1 Corinthians 13

⸤Kanu ulumu yomboma konopu mondomolo ulumu.⸥ Yomboma-kinia ungu nimbúndu ma-koleana pali yombomane umbu-ungu lupa lupa lemelema kinia, angellomanga umbu-ungu lemele unguma kinia, ⸤yomboma⸥ konopu naa mondopo we nilkanje na aku sipu unguma we nilka. Bella ⸤we⸥ toko, bikollo ungu ⸤we⸥ silimili kinia ungu awisili we nilimú ⸤ungu-pulumu⸥ mele mindi aku ungumuni uluri naa selka. Pulu Yemone ungu-umbu tondolemoma manda pilipu yomboma konopu naa mondopo we nimbu sipu, ⸤Pulu Yemonga⸥ ungumanga puluma pali lopi selemo-na we-yombomane naa pilielemele ungu-puluma yomboma konopu naa mondopo we pilipu, yomboma konopu naa mondopo ungu lupa pelemoma pali we pilipu kondopo, ‘Sika sembá.’ nimbu kuru mondolio ulumuni ma-pangi se ‘anju pumba senga giliepili.’ nimbu, aku sipu uluma ⸤yomboma⸥ konopu naa mondopo we selkanje na imbi paa naa mololi ye wemo molka. ‘Yombo koropama kere-langi topo toko liku nangi.’ nimbu nanga méle taltolioma pali kou lipu ono konopu naa mondopo we moke sepo silkanje, molo yomboma konopu naa mondopole ⸤ ‘Yomboma lipu tapondambo.’ nimbu⸥ ‘Nanga kangimu sepene kamu nopili kalopole kolambo.’ nimbu aku selkanje ⸤yomboma⸥ konopu naa mondolkamonga aku ulutolone na naa lipa tapondolka.

⸤Yombo sene yomboma⸥ konopu mondopale yombomane yu seko kinjingí kinia popenge sepa mumindili kolopa anju pundu naa tolemo. Yombo sene ⸤yomboma⸥ konopu mondopale ono kondo kolopa lipa tapondolemo. Yombo sene ⸤yomboma⸥ konopu mondopale yombo méle awisili taltoko tondolo pulimú yomboma kinia konopu kiri naa panjilimú. ⸤Yomboma⸥ konopu mondolemo yombo sene ⸤ ‘Na paa pilipa kondoli yemo. Paa ulu-tondolo olandopama selio.’ nimba⸥ yuni yuyu kape nimba imbi ambolopa paka naa tolemo. ⸤Yomboma konopu mondolemo yombo sene yomboma-kinia⸥ kara pumba mongo naa kondopa, yuni yuyu mindi ‘Uluma sambo.’ molo ‘Mélema liembo.’ nimba konopu kimbu sipa naa molopa, yomboma-kinia popenge sepa mumindili kolopa iri naa topa, yombomane yu seko kinjilimili kinia siye kolopa ‘Pundu tambo.’ nimba konopu kimbu sipa naa molemo. Yombo sene ⸤yomboma⸥ konopu mondopale yombo marene ulu mare seko kinjilimili kinia kanopale konopu naa sipa, ulu sumbi nilima mindi selemele kinia kanopale konopu silimú. ⸤Yomboma⸥ konopu mondopale, ⸤onone yu-kinia seko kinjilimili kinia⸥ ‘ono-kinia umbuna se wendo opili.’ naa nilimú. ‘Sika ⸤Pulu Yemone ono lipa tapondomba kinia konopu tondolo pupili molko, molko kondonge.’ ⸥ nimba kuru mondopa, ⸤ ‘Aku siku sika topele toko molongenje.’ nimba⸥ kanopa nokopa molopa, ulu umbuna selima selemele kinia kepe ono siye naa kolopa konopu mondopa mindi molemo.

Konopu mondoli ulu-pulu akumu pora naa nimbá, lepa mindi pumbá. ⸤Mini Kake Sélimuni silimú tondoloma sembá mele yu aku sipa naa sembá.⸥ Pulu Yemone ungu-umbu tondolemoma pilku yomboma ningu silimili tondolomo lepa mindi naa pumbá; umbu-ungu lupa lupama naa pilku walu lemele tondolomo pora nimbála; ⸤Pulu Yemonga ungumanga puluma⸥ pilipa kondoli pelemo tondolomo mania pumbála. Kiniá ungumanga puluma pali naa pilipu kanga-kolte mindi pilipu, Pulu Yemone ungu-umbu tondolemo unguma pali pilipu naa nimbu sipu kanga-kolte mindi pilipu nimbu silimulu. Aku-sipa na-kolo pe uluma pali kamu wendo ombá, aku ulu sikama wendo ombá kinia, kiniá ulu laye-kolte kiri lepa tondolo naa pulimú uluma kamu mania pumba pora nimbá, akumunga, Pulu Yemonga unguma pilku ningu silimili ulumu kinia, umbu-ungu lupa lupama walu lemele ulumu kinia, Pulu Yemonga ungumanga puluma pilku kondolemele ulumu kinia sika pora nimbá.

11 ⸤Ya ‘Ulu sikama wendo ombá kinia ulu selemolo aku uluma manda naa lemóma pora nimbá.’ nikiru akumu bolangoma awi lemele mele.⸥ Na kango kanga kinia molopole bolangomane ungu ningu, konopumane pilku, konopu kimbu siku molemele mele na aku sipu ungu nimbu, konopumuni pilipu, konopu sumbi sipu molorundu. Aku-sipa na-kolo na awi lepo yemo molopole bolangoma selemele mele mundupu kelierindu. 12 ⸤Nikiru akumu i-sipa melela:⸥ Kariyápana mélemanga minima sumbi sipu naa kanolemolo mele kiniá ⸤Pulu Yemonga⸥ méle kanolemoloma aku sipu kanolemolo; aku-na-kolo pe ⸤mulu-koleana pumbu molopole⸥ sumbi sipu kanomolo. Kiniá ⸤Pulu Yemonga⸥ uluma kanga sepo mindi pilielio, aku-na-kolo yuni kiniá na molio mele sumbi sipa kanopa pilielemo mele pe aku sipu nane yu molemo mele sumbi sipu kanopo pilimbu.

13 Aku liemu,

‘Sika.’ nimbu kuru mondoli ulumu kinia,

‘Pulu Yemone olio ⸤mulu-koleana memba pumba⸥

‘Kamu molko kondangi.’ nimba lipa tapondomba walemo

sika wendo ombá.’ nimbu konopu sipu

nokopo molemolo ulumu kinia,

⸤yomboma⸥ konopu mondoli ulumu kinia,

aku ulu yopoko kiniá pelemo. Aku-na-kolo ⸤yomboma⸥ konopu mondoli ulu akumu paa olandopa.

Copyright information for `UBUANDELALE