Revelation of John 6

Orot Foro Sheep Boboun on Fotuai Buk Weromin Sibobabarai I’yen on Iruseren

Namon yau ait Orot Foro Sheep boboun on fotuai engon nimtereban ruam sibobabaren si’yen on tani iruseren, ato yau atatam sawar yayawasis bat on tani dura i’yau on fonan wanferer ba irab, on iyau, “Enat!” Yau ait nawui nan on foro horse kakakaiin on ait. Orot on foro tefanai imair imama on imanai feu i’botan a on aiwab asi nigir on sitai. On foro tefanai igai imair iyayai igat au tafanam igagam an ragit isowaris ato on baigagam sigaraba igagam isowar nono.

Namon Orot Foro Sheep boboun on buk weromin fotuai sibobabarai i’yen on bairuin ba isafef iruseren; ato yau atatam sawar yayawasin bairuin ba iyau, “Enat!” Foro horse tani ba mururin on igat. Foro horse tefanai orot imair imama on faiwar sitai baigagam inboai innat au tafanam onai sabu on tous tuturas mat sinasububunues bonen. On seri gagamin bag on sitai.

Namon Orot Foro Sheep boboun on buk weromin fotuai sibobabarai i’yen on baitonin ba isafef iruseren; ato yau atatam sawar yayawasin baitonin ba iyau, “Enat!” Yau matau areben on foro horse gugugurin on ait. Orot on foro tefanai imair imama on imanai sawar asi bit sebifofonen on ruam ibotanen. Yau sawar tani atatam on orot fonan ba ato sawar yayawasis bat sanasi emon i’nat ibikakafun, On i’yau, “Om ra kaitamom an bobo unabo an baiyan on rafi wabin wheat on turin kafakakai wat ramo kafakakai an fofonin on untobon a rafi barley on ramo gugudis ton asi fofonis on untobon. Baise olive wengar a wine masau on men unikomasen mes!”

Namon Orot Foro Sheep boboun on buk weromin ato fotuai sibobabarai i’yen on baibatin ba isafef iruseren; ato yau atatam sawar yayawasin baibatin on iyau, “Enat!” Yau ait ato foro horse usin yanoin on igat. Orot on foro tefanai imair imama on wabin min Rabob ato Efan menan sabu sirabob nono on Rabob kounai kounai bag igibubunuai igat. Osi rus on baibad sites tafanam ususus bat on sabu engon baigagamai nan sinasububunues, siniyames gomar an ra innat sabu bayu ambin sinarab, siniyames sinsawau sinarab, a siniyames rega an kuke foro tutuenis sinbogigies sinarab.

Namon Orot Foro Sheep boboun on buk weromin ato fotuai sibobabarai i’yen on nim ba isafef iruseren. Yau sirifu kema babanai ait on sabu ayubis aiten, osi sabu on siyasububunues yabin osi on God an dura si’kurereb on mes a dura maiauin aurin on situtum. 10 Osi fonas aumiet bag siyoku siyau, “Bada Faiwarim maiau, Kakafotim a dura maiauim! Om meyan weie sabu tafanamai wei siyasububunuei aurin on unigurubabanis a unimakies i?” 11 Osi kakaita kakaita on beber kakakaiis sites ato siyawures kafakakai weromin sinmousin weie tuturas agirotis a taitais tutuas engon ato sabu tafanamai sinmisir sinasububunues insawar ato osi siyasububunues ba.

12 Ato yau ait Orot Foro Sheep boboun on buk weromin fotuai sibobabarai i’yen on nimtereban kaita ba on isafef iruseren. Uruyoi gagamin inat a wera matan on igugur ato beber gugugurin ba a roke on iyabatabir mururin bag imatar ato tara mururin ba. 13 Safamai siribod on sitarir sisur au tafanam ato bubudau uwas matais ato yabat wawanin esisin sebiyuyunis wengar emon setatarir ba. 14 Safam on isiwan ato buk weromin ba asir ifunu mom igai ato oyau engon a nua engon asi efanai bag si’yen on asi efan sisarar mabisi sinai. 15 Namon aiwab engon tafanamai, bainetewarotis a wou yangan asi aiwabis, sawarotis, faiwaris a sabu fani engon tutufin, agirotis a sabu rurufanis, osi on doguai nan a oyauai agim babasi nan siyob. 16 Osi siyor oyau a agim auris, “Tefaii nan wofeu woyatatani, On Iyafan mamageai imair eruruai on matan emon wanob a Orot Foro Sheep boboun an yatatab emon on wanob! 17 Osi asi yatatab an Ra komasin on inat ato iyafan arimon intawar osi inibases?”

Copyright information for `UBR