Revelation of John 21

Safam a Tafanam Boboun

Namon yau ait on safam a tafanam bobous on aiten. Safam a tafanam ainauin on sisiwan a kamit on nan on ambin. Ato yau ait Mafam gagamin Kakafaiin, on min Jerusalem boboun on God emon igat safam emon isusur, On ibotitiwag isawar ato jeverei tabin boboun ba imonag awan orot innefotai mes. Yau fonan gagamin atatam mamage emon ibikakafun; “Ari God an goa on sabu sanasi iyon! On arimon osi mat sinama ato osi on arimon On an sabu. God Toun on arimon osi mat sinama ato On arimon osi asi God. On arimon On an sabu matasi maturus on insafanen. Sabu arimon men sinarab men, men siniyababan men, o men sinatou men a men usibaban sinboai men, sawar atamanis on sisiwan.”

Namon On Orot mamageai imama on iyau, “Ato ari on sawar engon tutufin aniyamen bobous sinmatar!” Mat On yau auriu iyau, “Atonio dura egayam yabin atonio on dura maiauin a on dura wonitutumai.” Ato On iyau, “Bobo engon tutufin sifour isawar! Yau on Ainau bag a kanfoun bag anbosurufin a anbaisawarin. Ato iyai iyafan anjon sareu eteteinin on, Yau arimon sareu yayawasin ato dogu emon egeg on anitai intoman, on sareu on an baiyan ambin. Iyai iyafan inigagam insosowar on arimon atonio on Yau emon inboai ininoanai. Yau arimon on an God a on arimon Yau natu. Baise sabu ato osi iyabon sibeber augib augib sirur men, osi men sigogoi sititutum, osi bobo komasis ta ta sifofour, osi tuturas siyasububunues, osi kuke foro asi yawas ba sibiyayar, osi tuturas sifafarumes, osi on baiyuyur sikwakwafires, osi on tuturas sibisigoes—osi sabu engon tutufin asi efan on una wairaf a agim sulfur eyoyour on nan sinama, on min rabob bairuin.”

Jerusalem Boboun

Anea nimtereban ruam on tani on ramo nimtereban ruam amosi sawar komasis au kanfoun on awas sibonuis auman i’botanen, on inat auriu ato iyau, “Om enat ato yau Jeverei tabin boboun on aniyoboem, Orot Foro Sheep boboun on awan.” 10 Yau Ayu ibonueu ibonanawaiiu ato anea iboeu agai anai oyau kanfounai bag. On nan Jerusalem, Mafam Kakafaiin, God emon igat safam emon isusur on iyoboeu 11 ato God an ratafin ikudidir. Mafam gagamin itatagawai on agim obin an baiyan gagamin on ba, on mafam gagamin itatagawai on agim jasper ba ato irurubunag on giyo ba. 12 On mafam gagamin an fafa on wawanis a aiyetun bag sifaf sikibubuai ato asi metewan on engon auyotoat sasagis ruam a anea mat on engon auyotoat sasagis ruam metewan kakaita kakaita on sikakaifaren. Osi metewan kakaita kakaita on Israel sabu asi dam warar auyotoat sasagis ruam wabis on sigayamen. 13 Metewan ton fafa sesebis kakaita kakaita nanaba siya; metewan ton on au wera matan emon, metewan ton on au rega emon, metewan ton on au wera sifun emon, ato metewan ton on au gorof emon. 14 Mafam gagamin an fafa on agim auyotoat sasagis ruam on siboen nan tutut mes sirouen ato osi agim on Orot Foro Sheep boboun an baiyoyobotis engon auyotoat sasagis ruam wabis on nan sigayamen. 15 Anea ato yau auriu ibikakafun on, imanai on fofon an siwa ato agim goldai sibiyamai on i’botan nan mafam gagamin a on an metewan a on an fafa on itfofonen mes. 16 Mafam gagamin on totor fofoninai wat siyon, an tayabarin a an weromin fofon min on engon fofonin wat. Anea on mafam gagamin ato fofon an siwaiai nan ifofon: an weromin an fofon 2400 kilomita nanaba, an tayabarin an fofon on 2400 kilomita nanaba a au aiyetun igeg on eb 2400 kilomita nanaba. 17 Anea on fafa mat ifofon ato fafa au aiyetun an weromin an fofon on 60 mita nanaba, anea on fofon maiauai on nan ifofon. 18 Fafa on agim jasper on nan siyon, ato mafam gagamin toun on agim goldai wat on nan siyon ato rubunagin giyo ba. 19 Mafam gagamin an tutut on agim obis asi baiyas gagamis ta ta nanaba on nan ann sirou. Agim tutut ainauin on wabin jasper, agim bairuin on sapphire, agim baitonin on agate, agim baibatin on emerald, 20 agim bainimin on onyx, agim nimtereban kaita on carnelian, agim nimtereban ruam on quartz yanoin, agim nimtereban baitonin on beryl, agim nimtereban baibatin on topaz, agim auyotoat on chalcedony, agim auyotoat sasagin kaita on turquoise, a agim auyotoat sasagis ruam on amethyst. 21 Metewan auyotoat sasagis ruam on wakek engon auyotoat sasagis ruam; metewan kakaita kakaita on wakek kakaita kakaita on nan siyonen. Mafam gagamin an eta on agim gold maiauinai wat on nan siyamai ato agim an rubunagin on giyo ba.

22 Yau mafam gagaminai nan on tafaror goa men ait on yabin Bada God Faiwarin a Orot Foro Sheep boboun on ra engon nan mafam gagamin amonai semama on mes efan au engon min kwafir an efan wat. 23 Mafam gagaminai on men wera o roke nan intagawai on yabin God an kudidirin on nan etatagawai a Orot Foro Sheep boboun Toun on mafam gagamin an ramef mes. 24 Sabu tafanam au engonai on arimon on an ratafinai sinabib, ato sabu aiwab tafanamai on asi siwar obis obis on sinboen sinar mafam gagamin amonai. 25 Mafam gagamin an metewan on wantoan ruruserenis wat sen; osi metewan on arimon men meyan sinrufofoten on yabin on nan on men arimon awa inafom on. 26 Sabu tafanam au engon asi agim asi sawar monag obis obis ta ta arimon sinboen sinar mafam gagamin amonai. 27 Baise yawas men gumidaris, o iyai iyafan mamai an bobo efofour o on tuturan ebisigoes, on men on mafam gagamin amonai inar mes. Ato osi sabu iyabon Orot Foro Sheep boboun an buk yayawasin amonai wabis sigagayamen, osi wat on arimon mafam gagamin amonai sinar.

Copyright information for `UBR