1 Corinthians 13

⸤Kanu ulumu yamboma konopu monjimulú ulumu.⸥

Yamboma kinie ungu nimbundu ma koleana pali yambomane umbu ungu lupe lupe lemelema kinie, angellomanga umbu ungu lemele unguma kinie, ⸤yamboma⸥ konopu naa monjipu we nilkenje na aku sipu unguma we nilke. Bella ⸤we⸥ toko, biyukele ungu ⸤we⸥ silimele kinie ungu aisili we nilimo ⸤ungu pulumu⸥ mele mindi aku ungumuni uluri naa telka.
Pulu Yemone ungu umbu tonjilimoma manda pilipu yamboma konopu naa monjipu we nimbu sipu, ⸤Pulu Yemonga⸥ ungumanga puluma pali lopi telemona we yambomane naa pilimele ungu puluma yamboma konopu naa monjipu we pilipu, yamboma konopu naa monjipu ungu lupe pelemoma pali we pilipu konjipu, ‘Sike temba.’ nimbu tondolo mundupu pilio ulumuni* ma pangi te ‘anju pupe tenga angilipili.’ nimbu, aku sipu uluma ⸤yamboma⸥ konopu naa monjipu we telkanje na imbi paa naa mololi ye wemo molka. ‘Yambo koropama langi topo toko liku nangi.’ nimbu nanga mele nosilioma pali kou lipu ene konopu naa monjipu we moke tepo silkenje, molo yamboma konopu naa monjipulie ⸤‘Yamboma lipu taponjembo.’ nimbu⸥ ‘Nanga kangimu tepene kamu nopili kolambo.’ nilkenje na ⸤yamboma⸥ konopu naa monjilkemonga aku ulutolone na naa lipe taponjilke.

⸤Yambo tene yamboma⸥ konopu monjipelie yambomane yu teko kenjingí kinie popenge tepa mumindili kolopa anju pundu naa tolemo. Yambo tene ⸤yamboma⸥ konopu monjipelie ene kondo kolopa lipe taponjilimo. Yambo tene ⸤yamboma⸥ konopu monjipelie yambo mele aisili nosiku tondolo pulimo yamboma kinie konopu keri naa panjilimo. ⸤Yamboma⸥ konopu monjilimo yambo tene ⸤‘Na paa pilipe konginjili yemo. Paa ulu tondolo olandopama telio.’ nimbe⸥ yuni yuyu kapi nimbe imbi ambolopa ola naa limo. ⸤Yamboma konopu monjilimo yambo tene yamboma kinie⸥ kara pupe mongo naa konjipe, yuni yuyu mindi ‘Uluma teambo.’ molo ‘Melema liembo.’ nimbe konopu kimbu sipe naa molopa, yamboma kinie popenge tepa mumindili kolopa iri naa topa, yambomane yu teko kenjilimele kinie siye kolopa ‘Pundu tambo.’ nimbe konopu lipe mundupe naa molemo. Yambo tene ⸤yamboma⸥ konopu monjipelie yambo marene ulu mare teko kenjilimele kinie kanopalie konopu naa sipe, ulu sumbi nilime mindi telemele kinie kanopalie konopu silimo. ⸤Yamboma⸥ konopu monjipelie, ⸤enene yu kinie teko kenjilimele kinie⸥ ‘ene kinie umbuni te wendo opili.’ naa nilimo. ‘Sike ⸤Pulu Yemone ene lipe taponjimbe kinie konopu tondolo pupili molko, molko konjingí.’⸥ nimbe tondolo mundupe pilipe, ⸤‘Aku siku sike alowa teko molongenje.’ nimbe⸥ kanopa nokopa molopa, ulu umbuni telime telemele kinie kepe ene siye naa kolopa konopu monjipe mindi molemo.

Konopu monjili ulu pulu akumu pora naa nimbé, lepa mindi pumbe. ⸤Mini Kake Telimuni silimo tondoloma temba mele yu aku sipe naa temba.⸥ Pulu Yemone ungu umbu tonjilimoma pilku yamboma ningu silimele tondolomo lepa mindi naa pumbe; umbu ungu lupe lupema naa pilku walu lemele tondolomo pora nimbéla; ⸤Pulu Yemonga ungumanga puluma⸥ pilipe konjili pelemo tondolomo manie pumbela. Kinié ungumanga puluma pali naa pilipu wallo kolte mindi pilipu, Pulu Yemone ungu umbu tonjilimo unguma pali pilipu naa nimbu sipu wallo kolte mindi pilipu nimbu silimolo. Nakolo pe uluma pali kamu wendo ombá, aku ulu sikema wendo ombá kinie, kinié ulu laye keri lepa tondolo naa pulimo uluma kamu manie pupe pora nimbé, akumunge Pulu Yemonga unguma pilku ningu silimele ulumu kinie, umbu ungu lupe lupema walu lemele ulumu kinie, Pulu Yemonga ungumanga puluma pilku konjilimele ulumu kinie sike pora nimbé.

11 ⸤Ya ‘Ulu sikema wendo ombá kinie ulu telemolo ulu kapola naa lemoma pora nimbé.’ nikiru akumu ambolangoma ai lemele mele.⸥ Na kango kanga kinie molopolie ambolangomane ungu ningu, konopuni pilku, konopu kimbu siku molemele mele na aku sipu ungu nimbu, konopuni pilipu, konopu sumbi sipu molorundu. Nakolo na ai lepo yemo molopolie ambolangoma telemele mele mundupu kelerindu. 12 ⸤Nikiru akumu i sipe melela:⸥ Kariyápana* melemanga minime sumbi sipu naa kanolemolo mele kinié ⸤Pulu Yemonga⸥ mele kanolemoloma aku sipu kanolemolo; nakolo pe ⸤mulu koleana pupu molopolie⸥ sumbi sipu kanomolo. Kinié ⸤Pulu Yemonga⸥ uluma laye tepo mindi pilio, nakolo yuni kinié na molio mele sumbi sipe kanopa pilimo mele pe aku sipu nane yu molemo mele sumbi sipu kanopo pilimbu.

13 Aku liemo,

‘Sike.’ nimbu tondolo mundupu pilili ulumu kinie,

‘Pulu Yemone olio ⸤mulu koleana memba pupe⸥

‘Kamu molko konjengi.’ nimbe lipe taponjimbe walemo

sike wendo ombá.’ nimbu konopu sipu

nokopo molemolo ulumu kinie,

⸤yamboma⸥ konopu monjili ulumu kinie,

aku ulu yepoko kinié pelemo. Nakolo ⸤yamboma⸥ konopu monjili ulu akumu paa olandopa.*

Copyright information for `UBUNOPENGE