Revelation of John 3

Dura Sardis Yangan auris

Atonio orot iyawureu iyau, “Om atonio fef ungayam anea Sardis mafam gagamin an ekalesia ekakaifarai aurin: Dura min atonio: ‘Atonio dura on Iyafan God an Ayu nimtereban ruam a siribod nimtereban ruam ibotanen on iyau. Yau sagob omi bobo mamaba wofofour; Yau asagob omi ayuai wobiyamem on yawasim womama baise omi on rabobim! On mes omi woienbubur on wonmisiririn, omi ami yawas nana kafakakai wat yen wobotan on toum woniyamem wonifaiwarim weie on yawas on aunan aunan inarab insawar. Yabin Yau agaturai on bobo aifan wofour on men iyobin bag au God matanai. Omi wonnosin, mamaba dura maiauin sibibebeyim a wotatam on; on dura maiauin aurin on wonifonabo a ami bokomas emon on ya baikitabir wonboai. Omi men enbubur emon wonmimisir on, Yau arimon orot bainauotin ba aurim annat anisafurem animakiem, ato omi arimon wera men meyan wonsagob meyan arimon annat. Baise omi sabu ruamom nan Sardis mafam gagamin womama on yawas obinai womama. Omi arimon beber kakakaiis wonitakwakwarim ato Yau mat tanabib yabin omi on obim womama on mes. Osi sabu iyabon bokomas emon sinigagam sinsosowar on atonio nanaba beber kakakaiin sinitakwakwaris ato Yau arimon men meyan buk yayawasin emon wabis anboseseiren on. Tamau a On an anea matasi dura ankurereb on osi on Yau ebinoaniu.

“Omi sabu er tainam aumas on Ayu dura mamaba ebikakafun ekalesia yangan auris on wontatam tiwag!’”

Dura Philadelphia Yangan auris

Atonio orot iyawureu iyau, “Om atonio fef ungayam anea nan Philadelphia mafam gagaminai an ekalesia ekakaifarai aurin: Dura min atonio: ‘Atonio dura on Orot Iyafan Kakafotin a dura maiauin on iyau. On metewan ruruseren ebotan ebiyoboet On an faiwar yen ininetewar ato wawan agirin aiwab David ibinetewar ba ato On an bobo metewan inruruseren on men iyafan tani inrufot on, ato On metewan inrurufot on men iyafan tani inruseren on. Yau asagob omi bobo mamaba wofofour on. Yau asagob omi wabim duram kafakakai wobotan; omi on Yau au baibebe on wobigibubunuai a Yau wobitutumeu. Yau on omi namui metewan aruseren, on men iyafan tani inrufot on. Omi wontatam! Ato osi kuayo Afaguban ebinoanai on, osi sabu baisigogo’otis on tous sawures osi on Jew yangan baise osi on men Jew yangan on, Yau arimon osi anfouris sinnat omi namui nan ato ammui sindas sinrou. Osi arimon engon sinsagob Yau on omi ainuaboim. 10 Yabin omi nana wofaskikin au baibebe dura on aurin woifonabo, mat Yau arimon atonio tafanamai yababan an wera segeg on arimon obinai wat ankaifarem, atonio yababan on sabu iyabon tafanamai semama on rutobonis mes. 11 Yau kafakakai mom annat. Yawas aifan wobo wobotan on nana wonfaskikin onai omi men iyafan tani ami sowar an siwar on inbainauim mes. 12 On iyafan inigagam insosowar on aniyamai au God an tafaror goa an arir mes anrou ato on min men meyan inikirir ingat on. Yau au God Wabin on usinai angayam a au God an mafam gagamin wabin on usinai angayam, Jerusalem boboun on arimon au God safam emon arimon insur. Mat Yau arimon Wabiu boboun on on usinai angayam.

13 “Omi sabu er tainam aumas on Ayu dura mamaba ebikakafun ekalesia yangan auris on wontatam tiwag!’”

Dura Laodicea Yangan auris

14 Atonio orot iyawureu iyau, “Om atonio fef ungayam anea nan Laodicea mafam gagamin an ekalesia ekakaifarai aurin: Dura min atonio: ‘Atonio dura on Dura bag emon, On an aumatan on nana ebokikin a dura maiauin kurerebotin. On on ann bokwakwarin bag ato God tafanam engon ifofouren amonai on ebikakafun. 15 Yau asagob omi bobo mamaba wofour; Yau asagob omi on men sibuim o men forabim. Yau anonosin omi on sibuim o forabim! 16 Baise yabin omi on kafakakai wat forabim—omi men forabim bag o men sibuim bag, on mes omi on Yau awau emon anour wongat! 17 Omi wau, ‘Yau on sawarotiu a men sawar fani ba agogoi on; yau sawar engon auriu on fofoniu wat.’ Baise omi men wosagob omi ami ma on komasin a yababanai bag womama! Omi ayuai on kokoianim, kereremotim a matam fotis. 18 On mes Yau awurem on omi Yau bisiwui emon agim gold wontobon, agim gold matafin bag onai on omi wonisawarotim. Mat omi ami beber kakakaiis on wontobonen toum wonimonagim ato omi kereremotim womama on ami mamai wonyafofoten. Mat omi fio wontobon matamui wonaya wongosen onai omi matam woneit tiwag. 19 Yau sabu ato osi iyabon engon abinuabois on agagam awures a abigurubabanis. On mes omi ra fufur ami yawas on wonitotoren ato ami bokomas emon ya baikitabir wonboai. 20 Omi wontatam! Yau metewanai atawar ato arugegedan; iyai iyafan Yau fonau intatam ato metewan inruseren on, Yau arimon anar an goa amonai ato Yau on rui bayu wanam a on Yau rui bayu wanam. 21 Ato osi sabu iyabon sigagam sisowar nono on Yau arimon baibad anites sesebiui au mamageai sinamair ato Yau aigagam asowar ba ato Yau Tamau rui On an mamageai wamama.

22 “Omi sabu er tainam aumas on Ayu dura mamaba ebikakafun ekalesia yangan auris on wontatam tiwag!’”

Copyright information for `UBR