Revelation of John 4

Safamai Nan Wonkwafir

On gibunai yau matau areben igai ato safam emon on metewan iruseren ato God an dura tani ibo igat iyoboeu. Ato fonan on dour ba, On fonan kaitamom on ainau atatam auriu ibikakafun ato On iyau, “Om nin egai enat ato Yau arimon aniyoboem atonio bobo mamaba gibui inmamatar aurin on.” Ra kaita Ayu on yau ibonueu ibonanawaiiu. Safamai nan on mamage i’yen ato orot tani on nan mamageai imair imama. On magin an ratafin on agim rifuyis obis bag Jasper ba a agim mururin wabin Carnelian on ba, ato tarub an ratafin on rifuyin agim wabin emerald on ba on mamage engon ikibubuai. Mamage orot kaitamom sasagis baibatin fani on mamage sikibubuai, on mamage orot kaitamom sasagis baibatin on sabu kawian beber kakakaiis on simonag a usisi on agim goldai nigir sibiyamen aiwabis asi nigir ba on unisi siwanen simama. Yau matau ait on nanamar an ratafin, fonas, wanferer an rarabin on ato mamage emon i’nat. On mamage nanai on tafa nimtereban ruam on nan siyoyour, osi min God an Ayu nimtereban ruam. Mat on mamage nanai on sawar tani an itin on kamit gagamin ba giyoai nan siyamai ato on kamit on gumidarin anbabaton.

Mamage reban reban nanai a kounai on sawar yayawasis engon bat, osi matas on sigaraba bag nasi a kousi.
Sawar yayawasin ainauin an itin on kuke lion ba; sawar yayawasin bairuin an itin on foro tona boboun ba; sawar yayawasin baitonin an itin on orot magin ba; a sawar yayawasin baibatin an itin on kiwiu kikim gagamin erorob ba. Osi sawar yayawasis bat kakaita kakaita on fafes engon nimtereban kaita ato osi fafes on engon matas wat ibonu, fafes amon emon min a koun emon min. Osi on fom ra wantoan sekwakwarer sau:

“Kakafotim, Kakafotim, Kakafotim Om Bada God Faiwarim Maiau, On ainau imama, On ari emama, a On arimon innat.”
Sawar yayawasis bat on sekwakwarer sebiduduranai a sebifain sau on gagamin bag a On Iyafan mamageai emama on sebikakaiwai; On wantoan au wantoan emama. On an rai osi on bobo nanaba sefofour on, 10 sabu kawian engon orot kaitamom sasagis bat on Iyafan ato mamageai emama on nanai sefefeu sindas serorouin, ato On Iyafan wantoan au wantoan emama on sekwakwafirai. Osi asi nigir aiwabis asi nigir ba on ato mamage nanai seyaya ato sau,

11 “Ati Bada a God! Om on obim matafim wei Om Wabim gagamin fafa aurin on waniduduranim, wanifaim, a am faiwar on wanbogagaiai. Yabin Om on sawar engon tutufin ufouren ato Om am gogoiai on osi sawar on simatar sebobo a yawasis semama.”
Copyright information for `UBR