Revelation of John 9

Namon anea bainimin ba an dour ibabain. Yau ait siribod ifeu isur au tafanam ato on siribod min dogu weromin isur inai an kanfoun ambin on an metewan ruruseren on sitai. Siribod on dogu weromin isur inai an kanfoun ambin on tefanai iruseren ato bakur on dogu awan emon i’gat an itin on wairaf wamemeran eyoyour egeg ba ato bakur dogu weromin isur inai an kanfoun ambin emon igegeg on iyamai wera matan a yabat on engon sigugur iwouman. Namon fafag on bakur emon siyayai sigat sisur au tafanam, osi on faiwar sites, on nanaba on roum was mat faiwar kaitamom sites. Fafag on siyawures men wayo tafanamai o wengar ta ta o wengar fani segeg on sinikomasen mes; osi on sabu wat sinikomasis osi iyabon men God an kufofot unisi sikufofoten on wat. Fafag on men sibasites atonio osi sabu sinasububunues baise roke nim nanaba on asir usibaban wat sinites. Usibaban an babanin siboai on ato roum wan orot egigiai an babanin ba. Osi roke nim amonai on sabu arimon asi rabob an eta on sinnuen sinarab mes baise osi arimon men sinarab on; osi arimon singogoi sinarab mes baise osi rabob arimon osi inikirires inayai.

Fafag asi itis on foro horse ba sibotitiwagis sinigagam mes; osi unisi on sawar fani asi itis on nigir ba agim goldai nan siyamen on siwanis ato osi magis on orot magis ba. Osi tefas on weroromis jever tefas ba, osi was on gagamis a mamatas kuke lion was ba. Osi sawar fani siboen dogarasi siyafofoten on an itin on dogaras an rufafar kiramai sibiyamen ba ato osi fafes sibiyamen an rarabis on foro horse sigaraba ba baigagam an wa wabis chariot on siteinen sai sinigagam mes. 10 Osi fafag on er gis auman ato roum was gis ba, osi gisi nan on farum yen ato osi fafag gisi nan sabu sinyoes infifisin an usibaban sinboboai on roke nim nanaba insawar. 11 Osi asi aiwab min anea emama on ebinetewaris, on anea min dogu weromin isur inai an kanfoun ambin on ebinetewar. On wabin Hebrew fonasi seyoyorai, Abaddon; ato on wab Greek fonasi seyoyorai, Apollyon (on an yabin min, “Baikomasenotin”).

12 Yababan komasin ainauin on isawar; atonio gibunai on yababan komasis ruam ba sen arimon sinnat.

13 Namon anea nimtereban kaita ba on dour ibabain. Namon yau fonan atatam ususus bat emon agim goldai sirifu kema sibiyamai God nanai sitatawar on emon inat. 14 Fonan on anea nimtereban kaita dour i’botan on aurin iyau, “Euphrate sareu gagaminai nan anea bat wousis semama on wonrufanis!” 15 Anea bat on sirufanis; osi on ari wera, ari ra, ari roke a kwanda on nana sibotitiwagis semomousin tafanam turinai on sabu engon tutufin sinasububunues sinsawar. 16 Yau sikasoneu anea bat on sigat wou yangan ison kwakwan on sinruayois sinigagam mes; osi sabu on 200 million nanaba. 17 Ato yau bomomoutai ba ait on foro horse a sabu foro bo ayaiotis mat aites, osi dogaras an beyan on mururin wairaf ba, boritin agim sapphire ba a yanoin agim sulfur ba. Foro horse unis on kuke lion unis ba ato osi awasi emon on wairaf, bakur a agim sulfur on awas emon si’gat. 18 Sabu tafanam turinai engon on atonio osi sawar ton on sinasububunues: osi min wairaf, bakur, a agim sulfur osi foro horse awasi emon si’gat on. 19 Yabin foro horse asi faiwar on awasi a gisi mat nan sen. Osi gis on mota er unis mat ato osi gisi on nan sibiyamen sabu sibikomasis.

20 Sabu turin osi iyabon men atonio sawar komasis ton siyasububunues on, osi men ya baikitabir sibo ato tous imasi bobo mamaba sifofour aurin on. Osi on nana dau a agim goldai baisigogo god sibiyamen on agim silver, agim bronze, agim a wengar on sikwakwafires, osi sawar on men matas seit, osi on men dura setatam, o osi on men sebibib on. 21 O osi on sabu siyasububunues, sifafarum, kuke foro asi yawas ba sibiyayar o sibabainau, osi bobo komasis emon on men ya baikitabir sibo on.

Copyright information for `UBR