1 Thessalonians 5

Ompi' omea, uma mingki' ki'uki' -kokoi ba nto'uma mpu'u eo karataa Pue'. Apa' ni'inca moto ompi': hewa karataa topanako ngkabengia, wae wo'o mpai' Eo Karataa Pue', konce mpai' ihi' dunia' nakaratai. Rata mpai' tempo-na, tauna mpo'uli': "Lompe' moto katuwu' -ta, uma ria to tapoka'eka'." Ntaa' we'i, nto'u toe-midi kanarumpa' -ra silaka-e! Tohe'e mpai' jadi' ncorobaa, hewa pontodohaka tobine to neo' mo'ana'. Uma ria ohea-ra mpasalewa huku' -ra. Aga koi', ompi', uma-koi hi rala kabengia-na. Uma-koi mpai' konce hi eo karataa Pue' Yesus, hewa hi karataa topanako. Mobaja-mi nono-ni omea, mo'ingku-koi hewa tauna to momako' hi eo-na. Uma-ta hewa tauna to mpobabehi gau' to dada'a hi rala kabengia-na.

Jadi', mo'inga' -inga' -ta pai' mpakanoto nono-ta. Neo' -ta leta' hewa tauna to hi rala kabengia-na-pidi. Apa' tauna to turu pai' malangu, turu pai' malangu hi bengi-na. Tapi' kita' toi-e, tauna to hi rala kabajaa-na. Toe pai' kana tapakanoto nono-ta. Kana tapomotede' mpu'u pepangala' -ta hi Pue' pai' ahi' -ta hi doo, bona moroho-ta hewa tantara to mpobaju baju ahe'. Kana ncarumaka-ta Alata'ala, kanawai' -nata kalompea' hi eo mpeno-na, bona moroho-ta hewa tantara to mosongkoi songko ahe'. Kana tapakanoto nono-ta, apa' Alata'ala uma mpelihi-ta bona mporata roe-na. Napelihi-tale bona nahore-ta ngkai huku' jeko' -ta pai' nawai' -ta kalompea' sabana petolo' Pue' -ta Yesus Kristus. 10 Yesus Kristus mate mpotolo' -ta, bona ane rata-ipi mpai', tuwu' hangkaa-ngkania hante Hi'a-tamo, ba tuwu' -ta-pidi nto'u toe ba mpolia' mate-tamo.

11 Toe-mi ompi', mome'apui-koi, pai' momerohoi mponono-mokoi, hewa to nibabehi-mi toe-e lau. 12 Ompi' -ompi', kiperapi' bona nibila' -ra to mpokamu bago Pue' hi laintongo' -ni, apa' hira' to jadi' totu'a-ni hi rala Pue' pai' to mpoparesai' -koi. 13 Bila' pai' pengkorui mpu'u-ra, pai' poka'ahi' -ra sabana pobago-ra toe. Tuwu' hintuwu' hadua bo hadua. 14 Ompi', kiperapi' bona niparesai' -ra-rawo to lose mobago. Apui-ra to mere' nono-ra. Pe'inte' -ra to lente pepangala' -ra. Mosabara hi hawe'ea tauna. 15 Ane ria to mogau' dada'a hi kita', neo' tapehawai hante gau' to dada'a wo'o. Agina-pi tababehi oa' to lompe' hi doo-ta pai' hi hawe'ea tauna.

16 Kana goe' ncuu-ta, 17 tida mosampaya, 18 pai' mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala nau' ba napa to jadi', apa' toe-mi konoa Alata'ala hi kita' to mosidai' hante Kristus Yesus. 19 Neo' nilawa' pobago Inoha' Tomoroli'. 20 Neo' uma nisaile' lolita tauna ane mpohowa' -ra Lolita Alata'ala. 21 Pekiri lompe' butu mela-na, niponciloi ba ngkai Alata'ala mpu'u-di ba bela-di, pai' kakamu to lompe'. 22 Pelelii' hawe'ea kehi to dada'a.

23 Mekakae-a hi Alata'ala to mpowai' -ta kalompea' tuwu', kuperapi' bona napakaroli' kehi-ni, duu' -na moroli' mpu'u-koi. Kuperapi' bona napewili' -koi, lompe' woto-ni lompe' nono ba kao' -ni, bona uma ria kasalaia' -ni nau' hangkedi' ane rata nculii' -ipi Pue' -ta Yesus Kristus. 24 Alata'ala mpokio' -ta mpotuku' -i. Jadi', Hi'a wo'o-wadi to mpopadupa' hawe'ea tohe'e, apa' napadupa' oa' janci-na. 25 Ompi' -ompi', kiperapi' bona niposampayai wo'o-ka-kaiwo. 26 Parata-kaka-kaiwo tabe-kai pai' ahi' -kai hi hawe'ea ompi' hi rala Pue' Yesus to hi retu-ra. 27 Hante kuasa to nawai' -ka Pue', kuperapi' bona sura toi nibasa hi nyanyoa hawe'ea ompi' hampepangalaa' to hi retu-ra. 28 Pue' -ta Yesus Kristus mpogane' -koi.

Copyright information for Uma