1 John 5

‘Pulu Yemone olio ‘Nokopa konjimbe ye te lipu mundumbu.’ ou nimbe panjirimu ye nomi Kirasi akumundu pe Yesusi kanu ye Kirasimu* omba molorumu.’ ningu pilimele yamboma Pulu Yemonga ambolangoma molemele.** Yambo tene ye te konopu monjilimo yambomone kanu yemonga ambolangomo konopu monjilimola. ‘Olione Pulu Yemo konopu monjipu, yuni “Teai.” nirimu uluma pilipu lipu telemolo.’ nimbu pilipulie ‘Olione yunge ambolangoma konopu monjilimolo.’ nimbu pilimolo. Pulu Yemo konopu monjimulundu yuni “Teai.” nirimu uluma pilipu lipu temolo.* Yuni “Teai.” nirimu uluma temolondo mindili naa sipu temolo. Pulu Yemonga ambolango molemele yamboma mana kondi tolemele uluma “Molo!” ningu ulu pulu kerime toko manie mundukulie altoko naa telemele. ‘Pulu Yemonga Malo Yesusi olionga.’ nimbu tondolo mundupu pilimolomonga olione mana ulu kanuma “Molo!” nimbu topo manie mundulimolo. Namele mana ulu pulu kerime “Molo!” ningu toko manie mundulimeleye? Olio ‘Yesusi yu Pulu Yemonga Malo.’.* nimbu pilimolo yamboma mindi kanu uluma “Molo!” nimbu topo manie mundulimolo lemo.

Pulu Yemone “Ene nokopa konjimbe ye te lipu mundumbu.” ou nimbe panjirimu ye Kirasimu pe Yesusi orumu. Yesusi Kirasi Pulu Yemonga Malo molopa no lirimula; Pulu Yemonga Malo molopa ‘Nanga mememo ondo lenjipili.’ nirimula. Yu Pulu Yemonga Malo molopa no lirimumu manjipe molo. Pulu Yemonga Malo molopa no lirimula, meme ‘Ondo lenjipili.’ nimbe kolorumula. Mini Kake Telimu ungu sikemanga pulumu molopalie yuni “Yesusi yu sike Ye Nomi Kirasimu omba molorumu, yu sike Pulu Yemonga Malo.” nilimomo paa sike nilimo. Mele yepokone Yesusi Kirasi omba molorumu mele lipe ora silimo. Akuma Minimu kinie nomo kinie mememo kinie, aku yepokonga ungu pulu telumu.

Mana yambomane unguma ningu silimele kinie pilipulie ‘Sike lepamo.’ nimbu pilimolo nakolo mana yambomane ningu silimele unguma maniendopa. Pulu Yemone yuyu nimbe silimo unguma olandopamonga yuni yunge Malo molemo mele nimbe sirimu ungumu “Paa sike.” nimbu pilímulu liemo papu. 10 Akumunge yambo tene ‘Pulu Yemonga Malo yu sike.’ nimbe tondolo mundupe pilimo yambomo yunge konopuni ‘Pulu Yemone aku nimbe silimo unguma sike lemo.’ nimbe pilimola. Yambo tene ‘Pulu Yemone nilimo unguma sike molo.’ nimbe pilimo yambomone aku sipe nimbe pilimomone ‘Pulu Yemo yu kolo tolemo yemo.’ nimbe pilimo. Nambemuna, kanu yambomone Pulu Yemone yunge Malo molemo mele nimbe silimo unguma ‘Kolo tokomo.’ nimbe pilimo kinie aku sipe ‘Pulu Yemone nilimo unguma ungu sikema molo.’ nimbe pilimola. 11 Pulu Yemone nimbe silimo ungumu i sipe: Pulu Yemone olio alieli konde molopo mindi pumulú ulu pulumu* sirimu. Kanu molopa mindi puli ulu pulumu yunge Malo kinie pelemo. 12 Pulu Yemonga Malo kinie tapu toko molemele yamboma aku konde molemele molonge ulu pulumu (Pulu Yemone sirimu kanumu) ene kinie pelemo. Pulu Yemonga Malo kinie tapu toko naa molemele yamboma aku konde mololi ulu pulumu ene kinie naa pelemo. Akumu Pulu Yemone nimbe silimo ungumu.

13 Ene Pulu Yemonga Malonga imbi pilku yu molemo mele ‘Sike.’ ningu tondolo munduku pilimele yamboma ‘ene ‘Alieli molko mindi pungí ulu pulumu ene kinie pelemo.’ ningu tondolo munduku piliengi!’ nimbu i pepámo ene topo sikiru. 14 Olio Pulu Yemonga kumbikerena pupu ulu mare mawa temolondo tondolo mundupu pilipulie pumulú mele i sipe: Pulu Yemo yuni ‘Wendo opili.’ nimbe pilipe molemo mele pilipulie yu molemona pupu mawa temolo kinie ‘yu paa sike olionga unguma pilimbe.’ nimbu pilipu olio pipili naa kolopo yunge kumbikerena sumbi sipu pulimolo. 15 Kanu kinie ‘Olio yu mawa temolo mele sike pilimbe.’ nimbu pilipulie ou naa sipili ‘Mawa temolo melema olio sike sirimu simbe koronga límulu.’ nimbu pilimolola.

16 Kirasinge yambo tene Kirasinge yambo te ulu pulu keri te temba kanopalie, aku ulu pulu keri tembamonga yu kolomba ulu te naa pemu liemo ulu pulu keri temba mele kanomba yambomone kanu angenunge Pulu Yemo mawa tenjipili. Aku temba kinie Pulu Yemone yu ‘altopa konde molopili.’ nimbé. We ulu pulu kerimendo nikiru. Yambo tene ulu pulu keri te tembamonga yu kolomba ulu pulu te paa sike pelemo,* yambo tene kanu ulu pulu kerimu temba kinie ‘Kanu yambomonga Pulu Yemo mawa tenjengi.’ nimbu naa nikiru. 17 Pulu Yemo kinie yamboma kinie tepo kenjilimolo uluma pali Pulu Yemone ‘Ulu pulu kerime.’ nilimo. Nakolo ulu pulu keri mare yambomane telemele aku ulu pulu kerimenga yambo kolonge uluri naa pelemo.* Nakolo ulu pulu keri telemelemanga mare, yamboma aku uluma telemelemonga kolonge uluri naa pelemo.

18 Olio pilimolo, ‘Pulu Yemone merimu yunge ambolango molemele yamboma ulu pulu kerime taki taki teko naa molemele. Pulu Yemonga Malone kanu yamboma nokopa konjilimomonga ulu kerimenga pali ulu pulumu pelemo ⸤kuru⸥ muni* ene kamu manda ambolopa mindili naa simbe.’ aku nimbu pilimolo. 19 Olio pilimolo: ‘Sike ulu kerimenga pali ulu pulumu pelemo ⸤kuru⸥ muni ma koleana yambomanga ye nomi molopa ene ambolopa nokolemo nakolo olio Pulu Yemonga ambolangoma molemolo.’ nimbu pilimolo. 20 Ulu te pilimolola. Akumu i sipe: ‘Olio ‘Sike ye molemomo molopa konopuni pilimo mele piliengi!’ nimbe Pulu Yemonga Malo omba olio pilipe konginjili sirimu. Olio sike ye molemomo kinie konopu teluna pupili tapu topo molemolo, yunge Malo Yesusi Kirasi yu kinie kepe pea tapu topo molemolola. I Pulu Yemo Pulu Ye Sikemo, alieli konde molopa mindi puli ulu pulumu pelemo yemo.’ nimbu pilimolola.

21 Nanga ambolango nanama, we melema anjiku ‘Olio nokolemele pulu yema.’ ningu popo toko melema* kalko silimele mele akuma liku bulu siku ‘paa ambolopo popo naa tomolo.’ ningu molangi.

⸤Aku pea nikiru.⸥

Copyright information for `UBUNOPENGE