2 Timothy 3

Bona nu'inca, hi eo-eo to tumai, susa' katuwu' -ta hi dunia' toi, apa' dada'a lia gau' manusia'. Apa' wori' mpai' tauna to mpoka'ahi' woto-ra moto-wadi, doko' jadi' topo'ua', mpope'une', molangko nono, pai' mporuge' doo-ra. Uma-ra mengkoru hi totu'a-ra, uma ra'incai motarima kasi, uma-ra mposaile' Alata'ala, uma-ra ma'ahi', pai' uma-ra dota hintuwu'. Ntora mpotuntui' doo-ra-wadi, uma-ra mpokuasai kahinaa woto-ra moto, seke-ra, pai' -ra mpokahuku' to lompe'. Mpopanawu' doo-ra, mekahia' -ra pai' rika' pekiri-ra, mpopeliu kapantea-ra. Uma-ra mpotuku' konoa Alata'ala, mpotuku' kagoea' -ra-wadi. Ane gau' to rahilo doo, mpotuku' moto-ra ada agama hewa tauna to mengkoru hi Alata'ala. Tapi' kuasa Alata'ala to ma'ala mpobalii' nono-ra, rasapuaka lau-wadi-rana. Neo' nuposigalo-raka tauna to hewa toe gau' -ra. Ria-ra hantongo' to mpokeni tudui' -ra to uma makono hi tomi doo, pai' -ra mpobagiu tobine to lente pepangala' -ra bona tobine toera mpopangala' tudui' -ra. Tobine toera, wori' lia jeko' -ra, pai' wori' nyala kahinaa nono-ra to mpokuasai-ra. Doko' mpo'epe tudui' ncuu-ra, aga uma oa' monoto nono-ra mpo'inca tudui' to makono. Guru to boa' toera, bengku' pekiri-ra pai' boa' pepangala' -ra, alaa-na Alata'ala mpotulaka-ra. Mpo'ewa-ra tudui' to makono, hewa Yanes pai' Yambres mpo'ewa nabi Musa owi. Yanes pai' Yambres toera, topobago-na Firaun to mpo'ewa nabi Musa hante pake' -ra. Aga uma-ra hompe mpo'ewa baraka' Pue' Ala to ria hi nabi Musa. Wae wo'o mpai' to jadi' hi guru to boa' tempo toi. Uma-ra mpai' hompe mpo'ewa tudui' to makono, apa' kawojoa-ra bate incana mpai' hi hawe'ea tauna.

10 Aga iko Timotius, apa' mahae-moko mpo'ema' -a, nu'inca lia-mi tudui' -ku pai' kehi-ku pai' patuju tuwu' -ku. Nuhilo moto-mi pepangala' -ku, kamosabara-ku pai' ahi' -ku, pai' kantaha-ku hi rala kasusaa'. 11 Nuhilo moto kakupengkatarii-na pebalinai' pai' kasusaa' to mporumpa' -a hi ngata Antiokhia, hi Ikonium pai' hi Listra. Uma mowo pebalinai' toe! Aga Pue' mpobahaka-a ngkai hawe'ea toe lau. 12 Bate toe-midi! Hawe'ea tauna to mpotuku' Kristus Yesus pai' to doko' mengkoru hi Alata'ala bate rabalinai'. 13 Tapi' tauna to dada'a pai' topebagiu, tampai lau-mi kadada'a kehi-ra. Mpobagiu-ra doo hante tudui' -ra to boa', ntaa' hante hira' wo'o-midi-rawo to tebagiu-e. 14 Aga iko Timotius, kana tida-ko ngkakamu tudui' to oti-mi ratudui' -koko pai' to nupangala' mpu'u-mi. Nu'inca kamakono-na tudui' toe, apa' nu'inca kahema-ra to mpotudui' -ko. 15 Ngkai kakedia' -nu nu'inca-mi ihi' Buku Tomoroli'. Buku Tomoroli' toe to ma'ala mponotohi nono-ta duu' -na mepangala' -ta hi Kristus Yesus pai' -ta tehore ngkai huku' jeko' -ta. 16 Hawe'ea to te'uki' hi rala Buku Tomoroli', ra'uki' hante noto ngkai Alata'ala, pai' ria kalaua-na hi kita'. Hante Buku Tomoroli' kita' ma'ala mpoparata tudui' to makono, mpo'ewa tudui' to sala', mpokolompehii kehi to dada'a, pai' mpotudui' tauna bona monoa' po'ingku-ra. 17 Hante Buku Tomoroli', kita' to jadi' topobago Alata'ala rarewai hono', apa' Buku Tomoroli' toe tahenta mpobago butu nyala pobago to lompe'.

Copyright information for Uma