetewar sibosuruf on baise osi on arimon faiwar sinites aiwab sinmatar wera kaita wat rega an ragit tutuenin mat sininetewar. 13 Atonio osi aiwab auyotoat asi bobo on arimon kaitamom, osi asi faiwar a asi baibad on arimon rega an ragit tutuenin on sinitai. 14 Osi arimon Orot Foro Sheep boboun on siniragitai sinigagam; baise Orot Foro Sheep boboun on an sabu, On iyoyores on, sabu rurubinis a baigibubunuotis baitutumotis on mat kaita sinmisir sinigagam sinsowaris yabin On on Bada gagamin babad engon tefasi a On Aiwab gagamin aiwab engon tefasi.”

15 Mat anea on yau auriu iyau, “Sareu ato u’ten menan eta eta an jever on tefanai imair emama min sabu engon tutufin tafanamai, sabu usis ta ta, a sabu asi dura ta ta. 16 An geg auyotoat a rega an ragit tutuenin ato u’ten on arimon eta eta an jever sinisisiweiai; osi arimon on usin emon sawar engon tutufin on sinabaruai sinboen sinan ato on kereremotin sinikirir; osi arimon on jever bion si’nan ato wairafai nan sinikomasai. 17 Yabin God on atonio osi aiwabis asi not iyamai On an gogoi mamaba on siniyamai ato osi engon arimon sinibasit bonen on asi faiwar on rega an ragit tutuenin on sinitai ininetewar ato God an dura innat inidura bag weie.

18 “Jever ato u’tai on min mafam gagamin bag, on tafanamai aiwab sabu engon tutufin ebinetewaris.”

Copyright information for `UBR