Revelation of John 8

Fotu Bobabaren Nimtereban Ruam

Orot Foro Sheep boboun fotu rababarin nimtereban bairuin isafef iruruseren on, safamai nan on sunub wat iyen wera dibon wat nanaba isawar. Namon yau matau ait on anea nimtereban ruam osi wantoan God nanai sitatawar on imasi on dour nimtereban ruam sites.

Anea tani on fifiu an ramo agim goldai sibiyamai on amonai bayoi on i’botan on inat sirifu kemai nan itawar. On fifiu sigaraba sitai God an sabu engon asi bayoi mat itikaita ato agim goldai nan sirifu kema sibiyamai on mamage nanai itatawar onai nan God aurin itkutetai mes. Fifiu i’yaras an bakur igegeg on God an sabu asi bayoi mat igeg, on fifiu min anea ato God nanai itatawar on imanai i’botan. Namon anea on fifiu an ramo ibo ato Bada an kema emon on wairaf ibo fifiu an ramo amonai iwan ato ireben isur au tafanam. Wanferer rarabin gagaminai irab, nanamar ibo, a uruyoi inat.

Anea Bat Dour Sibabain

Namon anea nimtereban ruam dour si’botanen on sibotitiwag sitbabain mes.

Anea ainauin on an dour ibabain. Usan waidurur bibitan agim ba a wairaf tara auman idebur isur au tafanam. Tafanam turin engon, tafanam turinai wengar setatawar engon a tafanam turinai wayo setatawar on engon siyaraten sisawar.

Namon anea bairuin ba on an dour ibabain. Ato sawar tani an itin on oyau gagaminai nan wairaf iyaras ba on kamitai nan sireberirai isur. Kamit turin engonai on ikitabir tara imatar. a kamit turinai iyan engon a sawar yayawasis ta ta nan simama on engon sirarabob a kamit turinai on kamit an wa engon tutufin ikomasen.

10 Namon anea baitonin ba an dour ibabain. Siribod gagamin fafa tafa ba iyoyour on safam emon ifeu tafanam turinai sawa sen a sareu dogu emon segeg on tefasi ifeu. 11 (On siribod wabin min “Fio riribin,”) Tafanamai sareu turin iyen on engon ikitabiren riribin imatar ato sabu engon on sareu sitotoman on sirarabob yabin on sareu on ikitabirai riribin rarabob imatar.

12 Namon anea baibatin ba on an dour ibabain. Ato wera turinai, roke turinai, a siribod turisi on engon sikomasen onai osi asi ratafin turinai on sisawar; ra turinai a fom turinai mat on asi ratafin engon sisawar.

13 Namon yau matau ait ato kikim on aiyetunai bag irorob ato fonan aumiet bag i’yau, “O yababan! Yababan! Yababan gagamin! Sabu tafanamai semama auris on komasin bag on an rai wontatam anea ton ba asi dour tefanai sinbabain wontatam on!”

Copyright information for `UBR