Colossians 2

Jadi', doko' ku'uli' -kokoi beiwa katomo pobago-ku hi hawe'ea tauna to ko'ia mpohiloi-a, lompe' koi' to hi Kolose, lompe' hira' to hi Laodikia. Pai' ku'uli' -kokoi toe, bona terohoi nono-ni omea pai' momepoka'ahi' -koi, duu' -na hintuwu' -mokoi. Konoa-ku, bona monoto mpu'u nono-ni mpopaha patuju-na Alata'ala to ko'ia ra'incai manusia' ngkai owi. Konoa-ku, bona ni'inca patuju-na Alata'ala toe hante uma ria kamoraraa' -na-- batua-na, bona ni'inca-imi Kristus. Apa' Kristus toe-imi kunci to mpobea-taka hawe'ea pe'inca pai' kanotoa nono-na Alata'ala to tewuni.

Patuju-ku mpo'uli' -kokoi toi-e, bona neo' -koi ma'ala rabagiu tauna hante lolita-ra to mpo'oluhi-koi. Apa' nau' molaa-a ngkai koi', hi rala nono-ku ria moto-a dohe-ni. Pai' goe' lia-a mpo'epe kahintuwua' -ni pai' katida pepangala' -ni hi Kristus. Jadi' ompi' -ompi', lawi' nitarima-imi Kristus Yesus jadi' Pue' -ni, wae-pi po'ingku-ni butu eo-na kana mpotuku' konoa-na, apa' mosidai' -mokoi hante Hi'a. Pakatiri pai' pakatida nono-ni hi Hi'a, pakatede' pepangala' -ni, hewa to oti-mi ratudui' -kokoi. Pai' hi rala nono-ni mpo'uli' tarima kasi oa' -koi hi Alata'ala. Pelompehi-koi, bona neo' mpai' ria tauna to mpobagiu-koi pai' mpewuku-koi mpotuku' tudui' agama to uma makono pai' to uma ria kalaua-na. Apa' tudui' -ra toe, tudui' to mehupa' ngkai pekiri manusia' -wadi, ratudui' -koi mpotuku' ada pai' atura to mpokahangai' dunia' toi-wadi. Tudui' -ra toe uma ngkai Kristus. Jadi', neo' -koi ma'ala rabagiu, apa' hi rala woto-na Kristus hawe'ea kehi pai' baraka' Alata'ala mo'oha' hante uma ria kakuraa' -na. 10 Hi'a-mi to meliu kamokuasa-na ngkai hawe'ea kuasa pai' hawe'ea baraka'. Jadi', ane mosidai' hante Kristus-ta-damo, hono' -mi, uma-pi ria kakuraa' -ta. 11 Ngkai posidaia' -ta hante Kristus, ma'ala-mi ta'uli' ratini' -tamo. Karatini' -ta toe, bela petini' to rababehi manusia', tapi' petini' hi rala nono-ta to nababehi Kristus. Batua-na, nabahaka-tamo ngkai kuasa jeko' to hi rala nono-ta. 12 Nto'u karaniu' -ta hi rala hanga' Kristus, ma'ala-mi ta'uli' mate pai' ratana wo'o-ta hangkaa-ngkania hante Kristus. Pai' nto'u karaniu' -ta hi rala hanga' Kristus toe, ma'ala ta'uli' rapotuwu' nculii' wo'o-tamo hangkaa-ngkania hante Hi'a, sabana pepangala' -ta hi baraka' Alata'ala to mpopotuwu' -i nculii' ngkai kamatea.

13 Ri'ulu, kako'ia-ni mepangala' hi Kristus, hewa to mate-pidi-koi, apa' mpotiboki-koi hawa' -na Alata'ala, pai' uma-koi ratini' ntuku' ada agama Yahudi apa' bela-koi to Yahudi. Aga nau' wae, koi' to ri'ulu hewa to mate sabana jeko' -nie, napotuwu' nculii' -mokoi hangkaa-ngkania hante Kristus ngkai posidaia' -ni hante Hi'a, pai' na'ampungi-mi hawe'ea petiboki-ni. 14 Ane kakono-na, masala' omea-ta pai' natao rahuku' pai' -ta ragaa' ngkai Alata'ala, apa' mpotiboki-ta atura-na. Tapi' ngkai kamate-na Yesus hi kaju parika', Alata'ala mpopori hawe'ea petiboki-ta, pai' nabahaka-tamo ngkai atura to tatiboki toe, alaa-na uma-tapa oko rahuku'. 15 Nto'u Kristus rapatehi hi kaju parika', nadagi-mi hawe'ea anudaa' to mokuasa pai' to mobaraka', pai' napalele pedagia-na toe hante kanoto-noto-na.

16 Ompi' -ompi', ria tauna to doko' mpewuku-koi mpotuku' ada agama-ra. Rasalai' -koi apa' uma nituku' palia hi pongkoni' pai' hi ponginu. Rasalai' -koi apa' uma nituku' ada eo bohe agama Yahudi, hewa eo bohe wula bo'u ba palia mobago hi Eo Sabat. Neo' nipangalai' tauna toera, 17 apa' hawe'ea ada pai' atura toe-e lau, hewa walatu-wadi. Alata'ala mpowai' atura toe owi, bona mpowalatu kalompea' to rata ngkabokoa'. Kristus, Hi'a-mi kadupa' -na walatu toe-e. 18 Jadi', ane ria tauna to mposalai' -koi apa' uma nituku' tudui' -ra, neo' nipangalai' -ra. Ra'uli' tauna toera, ria inca-ra apa' ria-ra to mpohilo pangila. Ra'uli' uma-koi mpai' natarima Alata'ala ane uma-koi mpakadingki' nono-ni pai' mponyompa mala'eka. Neo' nipelele' tauna toera mposalai' -koi. Molangko nono-ra hante uma ria huraa-ra, apa' tudui' -ra toe mehuwu ngkai nono-ra moto to mpopekiri dunia' toi-wadi. 19 Tauna toera uma-pi ngkakamu tudui' to mparipoko Kristus-- hiaa' bo Kristus toe-idi to taponcawa woo' -tae. Kita' omea to mepangala' hi Kristus ma'ala rarapai' -ki woto-na Kristus. Hewa woo' mpokuasai woto pai' woto toe rapoposidai' pai' rapome'umpu' hante ua' -na, wae wo'o Kristus mpopohintuwu' -ta pai' mpokeni-ta bona kamoroo-rohoa petuku' -ta hi Hi'a, ntuku' konoa Alata'ala. 20 Kita' to mepangala' hi Kristus, ma'ala-mi ta'uli' mate-tamo hangkaa-ngkania hante Kristus. Apa' ngkai posidaia' -ta hante Hi'a, tebahaka-tamo ngkai ada pai' atura to hi dunia' toi, uma-pi tatuku' ada pai' atura toe bona jadi' monoa' -ta hi poncilo Alata'ala. Jadi', apa' mate mpu'u-tamo hangkaa-ngkania hante Kristus-e, neo' -pi tapengkorui oa' atura to wori' nyala toe, hewa tauna to ko'ia tebahaka ngkai atura toe. 21 Neo' -pi tatuku' atura to mpo'uli': "Neo' raganga toi!" "Neo' rakoni' tetu!" "Neo' rareo toi pai' tetu!" 22 Atura to hewa toe uma mpokeni kalompea' hi kita', apa' mpokahangai' pongkoni' pai' rewa to uma tida duu' kahae-hae-na, rapake' hangkale'liu-wadi ka'omea-na oti. Atura toe mehuwu ngkai hawa' pai' tudui' manusia' -wadi. 23 Ane hiloa-nale, lompe' -damo atura toe, apa' tauna to mpotuku' atura toe, hewa to mo'agama mpu'u-ra: mpakadingki' nono-ra, pai' -ra mpotuku' ada agama to mposesa' woto-ra. Hiaa' kakono-na uma-le ria kalaua-na atura toe-e, apa' tauna to mpotuku' atura toe mpotuku' konoa nono-ra to dada'a-wadi.

Copyright information for Uma