Revelation of John 19

On gibunai yau atatam sabu kuayo gagamin fonas ba gagamin bag safam emon i’nat si’yau, “God Tanifain! God on ot ati Baiyawasotin, On Wabin gagamin a Faiwar on ot ati God On noan! On an baigurubaban on dura maiauin a totorin wat! Eta eta an jever on kuke foro asi yawas ba ibiyayar sabu engon tutufin tafanamai ibikomasis on simakiai. God on jever imakiai yabin On an agirotis iyasububunues on mes.” Ato osi siyoku men siyau, “God tanifain! Wairaf ato mafam gagamin bag yaras an wamemeran an bakur on egeg au wantoan au wantoan!” Sabu kawian engon orot kaitamom sasagis baibatin a sawar yayawasis bat on God On an mamageai imama on nanai sifeu sindas sirou ato sikwafirai. Osi siyau, “Dura bag! God tanifain!”

Orot Foro Sheep Boboun An Tabin Forag

Namon fonan on mamage emon inat i’yau, “Omi God an agirotis a sabu engon tutufin mat, sabu wabis gagamis a sabu wabis gugudis, osi iyabon On sebeberuai on mat on engon ati God tanifain!” Namon yau fonan atatam sabu kuayo gagamin fonas ba, sareu oyau tefan emon eribirirai esusur an rarabin gagamin ba, wanferer gagamin bag erarabin an rarabin ba. Yau on osi fonas atatamis si’yau, “God tanifain! Yabin Bada ati God on Faiwarin maiau on Aiwab! Ot on taniyasisir; On Wabin gagamin aurin on tanifain! Yabin wera inat Orot Foro Sheep boboun an tabin aurin, ato On awan boboun on ibotitiwagai nono tabin mes. Jeverei on an beber kakakaiis bonanamaris on sitai inmonag mes.” (Beber kakakaiin on God an sabu asi yawas totorin aurin on.)

Namon anea auriu iyau, “Atonio egayam: Yasisir gagamin ato osi sabu iyabon sibebegis sinat Orot Foro Sheep boboun an tabin Forag aurin on.” Ato anea an dura ibotein iyau, “Atonio dura on God an dura maiauin.”

10 Yau on nanai sindau arou atkwafirai mes baise on yau auriu iyau, “Om men yau unkwafireu mes! Yau on agirotiu turam, om taitaim tutuam ba ato osi iyabon dura maiauin Iesu ibo i’gat sebotan yangan on. God tankwafirai!” Yabin dura maiauin ato Iesu ibo i’gat on ayuai nan aubairuruotis ebibonues faiwar ebites dura sekurereb.

Foro Horse Kakakaiin on an Boin Ayaiotin

11 Namon yau ait safam iruruseren ato foro horse kakakaiin ait. On foro an boin ayaiotin on seyoyorai Baitutumotin a Dura Maiauin; On an baigurubaban on totorin wat a yawas totorin aurin wat on ebigagam. 12 On matan on wairaf wamemeran ba, On uninai on aiwab an nigir sigaraba on iwanen. On usinai on wab sigayam baise men iyafan tani on wab isagob on ab On ekesin mom isagob. 13 On an beber ibiwanai on tara wat on beber ikiman. On wabin min, “God an Dura.” 14 Safam an wou yangan on On sigibubunuai, osi on foro horse tefanai simair si’yai ato osi on beber kakakaiis wat on simonag. 15 On Orot foro horse boin ayaiotin awan emon on seri wan mamatan on i’gat, on seriai nan sabu tafanamai on engon inigagam insowaris youn. On arimon an faiwar tutufin wawaninai nan ininetewaris, On arimon wawaninai nan sareu wine ato wine an bibiro on tefanai intawar infasfifinim on ebiyoboet God Faiwarin an yatatab. 16 On an beber touyanai nan on wab sigayam siyau, “Aiwab gagamin aiwab engon tefasi a Bada gagamin babad engon tefasi.”

17 Namon yau ait anea on werai nan itatawar. On fonan gagaminai nan kiwiu aiyetun sirorob auris iyoku iyau: “Omi wonat woruayo God an Forag gagamin aurin! 18 Omi wonat ato sabu aiwabis, wou yangan asi orot gagamis, a wou yangan bios, foro horse a on foro asi boin ayaiotis bios, sabu engon tutufin bios, sabu agirotis a sabu rurufanis, sabu wabis gagamis a sabu wabis gugudis, osi engon bios on wonam!”

19 Namon yau ait kamit an ragit tutuenin a sabu aiwabis tafanam engon tutufinai asi wou yangan mat siruayo ato Iyafan foro horse kakakaiin an boin ayaiotin on an wou yangan mat sitigagam mes. 20 Kamit an ragit tutuenin a on an baisigogo aubairuruotin on nanai bobo buburis ifofour on siboes sifatumes. (On bobo buburisi on sabu iyabon kamit an ragit tutuenin an kufofot si’boai a osi iyabon kamit an ragit tutuenin an baiyuyur sikwakwafirai on.) Kamit an ragit tutuenin a baisigogo aubairuruotin on siboes yawasisi nan una amonai wairaf ato agim sulfur mat yaras on tefanai siribirires sisur. 21 Orot ato foro horse kakakaiin boin ayaiotin a On awan emon seri i’gat on imisir osi asi wou yangan engon tutufin iyasububunues isawar; ato kiwiu sinat osi sabu usis bios on siyam yas sikokor.

Copyright information for `UBR