1 Corinthians 2

Ompi' -ompi', karata-ku wengi hi ngata-ni mpoparata-kokoi kareba to ngkai Alata'ala, uma kupololitai-koi hante lolita to mo'olu ba ntuku' kapantea-ku moto. Apa' ria-mi rala nono-ku mpo'uli': hangkuja kahae-ku dohe-ni, uma-a mpololita napa-napa to ntani' -na, muntu' mpololita-a Yesus Kahi'a-na Magau' Topetolo' to mate raparika'. Bula-ku ria dohe-ni, lente-a, pai' moridi' -a me'eka'. Kareba to kuparata-kokoi, uma kuparata hante kapantea-ku moto, uma kuhinai-koi hante lolita-ku. Ngkai baraka' Inoha' Tomoroli' -hanale pai' alaa-na ni'inca-mi kamakono-na kareba to kukeni-e. Jadi', mepangala' -koi hi kareba to kukeni, uma ngkai kapantea manusia'. Mepangala' -koi muntu' ngkai baraka' Alata'ala.

Nau' hewa toe, ane mololita-kai hi tauna to monoto-mi pepangala' -ra hi Kristus, ria mpu'u kapantea-kai. Aga kapantea-kai toe, bela hewa kapantea tauna to dada'a hi dunia' toi, ba hewa kapantea pangkeni dunia' toi, apa' pangkeni dunia' toi bate moronto mpai'. To kiparata-le, kapantea to ngkai Alata'ala, kiparata patuju-na Alata'ala bona mpowai' -ta kabohea tuwu' hi eo mpeno. Patuju-na toe, ko'ia ra'incai manusia' ngkai owi. Tapi' kako'ia-na dunia' rapajadi', Alata'ala mpakatantu ami' -mi kanawai' -ta mpai' kabohea tuwu' toe. Uma ria haduaa pangkeni dunia' toi to mpo'inca patuju-na Alata'ala toe. Apa' ane ke ra'inca-mi, ke uma-ra mpoparika' Pue' -ta to uma mowo kabohe tuwu' -na. Tapi' hewa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli': Hi tauna to mpoka'ahi' Alata'ala, naporodo ami' -miraka to lompe' lia, to ko'ia rahiloi ba ra'epe manusia', pai' ko'ia rarata nono manusia'." 10 Kita' toi, ta'inca-mi patuju-na Alata'ala toe-e, apa' Alata'ala mpopo'incai-ta hante baraka' Inoha' Tomoroli'. Apa' uma ria to tewunii' hi Inoha' Tomoroli', napewulihi' butu nyala-na rata-rata hi patuju-na Alata'ala to ko'ia ra'incai manusia'. 11 Apa' to mpo'inca ihi' nono tauna, hi'a moto-wadi. Wae wo'o, to mpo'inca ihi' nono Alata'ala, Inoha' Alata'ala-wadi. 12 Pai' kita', uma-ta mporata noto to ngkai dunia' toi. Mporata-ta Noto to ngkai Alata'ala, bona ta'inca hawe'ea to nawai' -taka Alata'ala ngkai kabula rala-na. 13 Jadi', ane mpoparata-kai Kareba Lompe', kiparata uma hante kapantea-kai mololita. Kiparata hante lolita to ngkai Inoha' Tomoroli', kipakanoto tudui' ngkai Inoha' Tomoroli' hi tauna to mporata-mi Inoha' Tomoroli'. 14 Tauna to uma mpo'incai Alata'ala, uma-ra mpopangala' tudui' to ngkai Inoha' Alata'ala. Ra'uli': "Lolita tauna to wojo-hawo to hewa tetu." Uma ami' raratai nono tudui' to ngkai Inoha' Alata'ala, apa' tudui' to hewa toe ma'ala mesua' hi rala nono-ta ane Inoha' Tomoroli' mponotohi-ta. 15 Kita' to mporata-mi Inoha' Tomoroli', monoto-mi nono-ta mpetonoi butu nyala-na kalompe' -na ba ka'uma-na. Tapi' tauna to uma mpo'incai Alata'ala, uma monoto nono-ra mpetonoi napa to hi rala nono-ta. 16 Apa' wae-mi to te'uki' hi rala Buku Tomoroli': Uma hema to mpo'inca pekiri-na Pue', uma hema to ma'ala mpotudui' -i."

Copyright information for Uma