Hebrews 5

Walse walse ⸤Juda yambomanga ningu⸥ Pulu Yemo popo tonjili yemanga ye te ‘popo tonjili ye aili olandopamo* molopili.’ ningu, kanoko mako toko ‘kongono tepili.’ nilimele mele i sipe: Pulu Yemone mana yambomanga ye te mako topalie ‘yu Pulu Yemonga kumbikerena yunge kongono tenjipe mana yamboma lipe taponjipili.’ nilimo. Popo tonjili ye aili olandopamo yuni yamboma lipe taponjimbendo yambomane Pulu Yemondo ‘Ange’ ningu silimele mele lupe lupema yuni lipe Pulu Yemo sinjipe, ‘Yambomanga ulu pulu kerime mundupe kelepili.’ nimbe kongi melema Pulu Yemo popo topa kalonjipe silimo. Kanu popo tonjili ye aili olandopamo yu kepe mana ye tela; Pulu Yemone “Teai.” nilimo unguma pilipe lipe tembando yu umbuni pelemola, akumunge yamboma Pulu Yemonga unguma pilku sundukulie yunge aulkena lou liku molemele yamboma kondo kolopa lipe taponjilimo.* ⸤Yu yuyu kepe mana ye te naa molopa Pulu Yemonga ungumu tembando umbuni naa pelkanje yuni yamboma kondo kolopa lipe taponjimbe aulke te naa lelka.⸥ ⸤Wale mare yu yuyu kepe Pulu Yemone ‘Teai.’ nirimu mele naa telemola⸥ akumunge yambomane ulu pulu keri teringimenga popo tonjipe melema kalopa Pulu Yemo silimo aku mele ‘yunge ulu pulu kerime mundupe kelepili.’ nimbe popo topa kalopa silimola.

Pulu Yemo popo tonjili ye aili olandopamonga ungu te pelemola. Ye tene yuyu ‘Nanga imbimu ola molopili, popo tonjili ye aili olandopamo molambo.’ naa nilimo. Ou pulu pulu Pulu Yemone Erono mako torumu mele* aku sipe yandopa yandopa kepe mako topa ‘Aku kongonomo tei.’ nilimo yemo mindi aku kongonomo telemo. Aku sipe mele ⸤Pulu Yemone lipe mundurumu⸥ ye nomi Kirasimu* yu kepe yuyu ‘Nanga imbi ola molopili kene popo tonjili ye aili olandopamo molambo.’ naa nirimu. Pulu Yemone ‘Yu imbi ola molopili.’ nimbelie nimbendo:

“Nu nanga Malo.** Kinié na nunge Lanie.”.***
nirimu. ⸤‘Yu mako topo ‘nanga kongono tenjipe melema nokonjipili.’ nikiru mele yamboma piliengi!’ nimbelie aku sipe nirimu kanumu.⸥
Boku tenga Pulu Yemone ungu te pea nimbendo:

“Mellekisedeke molorumu mele* nu nunu
aku siku Pulu Yemo popo tonjili ye te
alieli molko mindi puni.”.**
nirimu.

⸤Kirasinge ungu te pea i sipe:⸥ Yesusi ya ma koleana molopalie nirimumuni, Pulu Yemone “Tei.” nirimu mele taka lepa pilipe lipe tepa ‘Yunge imbi manie molopili.’ nirimumunge yu kolomba aulkena manda wendo linjimbe ⸤Pulu⸥ Yemo kinie ungu nimbe tondolo mundupe walsipe kola tepa mawa terimu kinie* mawa terimu mele Pulu Yemone pilirimu. Sike yu Pulu Yemonga Malo nakolo yu mindili norumu akumuni yu Pulu Yemone “Tei.” nirimu unguma pilipe lipe tenge panjipe temba mele pilirimu. Aku sipe terimumunge yu Pulu Yemone “Tei.” nilimo unguma paa toyo topa pilipe lipe tepa, kongono simbema paa tepa konjimbe yemo molopalie, yunge ungumu pilku liku tenge panjiku telemele yamboma lipe taponjipe, ene mindili nolemelka aulkena wendo lipe, yu kinie pea molko konjingí aulkena lipe monjilimo yemo molemo.* 10 ⸤‘Aku sipe tepa molomba yemo molopili kene ‘Popo tonjili ye aili olandopamo molopili.’ niembo.’⸥ nimbe Pulu Yemone yundu ‘Ye Mellekisedeke popo tonjili yemo molorumu mele nu aku siku popo tonjili ye aili olandopamo molani.’ nimbe mako torumu.

11 Yesusi yu Mellekisedeke popo tonjili yemo molorumu mele popo tonjili ye aili olandopamo molemo mele ungu aisili we pelemo nimbundu nane kepe perekero. I ungumunge ungu pulumu ⸤paa tondolomo⸥. Nimbu silke nakolo ene ungu aisili nimbu silioma pilingindu mindili sikulie naa pilimelemonga i ungu nikirumunge ungu pulumu ene nimbu simbu mele koropo kelkero. 12 Ene paa koronga ou Kirasinge yamboma moloringi,* akumunge kinié ene Pulu Yemonga unguma mane sili yamboma molko yambo mare mane silimelka nakolo ambolango kokele sukuli tengendo ‘A B D piliengi!’ ningu mane silimele aku mele ene aku siku Pulu Yemonga ou pulu pulu ungu pulu ou kumbi lelko pilimelkama naa pilimelemonga yambo tene ‘Ene mane siembo.’ nimbelie ⸤Pulu Yemone Kirasi mana lipe mundurumu, yu olionga nimbe kolo wangopa kolonjirimu⸥ ungu akuma mindi altopa manda mane simbe kinie pilingínje, ⸤ungu tondoloma manda mane naa simbe. Naa pilimelka⸥. Ene ambolango pamema mele ame mindi nolemele, langi tondoloma manda naa nolemele. 13 ⸤Kirasinge⸥ yambo ame mindi nolemele akuma ambolango pamema mindi molemele. Nambolka uluma telemele kinie Pulu Yemone ‘yambo sumbi nilime’ nimbe kanopa, nambolka uluma telemele kinie Pulu Yemone ‘yambo sumbi nilime naa molemele.’ nimbe kanolemo aku ulumanga puluma mimi siku naa pilimele akumunge ⸤‘ene ambolango pamema mindi molemele.’ nikiru⸥. 14 Nakolo langi enge nili akuma yambo yumane mindi nolemele. Yambo mare mimi siku kanoko pilkulie ‘I ulu peangama, i ulu kerime.’ ningu apuruku pilku molemelema mindi langi enge nilime manda nolemele.

Copyright information for `UBUNOPENGE