Galatians 1

Sura toi ngkai aku' Paulus, suro Pue' Yesus, kupakatu hi koi' ompi' -ompi' to Galatia to mepangala' -mi hi Pue' Yesus. Aku' pai' hawe'ea ompi' hampepangalaa' to dohe-ku hi rehe'i mpo'uli' wori' tabe! Bela manusia' to mposuro-a, pai' bela wo'o manusia' to mpo'ongko' -a jadi' suro Pue' Yesus. Yesus Kristus moto-hana to mpopajadi' -a suro-na, hante Alata'ala to Tuama to mpotuwu' nculii' -i ngkai kamatea. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Pue' Yesus Kristus bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'. Pue' Yesus mpewai' woto-na rapatehi mpotolo' jeko' -ta, bona nabahaka-ta ngkai kuasa dunia' to dada'a toi. Nababehi toe ntuku' konoa Alata'ala Tuama-ta. Une' -imi Alata'ala duu' kahae-hae-na! Amin.

Mekehele-a mpokehele-koi ompi'! Ko'ia-di mahae Alata'ala mpokio' -koi hante kabula rala Kristus bona mepangala' -koi hi Kareba Lompe' -e, meleli' lau-mokoi ngkai Alata'ala pai' -koi mpotuku' ohea to ntani' -na. Kakoo-kono-na, uma ria ohea ntani' -na mporata kalompea' ngkai Alata'ala, muntu' Kareba Lompe' to kiparata-mikokoi toe-wadi. Tapi' ria-ra hi retu to mpaka'ingu' -koi hante tudui' -ra to boa'. Patuju-ra doko' mpohala'weo Kareba Lompe' Kristus-ra. Aga ku'uli' -kokoi, hema-hema to mpokeni kareba to ntani' -na to uma hibalia hante Kareba Lompe' to mpolia' kiparata-mikokoi, Alata'ala mpototowi-ra! Nau' ba kai' moto-mi ba paiana mala'eka ngkai suruga mpu'u-i, bate kana natotowi Alata'ala-ra! Bula-kai hi retu-pidi dohe-ni, ria-mi ki'uli' -kokoi hewa toe, pai' kuhulii' tena toe-e lau: ane ria to mpokeni kareba to ntani' -na ngkai to nitarima-mi, bate natotowi Alata'ala-i!

10 Jadi', beiwa-mi ompi'? Ha mpope'une' hi manusia' -a mpo'uli' lolita-ku toe-e we'i? Uma-e'. Doko' mporata pe'une' ngkai Alata'ala-a-wadi-kuna. Ba ni'uli' -koina wae-e ompi', doko' ngala' nono manusia' -a-wadi? Ane ke rapa' -na doko' ngala' nono manusia' -a-wadi, ke uma-a jadi' batua Kristus! 11 Bona ni'inca mpu'u ompi', Kareba Lompe' to kukeni-e, bela ngkai pekiri manusia'. 12 Uma kutarima Kareba Lompe' toe ngkai manusia', uma wo'o ria tauna to mpotudui' -a. Yesus Kristus moto-mi to mpopo'incai-a Kareba Lompe' toe. 14 Tantu ni'inca moto ompi' dala ngkatuwu' -ku ri'ulu, bula-ku mpotuku' agama Yahudi-pidi. Wori' moto doo to hingkala'ia-ku mpotuku' agama Yahudi, aga kudagi omea-ra, apa' kutuku' hawe'ea ada totu'a-ku ngkai nono-ku mpu'u. Nto'u toe ngasa' -a-damo mpobalinai' -ra topetuku' -na Yesus to mepue' hi Alata'ala, doko' kuropuhi-ra. 15 Aga nau' wae gau' -ku, napelihi ami' -ama Alata'ala kako'ia-ku putu, pai' hi tempo to napakatantu nakio' -ama hante kabula rala-na jadi' suro-na. 16 Nto'u toe, napopo'incai-a kahema-na Ana' -na, bona ma'ala kuparata kareba Ana' -na toe hi tauna to bela-ra to Yahudi. Nto'u kanakio' -ku Alata'ala toe, uma-a momewai' ngkalolita hante manusia'. 17 Uma wo'o-a hilou ncala' hi ngata Yerusalem mpopetudui' hi tauna to jadi' suro Pue' Yesus ri'ulu ngkai aku'. Pe'ongko' -kumi hilou hi tana' Arab, pai' ngkai ria nculii' wo'o-ama hilou hi ngata Damsyik. 18 Tolu mpae ngkai ree, pai' lako' hilou-ada hi Yerusalem bona mpencuai' Petrus, mo'oha' -a dohe-na romingku kahae-na. 19 Nto'u toe, hirua' wo'o-a hante Yakobus ompi' -na moto Pue' Yesus. Aga suro Pue' Yesus to ntani' -na, uma-ra kuhiloi. To rodua toera-wadi to kuhilo. 20 Napa to ku'uki' toe we'i ompi' bate makono. Alata'ala to mpotiroi nono-ku! 21 Ngkai ree, hilou-ama hi tana' Siria pai' Kilikia. 22 Kahae-ku hilou tohe'e, uma-a me'onga-onga hi tana' Yudea, topetuku' Kristus hi ria uma mpohiloi lence-ku. 23 Lolita doo-wadi to ra'epe to mpo'uli': "Tauna to mpobalinai' -taele wengi, hi'a lau-mi to mpopalele agama to doko' naropuhi-e wengi." 24 Toe pai' mpo'une' Alata'ala-ramo, apa' ra'epe napa to jadi' hi aku'.

Copyright information for Uma