Revelation of John 5

Buk Weromin a Foro Sheep Boboun

Ato yau ait Orot ato mamage tefanai imair imama on iman asumaiauai nan on buk weromin reban reban on engon gagayam wat ibonu ato on buk sibo wera nimtereban ruam nanaba sifunu ato fotuai si’bobarai on engon nimtereban ruam. Ato yau matau areben anea faiwarin on ait, On fonan gagaminai dura ikurereb iyau, “Iyafan obin fafa bag on ato buk irufot yen on insafef inruseren i?” Baise men iyafan tani sigaturai safamai o tafanamai o tafanam babanai on buk weromin itruseren ato amonai ititai. Yau atou kwakwan yabin men iyafan tani on obin fafa bag sigaturai on buk itruseren o buk amonai itinateteai. Namon orot kawian tani on auriu iyau, “Om men unatou mes. Eite! Atonio Lion on Judah yangan asi dam warar emon inat, on min aiwab David an dam warar gagamin bag, On igagam isowar nono on mes On fofonin buk ra nimtereban ruam sibobabaren sirurufot on insafef ato buk weromin inruseren.”

Namon yau ait on Orot Foro Sheep boboun on mamage basunai bag nan itatawar ato sawar yayawasis bat a sabu kawian on Orot Foro Sheep boboun on sikibubuai sitatawar. Orot Foro Sheep boboun an itin on sitau sabu siyasubun irabob bait. On an geg on engon nimtereban ruam a matan on eb nimtereban ruam, osi min God an Ayu nimtereban ruam osi tafanam au engonai siyafares sigat. Orot Foro Sheep boboun on igat ato Orot Iyafan mamageai imair imama on iman asumaiauai nan on buk weromin ibo. On buk weromin ibo gibunai, sawar yayawasis bat a sabu kawian engon orot kaitamom sasagis bat on Orot Foro Sheep boboun nanai sifeu sindas sirou. Osi sabu kakaita kakaita on tataf wabin harp on si’botanen a ramo ato agim goldai sibiyamen on amonai on fifiu siwanen awas sibonuen, atonio ramoai fifiu sibiwanen awas sibibonuen min God an sabu Kakafotis asi bayoi on. Osi on kwarer tani boboun sikwarer:

“Om on obim fafa bag buk weromin unboai ato fotuai nan sibobabaren sen on unruseren. Yabin Om on siyasubunuem ato Om Toum ukutetim urarabob on sabu asi dam warar kakaita kakaita, sabu asi dura, sabu asi tafanam, a sabu usis ta ta on engon utobonis God aurin wat uboes unat.
10 Om ufouris sinat baiaiwab an priest simatar ati God siniagirai mes, ato osi on tafanamai sininetewar.”
11 Yau matau ait men on anea on 1,000 a million fonas on atatam! Osi anea on mamage, sawar yayawasis bat, a sabu kawian orot kaitamom sasagis bat on sikufifines, 12 ato fonas gagaminai nan sikwakwarer:

“Orot Foro Sheep boboun siyasubun on obin fafa bag on faiwar, sawarotin, gigiboan a wani, baiduduran, On gagamin bag a baifain baiduduran on inboai!”
13 Ato yau atatam sawar yayawasis engon tutufin safamai, tafanamai a tafanam babanai a kamit amonai—sawar yayawasis engon tafanamai semama on sikwakwarer:

“On mamageai emama a Orot Foro Sheep boboun aurim wabifaim a wabiduduranim Om on Wabim gagamim bag a Om on Faiwarim au wantoan au wantoan!”
14 Sawar yayawasis bat siyafot siyau, “Dura bag!” Ato sabu kawian sifeu sindas sirou ato sikwafirai.

Copyright information for `UBR