Ephesians 2

Ri'ulu, kako'ia-ni mepangala' hi Yesus, hewa to mate-mokoi, ko'ia niratai katuwua' to ngkai Alata'ala apa' mojeko' -koi pai' mpotiboki hawa' Alata'ala-koi. Nto'u toe, po'ingku-ni eo-eo-na mpotuku' kabiasaa tauna to dada'a hi dunia' toi, koi' mpotuku' konoa Magau' Anudaa'. Magau' Anudaa' toei, tadulako to mpokuasai anudaa' to hi lolo raoa. Duu' hewa toe lau, mobago oa' -i hi rala nono tauna to uma mengkoru hi Alata'ala. Ri'ulu, kita' omea hibalia hewa hira': po'ingku-ta mpotuku' kahinaa nono-ta to dada'a, pai' -ta mpobabehi konoa nono pai' pekiri-ta to dada'a. Nto'u toe masipato' lia-ta nakaroe Alata'ala, apa' gati kehi-tami toe-e, hibalia hante kehi tau ntani' -na.

Aga uma mowo kalompe' nono-na Alata'ala, uma mowo kabohe ahi' -na to napopohiloi-taka. Bula-ta hewa to mate-pidi sabana petibokia-ta, nawai' -ta katuwua' to bo'u hangkaa-ngkania hante Kristus. Jadi', muntu' ngkai kabula rala-na Alata'ala pai' -ta tehore ngkai huku' jeko' -ta. Ngkai posidaia' -ta hante Kristus Yesus, Alata'ala mpopemata-ta pai' napopohura-tamo hi pohuraa karabilaa' to hi rala suruga hangkaa-ngkania hante Kristus. Patuju Alata'ala, bona hi eo-eo to tumai, natudo' ka'uma-na mowo kabohe ahi' -na pai' kalompe' nono-na hi kita', to tarata ngkai posidaia' -ta hante Kristus Yesus. Alata'ala mpohore-ta ngkai huku' jeko' -ta, muntu' ngkai kabula rala-na-wadi, sabana pepangala' -ta hi Yesus. Nahore-ta toe, bela ngkai kalompe' kehi-ta. Toe bate pewai' mara Alata'ala hi kita', bela ngkai po'ingku-ta. Toe pai' uma ria haduaa to ma'ala mpo'uli': "Ngkai kalompe' po'ingku-kule pai' -a nahore Alata'ala ngkai huku' jeko' -kue." 10 Uma ria haduaa to ma'ala mpo'uli' hewa toe, apa' katuwua' to bo'u to tarata-mi toi-e, tarata ngkai Alata'ala-hana. Napajadi' -tamo manusia' to bo'u to mosidai' hante Kristus Yesus, bona mpobabehi-ta po'ingku to lompe', hewa to napakatantu ami' -mitaka.

11 Jadi', ompi' -ompi', kiwoi-dile tuwu' -ni to ri'ulu-e. Ntuku' ngkai kaputu-ni, bela-koi to Yahudi. To Yahudi mpohanga' -koi "tauna to uma tetini'," pai' to Yahudi toera mpo'uli' kahira' -na-wadi-rana bagia-na Alata'ala, apa' tetini' -ra-rana ntuku' atura agama-ra. Ada petini' toe, ada to rababehi manusia' hi wotoloka' -ra-wadi. 12 Nto'u toe, ko'ia ria posidaia' -ni hante Kristus. Hewa to hi mali-nako-koina, uma-koi hampodooa hante to Yahudi to napelihi-ramo Alata'ala jadi' ntodea-na. Uma ria bagia-ni hi rala pojanci to nababehi Alata'ala hi to Yahudi. Uma ria poncarumakaa-ni hi rala dunia' toi, apa' molaa-koi ngkai Alata'ala. 13 Aga tempo toi, ngkai posidaia' -ni hante Kristus Yesus, uma-pi hewa toe tuwu' -ni. Koi' to molaa ngkai Alata'ala ri'ulu-e, mohu' -mokoi sabana raa' kamate-na Kristus.

15 Apa' Kristus, Hi'a-mi to mpopohintuwu' -ta hante Alata'ala pai' hante doo-ta. Napewai' woto-na rapatehi jadi' tolo' woto-ta, pai' ngkai kamate-na toe nabahaka-tamo ngkai Atura agama Yahudi hante hawe'ea parenta pai' hawa' -na. Nababehi toe bona mpogero posisalaa to mpo'oloi' to Yahudi pai' to bela-ra to Yahudi hewa walatana'. Jadi', kai' to Yahudi hante koi' to bela-koi to Yahudi, napopohintuwu' -tamo. Napopohintuwu' -ta toe, bona napajadi' -ta manusia' to bo'u to mosidai' hante Hi'a. Hewa toe-mi ohea-na Kristus mpobabehi kahintuwuaa'. 16 Hante kamate-na hi kaju parika' toe, Kristus mpopohintuwu' to Yahudi pai' to bela to Yahudi, pai' ngkai ree napopohintuwu' omea-tamo hante Alata'ala. Kamate-na Kristus hi kaju parika' toe mpo'oti hawe'ea posisalaa. 17 Toe pai' tumai-i Kristus mpopalele kareba kahintuwuaa' hi koi' to molaa ngkai Alata'ala, pai' hi hira' to mohu' ami' -ramo-rana. 18 Apa' ngkai petauntongoi' -na Kristus, kita' omea ma'ala mpomohui' Alata'ala to Tuama, lompe' kai' to Yahudi, lompe' koi' to bela-koi to Yahudi. Ma'ala tamohui' -i hante kuasa Inoha' Tomoroli' to hanyala lau-wadi hi kita' omea. 19 Ngkai toe-mi, ompi' -ompi' to bela-koi to Yahudi, ri'ulu hewa tauna to hi mali-na-ko-koina. Aga wae lau uma-pi hewa toe. Wae lau hampodooa-mokoi hante hawe'ea tauna to mepangala' hi Yesus. Hantomi lau-mokoi hante hawe'ea ana' Alata'ala. 20 Kita' to mpangala' Yesus ma'ala rarapai' -ki tomi to nawangu Alata'ala. Suro-suro Pue' Yesus pai' nabi-nabi, hira' -mi pongkoto' watu pai' tuha' -na. Pai' Kristus Yesus, Hi'a-mi parawatu. 21 Kita' to mosidai' hante Yesus hewa bola' pai' rewa ntani' -na to rapomeduncu hi lolo parawatu to moroho, bona mpowangu tomi to moroli' to natao napo'ohai' Pue' Ala. 22 Pai' koi' wo'o ompi', ngkai posidaia' -ni hante Kristus, bula-ni rawangu-mi hangkaa-ngkania hante hawe'ea tauna to mepangala' hi Kristus, jadi' hantomi tomi to napo'ohai' Alata'ala hante kuasa Inoha' Tomoroli'.

Copyright information for Uma