Revelation of John 22

Mat anea on sawa iyoboeu, on sawa on sareu yayawasin, bonanamarin giyo ba, ato on sareu on God a Orot Foro Sheep boboun asi mamage emon esusur, ato totor mafam gagamin an eta basunai bag yen on nan esusur e’nan. On sawa reban reban on wengar yayawasis sitatawar, osi uwas on wera auyotoat sasagis ruam nanaba kwanda kaitamom amonai sou, roke kakaita kakaita amosi uwas on sou, ato osi wengar rorous on sabu tafanamai asi gawud on baiyawasis aurin. God on sawar a orot jever yaudabis on men on mafam gagamin amonai singaturai on.

God a Orot Foro Sheep asi mamage on mafam gagamin amonai sinen, ato On an agirotis on On sinkwakwafirai.
Osi arimon God magin sinitai a On Wabin on arimon osi nakwekwetasi singayamen. Awa arimon men inafom on a osi arimon men ramef sinitutuen on o wera an ratafin intagawai yabin Bada God on arimon osi asi ratafin a osi arimon aiwab sinmatar sininetewar au wantoan au wantoan.

Iesu On E’nat

Namon anea on yau auriu iyau, “Atonio dura on dura maiauin a on unitutumai. Ato Bada God, On an Ayu on aubairuruotis ebites, On an anea iyafares sigat bobo mamaba kafakakai mom inmamatar aurin on an agirotis siniyoboes.”

Iesu iyau, “Omi wontatam! Yau kafakakai mom annat! Yasisir gagamin osi sabu auris osi iyabon atonio buk amonai God an dura ibo egat aurin sinbitutum on!”

Yau John, on dura atatam a atonio osi bobo engon tutufin on mataui aiten. Ato on an ra yau dura atatam a sawar mataui aiten isasawar on, yau anea annai nan afeu sindau arou, on anea on atonio osi bobo engon tutufin ibiyoboeu on yau kafakakai mom on atkwafirai. Baise on iyawureu iyau, “Om men yau unkwafireu mes! Yau on om ba agirotiu turam a om taitaim tutuam aubairuruotis a osi sabu iyabon atonio dura buk amonai aurin sebitutum on. Ot God tankwafirai!” 10 Ato on yau auriu iyau, “Dura atonio buk amon emon God an dura ibo egat on men bubuniai unbotan mes yabin wera on inat esasawar arimon atonio osi bobo engon sinmatar. 11 Iyai iyafan bobo komasis efofour on nana bobo komasis infofour inmama a iyai iyafan bobo dumais efofour on nana bobo dumais infofour inmama; a iyai iyafan bobo obis efofour on nana bobo obis infofour inmama, a iyai iyafan kakafotin, on nana kakafotin inama.”

12 Iesu iyau, “Omi wontatam! Yau kafakakai mom annat! Yau au baiyan auman anboen annat, ato osi sabu iyabon kakaita kakaita asi bobo mamaba sifofour on nanaba anraramis. 13 Yau on Ainau bag a kanfoun bag, ainau a kanfoun, anbosurufin a anbaisawarin.”

14 Osi sabu iyabon asi beber sisosouen sikakai on yasisir gagamin, osi asi baibad yen totor sinan mafam gagamin an metewanai sinar sinan ato wengar yayawasin uwan on sinboai si’nan. 15 Baise mafam gagamin kounai on sabu bobo komasis bag sefofour a osi sabu iyabon sefafarum, kuke foro asi yawas ba sebiyayar a sabu sasububunues, osi sabu iyabon baiyuyur sekwakwafires a osi sabu iyabon asi boboai a asi duraiai on baisigogo’otis wat, osi men arimon mafam gagamin amonai sinar on.

16 “Yau Iesu, on au anea aiyafarai inai ekalesia auris nan atonio osi bobo auris on dura inkurereb. Yau on David an dam warar emon; Yau on fomenei ra awan an siribod kudidirin.” 17 Ayu a Jeverei tabin boboun on siyau, “Iesu enat!” Mat sabu engon tutufin atonio dura setatam on sinau, “Enat!” Iyai iyafan anjon sareu eteteinin on innat, iyai iyafan ingogoi mes on sareu yayawasin inboai an siwar mes.

Dura Tainaya au Kanfoun a Aumatan

18 Yau John, on dura wawaninai nan sabu engon tutufin auris abikakafun osi iyabon atonio buk amonai God an dura ibo i’gat setatam on: iyai iyafan dura fani ba tefanai inyaya on, atonio buk amonai sawar komasis auris God ibikakafunen on, on an baimaki on tefanai inyein inboai. 19 Ato iyai iyafan atonio buk amonai God an dura ibo i’gat on dura fani inboseseiren on, God arimon on an siwar turin wengar yayawasin emon a Mafam Gagamin Kakafaiin emon atonio buk osi auris i’yau nanaba on inboseseiren.

20 Yau Iesu on atonio osi dura maiauin wawanin on sabu engon tutufin aurim akurereb au, “Dura bag! Yau on kafakakai mom annat! Yau John au dura, “Dura bag. Enat, Bada Iesu!” 21 Yau ababayoi Bada Iesu an nuabo gagamin on omi engon tutufin aurim inama. Dura bag.

Copyright information for `UBR