Revelation of John 20

Kwanda 1,000

Namon yau ait anea safam emon isusur, On imanai on dogu weromin isur inai an kanfoun ambin on an metewan ruruseren a fatum bibitan bag on imanai i’botanen. On mota irous, mota ato atamanin on—on min Dau, o Afaguban—anea imisir ifatumai nan inmama mom kwanda 1,000 insawar. Anea on mota ibo dogu weromin isur inai an kanfoun ambin on amonai nan iribirirai isur, metewan irufot fotai ato ikuabin onai on men gibui sabu tafanamai inisigoes mes on an ra kwanda 1,000 insawar gibunai weie. On gibunai on wera dibon wat sinrufan ingat.

Namon yau mamage on aiten, ato osi sabu iyabon on mamage tefanai simair simama on God faiwar ites sabu sinigurubabanis mes. Mat yau ait ato osi sabu iyabon anjos siyasutuenen a siyasububunues ayubis on aiten yabin osi on God an dura maiauin Iesu ibo i’gat sikurereb aurin on. Osi sabu on men kamit an ragit tutuenin a on an baiyuyur sikwakwafirai on, o osi on men kamit an ragit tutuenin an kufofot nakwekwetasi o imasi sikufofoten on. Osi sinat siyawas ato aiwab mes simatar Keriso mat kwanda 1,000 amonai sininetewar. (Sabu fani sirarabob on men siyawas men on ato kwanda 1,000 insawar gibunai weie.) Atonio on rabob emon misir ainauin bag min on. Ato osi sabu iyabon amonai sirui mat ainau rabob emon simisiririn on yasisir gagamin bag osi auris. Rabob bairuin an faiwar osi auris on yabin ambin; osi arimon God a Keriso rus asi priest sinmatar ato osi arimon On mat sininetewar kwanda 1,000 insawar.

Afaguban Sibomerubai

Kwanda 1,000 insawar gibunai on arimon Afaguban on sinrufan fafatum emon ingat, ato sabu tafanam tutufinai sitagege mabis mabis semama on inisigoes, atonio osi sabu wabis min Gog a Magog. Afaguban on arimon sabu engon tutufin tafanam ususus bat emon on inboes inruayois baigagam aurin, osi sabu on arimon inison kwakwan tore gasa sen ba. Afaguban an wou yangan on sibib sigat sinai tafanam engon sibo ato God an sabu guwiai simama a God an mafam gagamin ato ibinuaboai on nan sikufifines. Baise wairaf safam emon isur ato ikomasis. 10 Namon Afaguban on osi sabu ibisigoes on siribirirai isur una an wairafai a agim sulfur yen on nan, menan kamit an ragit tutuenin a baisigogo aubairuruotin on nan siribirires sisur nono nan semama on nan; ato osi arimon fom ra au wantoan au wantoan sinikokosaris.

Baigurubaban Au Kanfoun

11 Namon yau mamage gagamin kakakaiin on ait ato On Orot on mamageai nan imair imama. On nanai tafanam a safam on sisiwanis ato men meyan gibui siten men. 12 Namon yau ait sabu rabobis, sabu wabis gagamis a sabu wabis gugudis on aites, osi mamage nanai nan sitatawar. Buk siruserenen, a buk tani, buk yayawasin on mat siruseren. Sabu rabobis on asi bobo mamaba sifofour ato buk amonai sigagayamen on nanaba sinigurubabanis. 13 Namon sabu kamitai sirabob ato kamit on osi sabu babanai bag ibotanis simama on ikirires sinai. Rabob a sabu tafanam babanai bag sirabob nono nan ibotanis simama, osi mat on sabu ikirires sinai. Ato osi sabu engon asi bobo mamaba sifofour on fofonin nanaba sigurubabanis. 14 Namon rabob a sabu tafanam babanai sirabob nono simama on siribirires sisur una an wairafai nan sigai: (Atonio una an wairaf on rabob bairuin.) 15 Iyai iyafan wabin men buk yayawasin amonai sigayam yen on, siribirirai isur una an wairafai nan.

Copyright information for `UBR