Ephesians 1

Kolomongo Awili 1-3 KIRASINI OLIONGA NIMBE TENDERIMUMUNGE PULU YEMONE ‘OLIO YEMBO KONDEMA MOLANGI.’ NIRIMU-NE MOLEMOLO UNGUMU

1:1-2 Pollone Pep mo Tombando Ou Pulu Pulu Torumu Ungumu

Na Pollo, Pulu Yemone na mako torumu-ne Kirasi Yesusini “Nanga kongonomo tende-pou.” nimbe lipe mundorumu yemo
1:1*bokumunge alsena anjokondo “1. aposel”.
molopolie ipepámo topo sikiru.

Eno Pulu Yemonga yembo kake telime kolea awili Epesasi molko, Yesusi Kirasi ‘Sike’ ningu tondolo munduku pilku ambolko molemele yemboma ipepámo topo sikiru.

Olionga Lapa Pulu Yemo kinie Awili Yesusi Kirasiselone eno we kondo kolkolo, ‘Eno konopu pe nipili taka liku molangi.’ niengili.

1:3-14 Kirasini Olionga Nimbe Tenderimumunge Pulu Yemone Mulu Koleana Olio Mele Peangama Silimo Ungu Te

⸤Pulu Yemone⸥ mulu maselo ou naatepili Kirasini pe olionga nimbe tendemba mele pilipelie olio ‘yembo kake teli yembo mongo simbe ulu te naapeli yemboma molangi.’ nimbe mako torumu kene
1:3-4*inie anjokondo 5:27, Ou-Pita 1:15-16.
Pulu Yemo, olionga Awili Yesusi Kirasinge Lapamo, kapi nimbu imbi lipu ola mundundemili. Kirasini olionga nimbe tenderimu, olio-kinie tapu topa molemomonga Pulu Yemone olio sewe anjipe mulu koleana yando olionga konopume kinie minime kinie sewe anjipe ‘tondolo pupe kapola pepili.’ nimbe, mele peangama sipe mundorumu. ⸤Mulu maselo ou naatepili⸥ olio konopu mondopalie
olio mako topa ‘Yesusi olio lipe tapondombamonga eno nanga ambolangoma tepo limbo.’ nirimu. ‘Konopu siembo kene aku teambo.’ nimbe pilipe aku sipe nimbe panjerimu. ⸤Pulu Yemone yunge Malo⸥ pea konopu mondorumumu
1:6*Jono 3:16.
olionga nimbe tenderimumunge olio-kinie tapu topa molemomonga Pulu Yemone olio olandopa we kondo kolopa we lipe tapondolemomonga Pulu Yemo yunge imbi lipu ola mundundupu yu kapi niemili.

Pulu Yemo we kondo kololi ulumu yu-kinie tengepea tepa pelemomone ⸤Yesusi⸥ olionga nimbe yunge meme ondo lendepa kolorumu aku mememone olionga ulu pulu kerime ‘kamu manie pupili.’ nimbe akume siye kolopa, ka sipe ambolorumu aulkena wendo lipe ‘We kapola molangi.’ nirimu-ne
1:7* ,14, 4:30 Giriki ungune telumu. Pisini ungune 1:7 “baim bek” molopa, 1:14, 4:30 “kisim bek” molemo. Bokumunge alsena anjokondo “3. baim bek”.
aku sipu molemolo.
⸤Pulu Yemone yunge we kondo kololi ulu peangamone olio aku sipe lipe tapondopa⸥ olio pilipe konginjelimu kinie ulume pilipe apuroli ulu pulumu kinie awisili toya topa sirimu-ne ⸤aku sipu molemolo⸥. ⸤Mulu maselo ou naa tepili⸥ Kirasini olionga nimbe tendembamonga Pulu Yemone olio-kinie konopu sipe temba mele nimbe panjerimumu lopi tepa perimu
1:9*inie anjokondo 3:3-6,9, Romo 16:25, Ou-Korini 2:1, 4:1, Kollosi 1:26, 4:3.
nalo pe kinié olio nimbe para sirimu.
10 Ulu lupe lupema ou wendo ombá kinie ‘Wendo ombá.’ nimbe panjerimu ulumu wendo ombá walemo pilipelie ‘Wendo opili.’ nimbé. ‘Ulu wendo opili.’ nimbé ou lopi tepa perimu akumu i sipe: ‘Mulu maselo terimu melema kinie yandopa melema pali aku melemanga pali ye tenga altopa lipe tere lepa liepili. Kirasi kanu melemanga pali nokoli yemo molopili.’ nimbé.
1:10*Jono 1:3, Kollosi 1:16-20.


11 Yuyu konopuni pilipe melema kinie ulume pali mako topa ‘Nanga kongono tendangi.’ nimbe ou nimbe panjerimu Pulu Yemone olio ⸤Juda yemboma⸥
1:11*-12pala ⸤ ⸥ akune torumulumunge pulumu i-sipe: Pollone we ungumenga “olio” nirimu akumu yu kinie Kirasinge Epesasi yembondo lipe tere lepa nirimu. Nalo ya 1:11-12 akune pilipe konginjeli peli yembo awisilini pilkulie ‘Kanu ungune “ou-pulu-pulu pilieringi yemboma” nirimu akumunge yuni yu kinie yunge Juda yembomando nirimu.’ ningu pilimele.
kanu ye Kirasimuni olionga nimbe tendemba mele pilipelie ⸤mulu maselo ou naa tepili⸥ ‘Nanga yemboma molangi.’ nimbe mako torumu.
12 Olio ⸤Juda yemboma⸥ ou pulu pulu ⸤‘Pulu Yemone ‘olio nokopa kondomba ye te lipu mundumbo.’ nimbe mako torumu ye nomi⸥ Kirasimu
1:12*bokumunge alsena anjokondo “23. Krais”.
sike ombá.’ nimbu nokopo molorumulu yembomane temolo ulume ‘we yembomane kanokolie Pulu Yemo paa ye awili tondolo olandopa pupe tondolo pa telimu kanoko yu kapi niengi.’ nimbe ⸤Pulu Yemone aku sipe olio mako topa ‘Nanga yemboma molangi.’ nirimu⸥.
13 Eno ⸤Juda yembo naa molemele yembo talape lupema⸥ kepe iungu sikemo pilku lsingi kinie Kirasinge yemboma moloringila. Kanu ungumu Kirasini enonga nimbe tenderimumuni Pulu Yemone eno lipe tapondopa, mindili nolemela aulkena wendo lipe, yu-kinie pea molko kondonge aulkena lipe mondomu ungumu. Kirasini enonga nimbe tenderimu mele ‘Sike.’ ningu tondolo munduku pilieringimunge “Olio sike Pulu Yemonga yemboma molemolo.’ ningu kanangi.’ nimbe “Simbo.” nimbe, nimbe panjerimu Mini Kake Telimu sirimu lsingi.
1:13*-14inie anjokondo 4:30.
14 Mini Kake Teli lsimulu akumunge Pulu Yemone olio ‘pe monge mele simbo’ nimbe panjerimu mele peangama yunge yemboma sike simbendo lipe ora silimo.
1:14*Romo 8:23.
‘Pe sike simbe limolo.’ nimbu pilipulie ‘Pulu Yemone olio yunge yemboma kamu limbe kinie ⸤kurumenga nomi⸥ Setenenga ulu keri tene olio altopa manda naa ambolomba. Kapola molomolo.’
1:14**inie yakondo 1:7, 1:7*.
nimbu pilimolo. Olionga nimbe aku tendemba kinie kanopolie ‘olio yu kapi niemili.’ nimbe tendemba kene yunge imbimu sike lipu ola mundundupu yu kapi niemili.

1:15-23 Pollone Epesasi Yembomanga Nindipe Pulu Yemo Ange Nimbe ‘Pulu Yemone Sewe Anjepili.’ Nimbe Mawa Tenderimu Ungumu

15 Akumunge eno Awili Yesusi ‘Sike’ ningu tondolo munduku pilku
1:15* ,13,19 bokumunge alsena anjokondo “8. bilip”.
Pulu Yemonga yemboma pali konopu mondolemele mele ou pulu pulu pilierindu kinie yandopa kinié kepe
16 eno aku telemelemonga Pulu Yemondo alieli “Ange” nimbu, nane Pulu Yemo kinie ungu nimbu molopolie enonga mawa tendelio. 17 Olionga Awili Yesusi Kirasinge Pulu Yemo, yu tondolo pa telimu pelemo Lapamo, nane alieli yu mawa tepolie ‘Enone yu molemo mele paa olandopa olandopa piliengi kene pilipe konginjelimu kinie ungumenga ungu pulumu pilipe nimbe para silimo tondolomo kinie pelemo Minimu eno sipili.’ nimbu mawa tendelio. 18 ‘Enonga konopuni yunge ungumenga pulumu paa piliengi!’ nimbu yu-kinie enonga mawa tendeliola. Yuni ‘Eno mele peangama simbo. Eno molko kondonge.’ nimbe, nimbe panjerimu melema nokoko molemele akume kinie, ‘Nanga yemboma monge mele paa peangama simbo.’ nirimume kinie, ‘Yu sike’ nimbu tondolo mundupu pilimolo yemboma yuni lipe tapondolemo tondolo paa olandopa olandopa pelemomo kinie, ‘mona liepili paa piliengi!’ nimbu aku sipu yu-kinie enonga mawa tendeliola. Kanu tondolomo olione manda naa manda manjilimolo tondolomo. Pulu Yemonga tondolo olandopa pelemo akumuni kongono tondolo mundupe telemo akumuni 20 Kirasi kolorumu kinie Pulu Yemo yunge Lapane yu topa makinjindipe yu ⸤‘imbi ola molopili.’ nimbe⸥ mulu koleana ⸤olando lipe ‘Melema pea nokopo molambili.’ nimbe⸥ yunge ki umbukundu ‘molopili.’ nimbe lipe mondorumu.
1:20*Ou-Pita 3:22.
21 Melema nokongendo tondolo pelemo kurume kinie, mulu koleana yembo namba molemo yembo awilime kinie, imbi paa olandopa molopa mele awisili nokolemelema kinie, enge nilime kinie,
1:21*inie anjokondo 3:10, 6:12.
pali, akume kinié molemelema kepe pe mulu ma pora nimbé kinie imbi molomba yemboma kepe, Pulu Yemone yu kanu yembo awilimenga pali ye paa olandopamo lipe mondorumu.
1:21**Kollosi 1:15-17, 2:10,15.
22 Pulu Yemone ‘⸤Kirasi⸥ yu melemanga pali olandopa molopili. Melema pali yunge kimbumuni kambilipe molopili.’ nirimu. Aku nirimumunge Kirasi yunge yembo talapemonga
1:22*bokumunge alsena anjokondo “43. sios”.
yu ye awili olandopamo molemola.
23 Kirasinge yembo talapemo yunge kangimu, yu kangimunge pengemo.
1:22-23*inie anjokondo 4:15-16; ungu pulu te Ou-Korini 11:3*.
Yunge yembo talape molemelena yu pupe molopa tengepea telemo. Yu yunge yembo talape molemelemanga pali yu pupe molopa kapola tendelemo, yunge yembo talapemanga pali Kirasi yu liku kapola tendelemele. Kirasi kinie yunge yembo talapemo kinie eno lipe tere lepa yembo telumu mele molemele.

Copyright information for `UBUKALA