Revelation of John 18

Babylon Mafam Gagamin Sikomasai

On gibunai yau ait anea tani on safam emon igat isusur. On faiwar gagamin ibo a on an kudidirin on irat kwakwan tafanam engon tutufin itagawai. On fonan gagaminai iyor iyau: “Jever sikomasai! Babylon mafam gagamin bag on sikomasai! On inat dau a ayu komasis asi efan mes imatar; kiwiu dumadumais ta ta a kiwiu kokomasis on nan amonai semama. Yabin sabu engon tutufin tafanamai on on jever an sareu wine sitoman sikokok ato mat sibiyayar. Sabu aiwabis tafanamai engon on mat kuke foro asi yawas ba sibiyayar a sabu sawar an baitotobonotis tafanam engon tutufinai on, on an yawas komasis, mamai an bobo ifofour on iyames osi sinat sawarotis simatar.” Namon yau fonan tani ba atatam safam emon i’yau,

“Yau au sabu omi on efan on woikirir wogat! On jever emon on wogat! On bokomas efofour on men amonai wonar mat bokomas wonafour mes; on an baimaki inboboai on omi men on amonai wonar mat baimaki wonboai mes!
Yabin on an bokomas i’tubabarai on igai inai safam aiyetunai bag igat, ato on an bobo komasis an eta aurin on God inos.

On bobo mamaba aurim ifofour on nanaba an garamin aurin wonafour; on omi aurim bobo mamaba ifofour on an garamin nanaba ra ruam ba aurin wonigaraminai men. On an vigai sareu wine wonririn an wani on woniyamai ra ruam nanaba inwani, men ato on an sareu wine ibotitiwag ibitem ba.

Omi on baikokosar a yababan tou gagamin bag wonitai ato on toun wat ibiyamai gagamin bag imamatar a on sawarotin bag imatar imama on. Yabin on nana toun aurin yau ebikakafun: ‘Yau on aiwab jever au mamageai amama! Yau on men kena jever on, yau men arimon anatou on!’

On yabinai ra kaitamom wat amonai on arimon osi sawar komasis aurin sinmatar—sawau rarabob, yababan tou, a gomar, a on arimon wairafai inaras; yabin Bada God on faiwarinai bag ebigurubabanai.”

Aiwab sabu tafanamai osi iyabon on mat kuke foro asi yawas ba sibiyayar a yawas komasis ta ta sifofour on arimon mafam gagamin aurin sinatou siniyababan, on an rai wairaf wamemeran ingegeg an bakur sinitai on. 10 Osi arimon nanenei nan bag sintawar yabin osi on inbikokosarai sinitai on sinaber ato sinau, “Yababan! Yababan komasin maiau! Atonio mafam gagamin Babylon wawanin a gagamin! Wera kaitamom wat amonai on sikomasim!”

11 Sabu sawar baitotobonotis tafanamai mat on arimon sinatou siniyababan jever aurin yabin men iyafan tani arimon asi sawar osi bisisi emon intobonen men on; 12 men iyafan tani osi bisisi emon agim gold, agim silver, agim obis obis, a wakek, a beber obis kakakaiis, a beber mururis ta ta, a beber neneyas, a beber mururis ta ta, a wengar magis magis yandes ninibis a sawar magis magis ta ta obis on foro elephant was tona on siboen nan sawar magis magis siyamen a wengar an baiyan gagamin emon sibiyamen on, a agim bronze, agim iron, a agim marble; 13 mat osi on wengar wabu, fio yanden ninibin, fifiu an bakur yanden ninibin, tawai a fifiu; sareu wine a rura momon, a rafi, foro tona boboun a foro sheep, foro horse a wa wabis carriage, agirotis a orot jever yawasis, atonio osi sawar engon tutufin arimon men sinitotobon men. 14 Sabu sawar baitotobonotis on jever aurin sinau, “Sawar obis engon tutufin auris ugogoien engon om itinoanim mes on engon tutufin sinai isawar, a sawar an aiwab a utisawarotim mes ufofour on sisiwanis ato osi on arimon men ungaturen men!” 15 Sabu sawar baitotobonotis on mafam gagaminai asi sawar sibitotobon on sinat sawarotis bag simatar, osi arimon efan nanenei nan bag sintawar yabin osi on jever inbikokosarai on arimon sinaber. Osi arimon sinatou a siniyababan, 16 ato sinau, “Yababan komasin! Yababan komasin ato mafam gagamin aurin! On an beber kakakaiis obis, an beber mururis magis magis on imomonagen, a on usinai on agim gold, agim obis obis a wakek on isasabutanai! 17 Ato wera kaitamom wat amonai on sawar engon tutufin auris ibiaiwab on isiwanai!”

Kamit wa an boinotis, sabu fani wayai sibinanawan, wa an bobo’otis a sabu engon tutufin on kamitai nan bobo sibobo asi agim si’boai, osi on efan nanenei nan sitawar,
18 ato wairaf ato mafam gagamin i’yaras wamemeran an bakur igeg si’tai on siyoku siyau, “Mafam gagamin on men tani nanaba atonio mafam gagamin ba!” 19 Osi fofou unisi sirebegagaien, sitou a siyababan si’yau, “Yababan komasin! Mafam gagamin aurin on yababan komasin! On mafam gagamin emon on osi sabu iyabon asi wa aumas on wayai nan kamitai sibibib asi agim si’boai nan siyames sinat sawar asi aiwabis simatar! Ato wera kaitamom amonai wat on an sawar engon tutufin sisiwanis!”

20 Safam on woniyasisir yabin on mafam gagamin sibikomasai aurin on! Woniyasisir omi God an sabu a baiyoyobotis a aubairuruotis! Yabin on bobo komasis aifan omi aurim ifofour on God imakiai!

21 Namon anea faiwarin on agim ato ebikibubuai nan rafi egagamatabir on ibogai ato kamitai ireberirai isur i’yau, “Mafam gagamin Babylon min arimon on nanaba wawaninai sinreberirai insur kamitai ato on mafam gagamin on arimon men sinitai men.

22 Orof fonas a sabu fonas a orof an kwarerotis a dour on men arimon om emon tantatam men! Bobo’otis sigayam sisagob asi bobo ta ta auris on men arimon singatures men; ato agim ebikibubuai nan rafi egagamatabir an rarabin on arimon men om emon gibui sintatam men! 23 Ramef an ratafin om emon on arimon men sinitai men; orot tabin bobous awawas jever mat fonas on arimon men om emon sintatam men. Om am sabu sawar baitotobonotis on faiwaris bag tafanam engon tutufin amonai, ato omi ami baisigogo farum kwakwair on sabu engon tutufin tafanamai on woisigoes!”

24 Babylon mafam gagamin on simakiai yabin aubairuruotis a God an sabu asi tara on nan mafam gagamin amonai sigaturen; dura bag on on sabu engon tutufin tafanamai iyasububunues asi tara iyeir.

Copyright information for `UBR