Revelation of John 2

Dura Ephesus Yangan auris

Atonio orot iyawureu iyau, “Om atonio fef ungayam anea nan Ephesus mafam gagamin an ekalesia ekakaifarai aurin: Dura min atonio: ‘Atonio dura on Orot Iyafan iman asumaiauai tafa an tatawar i’botan a On Iyafan tafa er an tatawar auman ato agim goldai sibiyamai on sanasi ibib i’nan on omi aurim dura ebiyafar. Yau asagob omi bobo mamaba wofour; Yau asagob omi bobo wawanin bag woboen a nana yaterabobai wofaskikin. Yau asagob omi men wogogoi sabu komasis wotboes on a omi osi sabu iyabon tous sawures baiyoyobotis on worutobonis baise osi men on nanaba ato omi wogatures osi on baisigogo’otis. Omi on nana yaterabobai wofaskikin, Yau fasiui on omi woikokosar a omi bobo men woikirir ifeu on. Baise atonio dura on omi aurim aniragitem anikakafun: Omi men Yau wobinuaboiu ato ainau bag wofofour ba. On mes wonnos omi ainau mamaba womama weie wofeu! Omi ami bokomas emon ya baikitabir wonboai ato bobo mamaba ainau wofofour on nanaba wonafour. Omi men ami bokomas emon ya baikitabir wonboai on, Yau arimon aurim annat ato tafa an tatawar an efan emon on anboai anan. Baise omi bobo fani wofour on obin maiau: omi bobo aifan Nicolaus yangan sifofour on woisisiweiis ato Yau afofour ba.

“Omi sabu er tainam aumas on Ayu dura mamaba ebikakafun ekalesia yangan auris on wontatam tiwag!

“Ato osi sabu iyabon sigagam sisowar nono on Yau arimon baibad anites yawas an wengar uwan ato God an masauai egeg on sinam.’”

Dura Smyrna Yangan auris

Atonio orot iyawureu iyau, “Om atonio fef ungayam anea nan Smyrna mafam gagamin an ekalesia ekakaifarai aurin: Dura min atonio: ‘Atonio dura on Orot Iyafan ainau a kanfoun emon, On irabob ato iyawas men emama on aurim ebikakafun. Yau omi ami usibaban ami bit on asagob; Yau asagob omi on kokoianim—baise dura bag omi ayuai on sawarotim! Yau asagob ato osi sabu tous sawures osi on Jew yangan baise osi on men Yau ebinoaniu on, osi dura komasis sawurem; osi kuayo on Afaguban ebinoanis! 10 Omi kafakakai mom wonbikokosar aurin on men aifan tani aurin wonaber mes. Omi wontatam! Afaguban on arimon omi sabu fani inrutobonim inboem fafatum goai inreberuem ato omi arimon ra auyotoat nanaba on wonikokosarim. Omi Yau wonitutumeu, basit omi on wonarab ato Yau arimon yawas on sowar an nigir mes anitem.

11 “Omi sabu er tainam aumas on Ayu dura mamaba ebikakafun ekalesia yangan auris on wontatam tiwag! “Osi sabu iyabon sigagam sisowar nono on rabob bairuin on men arimon inikomasis on.’”

Dura Pergamum Yangan auris

12 Atonio orot iyawureu iyau, “Om atonio fef ungayam anea nan Pergamum mafam gagamin an ekalesia ekakaifarai aurin: Dura min atonio: ‘Atonio dura on Orot Iyafan seri wan reban reban mamatas i’botan on iyau. 13 Yau asagob omi menan womama, omi on menan Afaguban an mamage yen on nan womama. Baise Yau Wabiu on nana wobokikin a ami baitutum Yau auriu on men woikirir ifeu on, basit on an werai Antipas on Yau auriu dura kurerebotin baitutumin nan siyasubun menan sabu Afaguban wawaninai sekwakwafirai an efanai nan. 14 Baise bobo fani auris on aniragitem anikakafun: sabu fani nan omi sanamui on Balaam an baibebe on sebigibubunuai, on orot on Balak ibebeai mamaba Israel yangan inbonanawaiis sinan sinbobokomas aurin on a on idodois bayu baiyuyur auris sekuteten on siyam a kuke foro asi yawas ba sebiyayar on sifour. 15 On eta kaitamomai omi mat sabu fani sanamui semama on Nicolaus an baibebe on sebigibubunuai. 16 On mes omi ami bokomas emon on ya baikitabir wonboai! Omi men ya baikitabir wonboboai on, Yau arimon kafakakai mom aurim annat ato awawui seri egat on nan osi sabu mat anigagam.

17 “Omi sabu er tainam aumas on Ayu dura mamaba ebikakafun ekalesia yangan auris on wontatam tiwag! “Ato osi sabu iyabon sigagam sisowar nono on Yau arimon bayu fani manna iyob yen on anites. Mat Yau arimon osi kakaita kakaita asi agim kakakaiin on nan wab boboun sigayam yen on anites ato men iyafan tani on wab boboun isagob on ab on iyafan eboai on ekesin mom insagob.’”

Dura Thyatira Yangan auris

18 Atonio orot iyawureu iyau, “Om atonio fef ungayam anea nan Thyatira mafam gagamin an ekalesia ekakaifarai aurin: Dura min atonio: ‘Atonio dura on God Natun emon, On matan on wairaf wamemeran ba iyoyour, On ann on agim brass ba isou ekudidir. 19 Yau asagob omi bobo mamaba wofofour on. Yau asagob omi sabu wobinuabois, omi Yau wobitutumeu, omi bobo wobobo sabu wobibaisis a omi on yaterabobai wofaskikin. Yau asagob omi ari on bobo gagamin bag wobobo men ainau wobobo ba. 20 Baise Yau dura atonio on omi aniragitem mes: Omi ato jever Jezebel woikirir an gogoi nanaba ifour, on toun eyoyorai God an dura bobibotin. On an baibebeai on au agirotis fetagai ibonanawaiis sinai sibokomas, on idodois kuke foro asi yawas ba sebiyayar a bayu ato baiyuyur auris sekuteten on sam. 21 Yau on jever an wera aitai on an bokomas emon on ya baikitabir itboai, baise on kuke foro asi yawas ba ebiyayar on men fofonin inikirir on. 22 On mes Yau arimon aniyamai insawau a osi sabu iyabon on mat sibireg nan on komasinai bag sinikokosaris. Osi sabu ato bobo komasis on jever mat sifofour on men ya baikitabir sinboboai on basit Yau arimon atonio bobo anafour baikokosar komasis anites. 23 Mat Yau arimon on an baigibubunuotis on anasububunues, ato ekalesia engon tutufin arimon sinsagob Yau Tou on sabu engon nunuas a asi bainonot on asasagob. Omi sabu kakaita kakaita ari ami bobo mamaba wofofour on nanaba Yau arimon ami baiyan anitem.

24 “Baise omi sabu fani nan Thyatira mafam gagaminai womama on men atonio baibebe komasin woigibubunuai on; omi men wosagob mamaba sabu fani seyoyorai sau, ‘Afaguban an bobo buburin babadoan.’ Atonio dura on omi awurem, Yau arimon men bit tani omi aurim anyein on. 25 Baise yawas aifan wobo wobotan on nana wonfaskikin weie Yau annat. 26 Osi sabu iyabon sigagam sisowar nono, ato osi Yau au gogoi nanaba on nana sinfaskikin sinnat au kanfoun singat, on Yau Tamau bisin emon baibad aboai on baibad kaitamom on anites: Yau arimon sabu engon tutufin tefasi on baibad anites; osi arimon faiwar gagamin sinboai nan sabu wawaninai sininetewaris a osi arimon sabu on naukwat ba sinasesebis gugud gugud sinmatar. Mat Yau arimon fomenei an siribod egegeg etatagawai on anites iniyoboes osi on sigagam sisowar.

29 “Omi sabu er tainam aumas on Ayu dura mamaba ebikakafun ekalesia yangan auris on wontatam tiwag!’”

Copyright information for `UBR